Danske Erhvervsakademier
Danske Erhvervsakademier fungerer som faglig rådgiver og skal sikre kontinuitet og innovation i sekretariatet.
Danske Erhvervsakademier følger herunder med i de uddannelsespolitiske tendenser og igangsætter tiltag, der kan udvikle Censorsekretariatet.

Danske Erhvervsakademiers rolle
Danske Erhvervsakademiers opgave er at repræsentere akademierne udadtil. De skal påse, at de forhold der kræves i lovgivningen og forretningsordenen overholdes. Øvrige arbejdsopgaver er fastsat i henhold til Censorsekretariatets kommissorium.

Formålet er at virke for udviklingen af uddannelse på de områder, som lovgivningsmæssigt kan varetages af Censorsekretariatet samt at varetage Censorsekretariatets interesser. Danske Erhvervsakademier forventes at understøtte en fagområdespecifik dialog og koordination i sektoren og fungere som fagligt rådgivningsorgan for Censorsekretariatet ift. de emner, der berører det faglige områdes uddannelser og fagområde samt Censorsekretariatets arbejde. Herunder opstilling af løsningsparadigmer ved fælles faglige problemer, og herved sikre faglig og administrativ vejledning.

Vil du vide mere om Danske Erhvervsakademier, kan du tilgå deres hjemmeside via dette link: www.dkea.dk

Her kan du bl.a. finde informationer om følgende:


Censorsekretariatets kontaktperson ved Danske Erhvervsakademier

 • Rektor, Henriette Slebsager, Erhvervsakademi Midtvest


I filen nedenfor findes det kommissorium, der bl.a. beskriver Censorsekretariatets organisering i forhold til Danske Erhvervsakademier. Kommissoriet er derudover kort foldet ud herunder.

Fil
Kommissorium
Virksomhedsbeskrivelse af Censorsekretariatet

Censorsekretariatets mission
Censorsekretariatet allokerer censur på de kortere og videregående uddannelser inden for det merkantile og tekniske område. Vi vil derfor bringe kvalitet og ensartethed i spil ved konsekvent at samarbejde med vores interessenter på tværs og derigennem sikre en fair evaluering af de studerende på de enkelte uddannelser, som Censorsekretariatet repræsenterer.

Censorsekretariatets vision
Censorsekretariatet ønsker at være samarbejdsorienteret i relation til de enkelte uddannelsesinstitutioner, som vi servicerer. Derfor ønsker vi at holde fokus mod at udvide disse relationer til beslægtede uddannelser inden for det merkantile og tekniske område.

Censorsekretariatets værdigrundlag
Fællesskab og samarbejde
Handlings- og resultatorienteret
Selvdisciplin og ansvarlighed
Anerkendelse og respekt
Fleksibilitet og engagement

Censorsekretariatets arbejdsopgaver
 • Sekretariatets største og mest omfangsrige opgave er at allokere censorer i forbindelse med sommer- og vintereksamen

 • Ved tildeling af censorer tages der bl.a. hensyn til institutionens ønsker – hvis sådanne er fremsatte og efterlevelse heraf skønnes at være forsvarlig – jf. eksamensbekendtgørelsen og censorbekendtgørelsen
  • Censorsekretariatet underretter censorer og institutioner om tildelt censur. Institutionen informerer censor om ”det fornødne” for censurens gennemførelse
 • Kontakten til censorer og uddannelsesinstitutioner
 • Udarbejdelse af diverse statistikker

 • Udarbejdelse og vedligeholdelse af sekretariatets hjemmeside – www.censorsekretariatet.dk

 • Tilrettelæggelse samt afholdelse af møder med censorforpersonskaberne

 • Deltage i møder med uddannelsesnetværk

 • Indstille censorer til ministeriel beskikkelse efter censorforpersonskabernes indsigt har fundet sted

 • At fungere som koordinerende bindeled mellem censorer og institutioner

 • Være ajourført med viden omkring nye bekendtgørelser, studieordninger m.m.

 • Medvirke ved nedsættelse af ankenævn

 • Servicering af censorforpersonskaberne

 • Besvarer spørgsmål fra uddannelsesledere, administrative medarbejdere, censorer, eksaminatorer osv.

 • Være behjælpelig med at lave en samlet årsberetning til uddannelsesinstitutionerne

 • Deltage i møder vedr. censorallokeringssystemet samt bidrage til udvikling af samme

 • Være behjælpelig med administrationen omkring sagsbehandling

 • Deltagelse i årligt møde i Styrelsen

 • M.fl.
Samarbejdet mellem censorforpersonskaberne, uddannelsesinstitutionerne og Censorsekretariatet

Censorforpersonens ansvarsområde
Forpersonen for det enkelte censorforpersonskab har det overordnede ansvar og kan dermed drages ansvarlig for forpersonskabets aktiviteter. Det er forpersonen, der sikrer arbejds- og opgavefordeling internt i forpersonskabet. Dermed har forpersonen den endelige beslutningsret. Censorsekretariatet er kun forpligtet til at orientere forpersonen i forhold til sekretariatets aktiviteter, hvorefter forpersonen selv orienterer den enkelte næstforperson.

Censorforpersonskabets arbejdsopgaver
Censorforpersonskabernes ansvarsområde er beskrevet ud fra eksamensbekendtgørelsens og censorbekendtgørelsens bestemmelser, men er også omfattet af anden lovgivning, bl.a. forvaltningslovens bestemmelser m.fl. Censorforpersonskabernes arbejdsopgaver er nærmere beskrevet i dokumentet; arbejds- og opgavebeskrivelse af censorforpersonskabernes virke. Dokumentet fremgår af linket: Censorforpersonskaberne - Erhvervsakademiernes Censorsekretariat (censorsekretariatet.dk) under menupunktet 'Yderligere information vedr. censorformandskabernes virke'. Censorforpersonskabernes virke skal ske i tæt samarbejde med både Censorsekretariatet og uddannelsesinstitutionerne. Dette tager afsæt i bestemmelsen om, at institutionerne efter forudgående aftale med censorforpersonskaberne yder administrativ og praktisk bistand, samt at institutionerne dækker udgifterne til censorforpersonskabets og censorernes virke, jf. censorbekendtgørelsen.

Uddannelsesinstitutionernes arbejdsopgaver
Uddannelsesinstitutionerne er ansvarlige for at være censorerne behjælpelige med at lykkedes i deres virke. Generelt skal censors allokering betragtes som et individuelt ansættelsesforhold. Dette medfører, at langt de fleste forhold skal afklares med den eksamensafholdende institution. Nedenstående kan du finde eksempler på, hvornår censor skal kontakte uddannelsesinstitutionen.

 • Ved økonomiske forhold - herunder honorering, satser, rejseafregning, rejsetid evt. hotel udgifter m.m.
 • Spørgsmål vedr. prøvens gennemførelse
 • Ved opdagelse af evt. snyd, plagiering m.m.
 • Praktiske forhold generelt, såsom mødetid, eksamensplan, parkering m.m.
 • Spørgsmål vedr. materialer, print m.m. som gør sig gældende for censors virke
 • Ændrede forhold ved antal studerende i forhold til den konkrete prøve
 • Ved uenighed mellem eksaminator og censor i forhold til karakterfastsættelse henvises til karakterbekendtgørelsens bestemmelser (denne kan findes under fanen 'Bekendtgørelser og regler')
 • Ved mangel på eller ved spørgsmål til studieordningen (endvidere er studieordningen tilgængelig på institutionens hjemmeside)
 • Ved afbud eller sygdom kontaktes uddannelsesinstitutionen og Censorsekretariatet hurtigst muligt
 • Ved forsinkelse til en prøve kontaktes uddannelsesinstitutionen og Censorsekretariatet hurtigst muligt
 • Spørgsmål ved anvendelse af diverse systemer, fx WISEflow
Uddannelsesfamilier

Danske Erhvervsakademier har fastsat, at samtlige uddannelser er inddelt efter beslægtede uddannelser og ud fra det fagspecifikke indhold af uddannelserne inden for det tekniske og merkantile område. Uddannelserne er derfor inddelt i såkaldte uddannelsesfamilier.
Danske Erhvervsakademier beslutter derfor, hvilken uddannelsesfamilie nye uddannelser bør tilgå.

Ifølge censorbekendtgørelsen kan et censorkorps omfatte flere uddannelser, såfremt de er beslægtede, og antallet af censorer begrunder det. På Censorsekretariatets hjemmeside kan der under fanen 'Kontakt os' skabes et overblik over, hvilke uddannelser de enkelte censorforpersonskaber er ansvarlige for.