Logo censorsekretariatet
Censorsekretariatet servicerer og bistår de landsdækkende Censorformandskaber, som hører under Uddannelses- og Forskningsministeriet. Sekretariatet er det koordinerende bindeled mellem censorer og uddannelsesinstitutioner, og det er sekretariatets opgave at assistere
administrativt i forhold til Censorinstitutionens samlede interesser.

Velkommen til Erhvervsakademiernes Censorsekretariat


Censorsekretariatet holder lukket 6-8 april 2020


Besked til institutionerne og censorerne vedr. lukning, grundet Covid-19

I perioden 12. marts og til den 13. april 2020, skal vi bede de institutioner der har planlagt censur tage stilling til om censuren skal:

- Flyttes til ny dato

- Eller afholdes som online censur, fx via Zoom.

Institutionerne skal meddele dette til Censorsekretariatet så snart det er muligt. Dog er det IKKE nødvendigt at orientere censorsekretariatet, hvis ekseman afholdes via skype, kun hvis eksamen flyttes til ny dato.

Endvidere er det meget vigtigt, at der tages kontakt til de berørte censorer, således de ved om eksamen flyttes eller om den afholdes via skype. Dette ansvar skal den eksamensafholdende institution sikre. Såfremt eksamen flyttes til ny dato, vil det være en fordel at det er de samme censorer, som påtager sig censuren, men dette er en aftale imellem institutionen og den berørte censor.

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har besluttet midlertidigt at dispensere fra kravet om at udpege eller godkende en tilsynsførende, som skal være ved den studerende under prøven, til disse mundtlige prøver, henset til den usædvanlige og helt ekstraordinære situation, som p.t. pågår på grund af smitterisikoen ved COVID-19, så institutionerne herved opnår en større fleksibilitet i forhold til planlægningen af afvikling af de mange forestående mundtlige prøver. Kravene til sikkerhedsforanstaltninger i øvrigt er uændret. Dispensationen gælder fra d.d. og til og med udgangen af juni 2020. Du kan se mere om digital eksamen her

Opstår der tvivlsspørgsmål er i velkommen til at kontakte os pr. mail eller pr. telefon. kontakt@censorsekretariatet.dk eller på telefon 72698700 eller 72691365