Logo censorsekretariatet
Uddannelsernes indhold
Nedenstående findes en liste over hvilke uddannelser Censorsekretariatet varetager samt indholdet af disse. Der skal dog gøres opmærksom på, at det er en generel information fra www.uddannelsesguiden.dk, hvorfor vi altid vil henvise til de gældende lokale eller nationale studieordninger for yderligere information.
Uddannelsesinstitutionerne skal jf. eksamensbekendtgørelsen oprette hjemmesider, hvor censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger om de uddannelser eller centrale fag, der er relevante for dem, herunder eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning, samt andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed.

Formålet med siden er, at du som censor kan skabe dig et overblik over, hvilke uddannelser Censorsekretariatet allokerer censorer på. Det er også en mulighed for, at danne et kort overblik over, hvad uddannelserne indeholder og dermed vurdere om du har kompetencerne til at censurere på disse.

Kontakt gerne Censorsekretariatet for yderligere spørgsmål eller afklaring på mail: kontakt@censorsekretariatet.dk eller på tlf: 7269 1366

Administrationsøkonom

Uddannelsen til administrationsøkonom retter sig mod opgaver i både det private og offentlige, og de studerende lærer at arbejde med projektstyring, kvalitetssikring, kommunikation og organisationskultur.

Uddannelsen består af fælles obligatoriske uddannelseselementer, et korterevarende praktikophold, valgfri elementer og et afsluttende eksamensprojekt.

De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for 5 emneområder:

 • Samfundsforhold samt internationalt og nationalt samspil
 • Organisation, herunder systemet og en organisations kultur og interne samarbejde
 • Administration, herunder sagsbehandling og opgaveløsning, projektarbejde, kvalitetssikring, kommunikation m.m.
 • Jura, herunder forvaltningsret, aftaleret og personalejura
 • Økonomi, herunder samfundsøkonomi og økonomistyring

Alt i alt får du en tværgående forståelse for administrative funktioner, både i private virksomheder og i den private sektor.

Valgdelen består af et specialeforløb og et afsluttende eksamensprojekt. Du fordyber dig på specialeforløbet i et særligt interesseområde. Du kan eventuelt gennemføre det i en dansk eller udenlandsk virksomhed.

AU - Administration og forvaltning
Beskæftigelse

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at varetage opgaver på beskæftigelsesområdet. De får bl.a. viden om vejledning, motivering og aktivering af ledige samt dokumentation og administration af beskæftigelsesindsatsen.

Akademiuddannelsen i beskæftigelse er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet Administration og forvaltning.

Uddannelsen består af 5 fagmoduler á 10 ECTS-points. 2 fagmoduler er obligatoriske og 3 vælges blandt de valgfrie fagmoduler. Afgangsprojektet på 10 ECTS-point afslutter uddannelsen.

Obligatoriske moduler

 • Organisering af beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Beskæftigelsesindsatsens juridiske grundlag (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Kommunikation og samarbejde i vejlednings- og beskæftigelsesindsatsen(10 ECTS)
 • Unge og voksnes valg og valgprocesser (10 ECTS)
 • Mentor inden for beskæftigelsesområdet (10 ECTS)
 • Virksomhedsservice og jobformidling (10 ECTS)
 • Jobcenterets rolle i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Sygefraværsindsatsen (10 ECTS)
 • Ungeindsatsen (10 ECTS)
 • Interkulturelle perspektiver i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)
 • Særlige målgrupper i beskæftigelsesindsatsen (10 ECTS)

Afgangsprojekt
De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Offentlig forvaltning og administration

Uddannelsen har en både praktisk og teoretisk tilgang til offentlig administration og forvaltning både nationalt og internationalt. De studerende lærer bl.a. at foretage selvstændig sagsbehandling på et fagligt og retligt korrekt grundlag, og uddannelsen udvikler dine evner til analyse og problemløsning.

Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for administration og forvaltning.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler samt tre valgfrie moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

De valgfrie moduler svarer til 30 ECTS. Heraf skal de studerende have mindst 20 ECTS inden for fagområdet for administration og forvaltning og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

Obligatoriske moduler

 • Analyse og metoder (10 ECTS)
 • Sagsbehandling (10 ECTS)

Valgfri moduler

De valgfri moduler skal udgøre i alt 30 ECTS-point.

 • Borgerkommunikation (10 ECTS)
 • Digital service og innovation (10 ECTS)
 • Organisation og psykologi (10 ECTS)
 • Personalejura og arbejdsmiljø (10 ECTS)
 • Projektkoordinering (10 ECTS)
 • Servicedesign (10 ECTS)
 • Statsret og EU-ret (10 ECTS)
 • Økonomi og styring (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)
De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Afgangsprojektet skal omhandle centrale problemstillinger i uddannelsen. Emnet skal have relevans for den statslige administration. Formålet med projektet er at træne deres evne til systematisk og metodisk at beskrive, analysere og vurdere en kompleks problemstilling inden for den offentlige sektor. Der lægges vægt på projektets faglige og teoretiske indhold

Socialt arbejde

Akademiuddannelsen i socialt arbejde er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet administration og forvaltning.

Uddannelsen supplerer de studerendes administrative kompetencer med viden inden for emner som jura, økonomi, kommunikation, psykologi og psykiatri.

De får bl.a. kendskab til social lovgivning og aktuel socialpolitik, og de præsenteres for de mest anvendte teorier og metoder inden for socialt arbejde, kommunikation og konflikthåndtering.

For at gennemføre en hel akademiuddannelse i socialt arbejde, skal de læse: Tre obligatoriske moduler, to valgfrie moduler og et afgangsprojekt. Uddannelsen har stor fokus på personlig og faglig involvering.

En samlet Akademiuddannelse i Socialt Arbejde består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfri moduler og et afgangsprojekt. Hele uddannelsen udgør i alt 60 ECTS-point.

Obligatoriske moduler:

 • Organisation, styring, rammer og samarbejde i socialt arbejde (10 ECTS)
 • Socialarbejderens generelle og specifikke faglighed (10 ECTS)
 • Sociale problemer og det sociale arbejdes udvikling (10 ECTS)

Valgfri moduler:

 • Socialt arbejde inden for arbejdsmarked og beskæftigelse (10 ECTS)
 • Socialt arbejde med udsatte grupper (10 ECTS)
 • Socialt arbejde med udsatte familier, børn og unge (10 ECTS)
 • Teorier og metoder i det gadeplansbaserede arbejde med børn og unge (10 ECTS)

Muligheder for specialisering:

De studerende kan tage akademiuddannelsen i socialt arbejde som en generel grunduddannelse, eller de kan specialisere sig inden for et selvvalgt område.

Retningsspecifikke forløb:

 • Psykosocialt arbejde
 • Demens
 • Tolkning

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.


AU - Ledelse
Ledelse

Uddannelsen giver en basisviden om lederskab, ledelse i praksis og organisation, som er relevant, hvad enten de studerende fungerer som leder i en privat eller en offentlig virksomhed.

Gennem deres fagvalg kan de siden specialisere sig - i fx emner som lean, internationalt samarbejde og mediation.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, 2 valgfrie og et afgangsprojekt.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Arbejdsmiljø (10 ECTS)
 • Arbejdsmiljøledelse (10 ECTS)
 • Coaching i organisationer (10 ECTS)
 • Coaching og konflikthåndtering (10 ECTS)
 • Filosofi i ledelse (10 ECTS)
 • Forandringsledelse (10 ECTS)
 • Grundlæggende bestyrelsesansvar (5 ECTS)
 • Human resource management (10 ECTS)
 • Interkulturel ledelse og samarbejdsprocesser (10 ECTS)
 • Lean-ledelse i praksis (10 ECTS)
 • Ledelse af bæredygtighed (5 ECTS)
 • Ledelse og forhandling (5 ECTS)
 • Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)
 • Lederens forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Mediation (10 ECTS)
 • Mindfulness (5 ECTS)
 • Personalejura (10 ECTS)
 • Positiv psykologi i ledelse (5 ECTS)
 • Positiv psykologi i organisationen (5 ECTS)
 • Procesfacilitering (5 ECTS)
 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Strategi i juridisk perspektiv (5 ECTS)
 • Stress i organisationen forebyggelse og håndtering (5 ECTS)
 • Teamledelse (5 ECTS)
 • Udvidet bestyrelsesansvar (5 ECTS)

De studerende skal vælge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 10 ECTS inden for fagområdet for ledelse og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

HR

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at agere professionelt i forskellige konsulentroller og til aktivt at medvirke til at udvikle strategier og deltage i implementeringen på personaleområdet.

De lærer at udvikle og gennemføre en HR-strategi. De arbejder med strategisk kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere og lærer at anvende relevante metoder til udvikling af organisationen. Det indebærer, at de kommer til at arbejde med forandringsprocesser i praksis.

Akademiuddannelsen i HR er en videregående voksenuddannelse inden for området ledelse.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, 2 valgfri og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske fag er:

 • Den strategiske HR-funktion (10 ECTS)
 • Strategisk kompetenceudvikling (10 ECTS)
 • Organisationsudvikling i HR-perspektiv (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie fag er:

 • Personalejura (10 ECTS)
 • HR's servicering af linjeledelsen (10 ECTS)
 • HR og ledelse i en global verden (5 ECTS)
 • Samtalen som redskab (10 ECTS)
 • Rekruttering (5 ECTS)

De studerende skal følge valgfrie moduler svarende til 20 ECTS. Heraf mindst 10 ECTS inden for fagområdet for ledelse og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

AU - Merkantil
Finansiel rådgivning

På akademiuddannelsen i finansiel rådgivning kan de studerende specialisere sig inden for 4 retninger:

 • Bank og realkredit
 • Ejendomsadministration
 • Ejendomsmægler
 • Revision

Med den rette modulsammensætning kan de søge akkreditering til Financial Advisor eller registrering som ejendomsmægler. Eller de kan uddanne sig til ejendomsadministrator med moduler, der svarer til ejendomsbranchens EA-uddannelse.

De kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

Finansiel rådgivning er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Merkantil.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler og et antal valgfrie, herunder retningsspecifikke, moduler. De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem deres erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

Når de studerende gennemfører moduler svarende til 40 ETCS under det merkantile fagområde, giver det titlen merkonom.

De obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Erhvervsjura i den finansielle sektor
 • Samfundsøkonomi

De retningspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Bank og realkredit

 • Virksomhedens investering og finansiering (10 ECTS)
 • Data, marked og afsætning (10 ECTS)
 • Finansielle forretninger (10 ECTS)

Ejendomsadministration

 • Administration af boligudlejningsejendomme (10 ECTS)
 • Ejendoms- og skatteregnskab (10 ECTS)

Ejendomsmægler

 • Ejendomshandel I (10 ECTS)
 • Ejendomshandel II (10 ECTS)
 • Omsætning af fast ejendom (10 ECTS)

Revision

 • Analyse af regnskabsdata (10 ECTS)
 • Revision og årsrapport (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Andelsbolig- og ejerforeninger (5 ECTS)
 • Bolig 1 (5 ECTS)
 • Bolig 2 (5 ECTS)
 • Boligfinansiering og -rådgivning (10 ECTS)
 • Ejendomsinvestering og finansiering (5 ECTS)
 • Erhvervslejeret (5 ECTS)
 • Finansiel regulering og compliance (5 ECTS)
 • Investering (5 ECTS)
 • Kredit til private (5 ECTS)
 • Pension (5 ECTS)
 • Rådgivning og kommunikation (10 ECTS)
 • Skat - privat (5 ECTS)
 • Årsrapport og virksomhedsanalyse (10 ECTS)

De retningsspecifikke moduler kan også anvendes som valgfrie moduler.

De studerende afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt inden for deres retning. Projektet vægter 10 ECTS.

International transport og logistik

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde med handel og transport på tværs af grænser. De får en faglig basisviden inden for logistik og supply chain management, herunder kendskab til lovgivning på området, og de lærer at indgå i internationale samarbejdsrelationer samt at forstå sig på ressourcestyring.

De studerende kan gennemføre uddannelsen uden retning eller specialisere sig inden for uddannelsens to retninger: Transport eller Indkøb. Det giver dem mulighed for at målrette deres uddannelse mod forskellige faglige områder inden for transport og logistik. Opdelingen sker for at imødekomme den variation af jobs, der findes inden for transport og logistik. Retningerne er lige kompetencegivende.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, obligatoriske retningsbestemte moduler samt et antal valgfrie moduler. De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler uanset retning:

 • Logistik (10 ECTS)
 • Supply Chain Management (10 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen Indkøb:

 • Operationelt Indkøb (10 ECTS)
 • Strategisk Indkøb (10 ECTS)

Obligatoriske fag på retningen Transport:

 • Transport og Warehouse Management (10 ECTS)
 • Transportjura (10 ECTS)

Valgfrie moduler:

 • Bæredygtig forretningsforståelse (5 ECTS)
 • Optimering af forretningsprocesser (10 ECTS)

Afgangsprojekt (10 ECTS)

Kommunikation og formidling

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde med både intern og ekstern kommunikation.

De bliver i stand til at udarbejde kommunikationsstrategier og løse mere praktiske formidlingsopgaver. Bl.a. lærer de om mål og målgrupper og bliver i stand til at træffe valg i forhold til medier – trykte som digitale.

De studerende får indblik i strategiske virksomhedsmål og -værdier og lærer, hvordan man brand'er en virksomhed. De kan også beskæftige sig med sociale medier, online kommunikation, teknologikommunikation og fundraising.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduller, 2 valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Kommunikation i praksis
 • Strategisk kommunikation

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Branding i praksis (5 ECTS)
 • Digital indholdsproduktion (5 ECTS)
 • Digital mødeledelse (5 ECTS)
 • Fundraising i praksis (10 ECTS)
 • Interkulturel kommunikation (5 ECTS)
 • Grafisk facilitering i praksis (5 ECTS)
 • Online kommunikation (10 ECTS)
 • Pressehåndtering i praksis (10 ECTS)
 • Præsentationsteknik (5 ECTS)
 • Skriftlig kommunikation (5 ECTS)
 • Sociale medier (10 ECTS)
 • Strategisk fundraising (10 ECTS)
 • Teknologikommunikation (5 ECTS)
 • Videokommunikation (5 ECTS)
 • Visuel kommunikation (5 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Oplevelsesøkonomi

Oplevelsesøkonomi handler om, hvordan virksomheden kan differentiere sig fra sine konkurrenter og skabe kundeloyalitet gennem produkter, services og kommunikation, der indeholder værdiskabende kundeoplevelser.

Uddannelsen giver de studerende kendskab til oplevelsesøkonomiens betydning for det moderne samfund, men de arbejder også med udvikling og iscenesættelse af oplevelser. Bl.a. vil de beskæftige sig med emner som kommunikation, storytelling og servicemanagement.

Akademiuddannelsen i oplevelsesøkonomi er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af seks moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i oplevelsesøkonomi. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in oplevelsesøkonomi. Studerende, der har gennemført moduler svarende til mindst 40 ECTS-point under det merkantile fagområde, kan anvende betegnelsen Merkonom. Betegnelsen på engelsk er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Obligatoriske fagmoduler:

 • Oplevelsesøkonomi (10 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (10 ECTS)

Valgfri fagmoduler:

 • Event management (10 ECTS)
 • Markedsføring og oplevelsesøkonomi (5 ECTS)
 • Valgfrie moduler fra andre fagområder end det merkantile (maks. 15 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Økonomi og ressourcestyring

De studerende specialiserer sig i de erhvervsøkonomiske og styringsmæssige værktøjer, der er essentielle for at drive en moderne forretning, hvad enten det drejer sig om en produktions-, handels- eller servicevirksomhed nationalt eller internationalt.

Akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af seks moduler: To obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske fag er:

 • Erhvervsøkonomi
 • Økonomistyring i praksis

Uddannelsens valgfrie fag er:

 • Global økonomi
 • Regneark til økonomistyring
 • Statistik
 • Teknologiforståelse til Robotic Process Automation (RPA)
 • Årsrapport og regnskabsanalyse

De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Retail

Uddannelsen ruster de studerende til at arbejde målrettet med konceptstyring og ledelse inden for detailområdet. De får redskaber til at analysere målgrupper og markedsudvikling i en branche, som er præget af hård konkurrence. Men de bliver også klædt på til at tage ansvar for ledelsesopgaver som kommunikation og coaching.

Akademiuddannelsen i retail er en videregående voksenuddannelse inden for det merkantile område.

Uddannelsen består af obligatoriske fagmoduler svarende til 20 ECTS-point, valgfri moduler svarende 30 ECTS-point og et afgangsprojekt svarende til 10 ECTS.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i retail. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in retail. Studerende, der har gennemført moduler svarende til mindst 40 ECTS-point under det merkantile fagområde, kan anvende betegnelsen Merkonom. Betegnelsen på engelsk er Academy Foundation (AF) Graduate in Business.

Uddannelsens obligatoriske fag er:

 • Konceptstyring i detailhandlen (10 ECTS)
 • Det personlige lederskab i detailhandlen (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie fag er:

 • Branchejura i detailhandlen (5 ECTS)
 • Butiksoptimering (5 ECTS)
 • Butiksøkonomi (5 ECTS)
 • Cross Channel forbrugeradfærd (5 ECTS)
 • Forretningsforståelse i detailhandlen (10 ECTS)
 • Salgsledelse i detailhandlen (10 ECTS)
 • Værdiskabende salg i detailhandlen (10 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Salg og markedsføring

Uddannelsen er rettet mod jobfunktioner inden for salg og marketing – både nationalt og internationalt. De studerende får en introduktion til forskellige modeller og værktøjer, som kvalificerer dig til at arbejde med salg, markedsføring og afsætning.

Uddannelsesforløbet består af tre obligatoriske moduler (30 ECTS), valgfri moduler svarende til 20 ECTS og et afgangsprojekt på 10 ECTS.

De valgfri moduler skal indeholde mindst 5 ECTS fra det merkantile fagområde og maksimalt 15 ECTS fra andre fagområder.

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i salg og markedsføring. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Sales and Marketing.

Obligatoriske moduler – 30 ECTS

 • Markedsinformation og -analyse (10 ECTS)
 • Marketingplanlægning og -forhandling (10 ECTS)
 • Marketingstrategi og forretningsudvikling (10 ECTS)

Valgfri moduler – 20 ECTS

 • Dataanalyse (5 ECTS)
 • Digital markedsføring (10 ECTS)
 • Erhvervsret (10 ECTS)
 • Eksport og internationalisering (10 ECTS)
 • E-handel (10 ECTS)
 • E-mail marketing (5 ECTS)
 • Salgspsykologi og grundlæggende salg (10 ECTS)
 • Service (5 ECTS)
 • Sociale medier og indhold (5 ECTS)
 • Strategisk networking (5 ECTS)
 • Strategisk salg (10 ECTS)
 • Søgemaskineoptimering (5 ECTS)
 • Søgemaskiner, markedsføring og annoncering, SEA (5 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Skatter og afgifter

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at håndtere lettere problemstillinger inden for skatte- og afgiftsområdet. De vil beskæftige sig med skatter og afgifter for både private og erhvervsvirksomheder.

De studerende får bl.a. indsigt i erhvervsøkonomiske løsningsmodeller og -metoder, og de får kendskab til de juridiske problemstillinger, der er forbundet med at stifte og drive en virksomhed. De får også praktisk viden om, hvordan de indgår i et tværfagligt samarbejde med samarbejdspartnere og interessenter.

Skatter og afgifter er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Merkantil.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Uddannelsen vægter samspillet mellem din erhvervserfaring og det teoretiske og metodiske stof, der inddrages i undervisningen.

De obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Erhvervsret
 • Kommunikation i praksis

De valgfrie skattefaglige moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Inddrivelsesret
 • Moms- og afgiftsret
 • Skatteret
 • Toldret

Uddannelsens øvrige valgfrie moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Erhvervsøkonomi
 • Global økonomi

De studerende skal følge valgfrie moduler svarende til 30 ECTS. Heraf mindst 20 ECTS inden for det skattefaglige område og højst 10 ECTS fra et andet fagområde.

De afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt inden for deres retning. Projektet vægter 10 ECTS.

AU - Teknik, produktion, service m.v.
Automation og drift

På uddannelsen i automatik og drift får de studerende kompetencer inden for både teknik, samarbejde og innovation. De anvender sin viden om hardware, konfiguration og software til udvikling og drift af automatiske og maskintekniske anlæg.

De studerende kan specialisere sig inden for to retninger:

 • Industri
 • Offshore, olie og gas

De lærer at samarbejde om faglige og tværfaglige problemstillinger, og de kan håndtere tekniske udviklingsopgaver inden for det område, de specialiserer sig i.

På uddannelsens moduler i offshore får de studerende særlig viden om procesteknologisk drift og sikkerhed i forbindelse med arbejde på en olieplatform.

Automation og drift er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal retningsspecifikke og valgfrie moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Vælger de studerende uddannelsesretning på automation og drift, er sammensætningen af obligatoriske, retningsspecifikke og valgfrie moduler delvist fastlagt.

De kan vælge mellem to retninger:

Industri

 • Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)
 • Regulering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Maskinteknologi, industri (10 ECTS)
 • SCADA, netværk og databaser (10 ECTS)
 • Valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

Offshore, olie og gas

 • Udvikling af automatiske styringer (10 ECTS)
 • Regulering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Maskinteknologi, offshore (10 ECTS)
 • Sikkerhed (5 ECTS)
 • Offshore produktion og teknologi (5 ECTS)
 • Valgfrie moduler (10 ECTS)
 • Afgangsprojekt (10 ECTS)

De skal desuden også følge valgfrie moduler, der svarer til 10 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Objektorienteret SCADA (5 ECTS)
 • Udvidet regulering (5 ECTS)
 • Opbygning og dimensionering af tavler (5 ECTS)
 • Robotteknologi (5 ECTS)
 • S88 (5 ECTS)
 • Maskinteknologi med hydraulik, pneumatik, servostyring og motorer (5 ECTS)
 • Internet of Things i anvendelse (5 ECTS)
 • Drift og vedligehold (5 ECTS
Byggekoordination

Uddannelsen giver de studerende kompetencer inden for følgende områder:

 • Ledelse, planlægning og koordination
 • Juridiske og økonomiske forholds betydning for byggeprocessen
 • Forståelse for arbejdsmiljø og produktivitet
 • Kvalitetssikring og digitalisering
 • Formidling af praksisnære, byggefaglige problemstillinger og løsningsmuligheder - både mundtligt og skriftligt

De får viden om centrale teorier og metoder inden for logistik og procesoptimering, praksis for brug af formaliserede kontrakter og anden skriftlig kommunikation mellem byggesagens parter, byggerelateret jura og entrepriseret, økonomi, arbejdsmiljø samt kommunikation og samarbejde.

Gennem deres uddannelsesforløb lærer de at varetage opgaver som optimering af byggeprocessen vha. forskellige planlægnings- og koordinationsmetoder, at foretage økonomiske risikovurderinger og logistikopgaver vedrørende styring af både mandskab, materiel og materialer.

Akademiuddannelsen i byggekoordination en videregående uddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Planlægning og styring af byggeriets processer og ressourcer (10 ECTS)
 • Økonomiforhold i mindre bygge- og anlægsprojekter og virksomheder (10 ECTS)
 • Kommunikation, samarbejde og byggejura i byggeprocessen (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Arbejdsmiljøledelse på byggepladsen (5 ECTS)
 • Bæredygtigt indkøb og drift af byggeplads (5 ECTS)
 • IT i udførelsesfasen (10 ECTS)
 • Kommunikation på byggepladsen (5 ECTS)
 • Personaleledelse og -jura i byggeriet (10 ECTS)
 • Salg og markedsføring (10
Byggeteknologi

På uddannelsen lærer de studerende at udføre byggetekniske beregninger på materialer i forskellige ukomplicerede konstruktionstyper - og at indgå i en faglig dialog om valg af byggeteknik og materialer ud fra kriterier som eksempelvis bæredygtighed.

De får byggeteknisk viden, som de kan anvende i forbindelse med projektering af byggeopgaver, fx viden om:

 • kommunikationsteorier og metoder til formidling af byggefaglige problemstillinger
 • materialer og komponenters egenskaber, herunder problemstillinger i forhold til bæredygtighed
 • metoder til indsamling af byggeteknisk data og empiri
 • relevante juridiske forhold

Akademiuddannelsen i byggeteknologi en videregående uddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og et antal valgfrie moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Byggeteknik - mindre byggerier (10 ECTS)
 • Materialeforståelse og komponenter til mindre byggerier (10 ECTS)
 • Samarbejde, kommunikation og konfliktforebyggelse i projekteringsforløbet (10 ECTS)

Valgfri moduler svarende til 20 ECTS:

 • BIM til projektering (10 ECTS)
 • Bæredygtigt byggeri (10 ECTS)
 • Commissioning (10 ECTS)
 • Facilities Managements (FM) inddragelse i byggeriets designfase (5 ECTS)
 • Grundlæggende brug af digitale bygningsmodeller (10 ECTS)
 • Miljøfarlige stoffer (5 ECTS)
 • Outsourcing af drift og service og lovgrundlag (10 ECTS)
 • Registrering og tilstandsvurdering (10 ECTS)
 • Tidstypiske bygninger og konstruktioner (5 ECTS)
 • Tilgængelighed (10 ECTS)
 • Udvidet BIM (5 ECTS)
EL-installation

På akademiuddannelsen i el-installation beskæftiger de studerende sig med emner som bygningsinstallation og -automatik, elforsyningsanlæg, matematik og tekniske beregninger, kvalitet, sikkerhed og miljø, økonomi og virksomhedsdrift og forberedelse til autorisation.

Dé lærer at vurdere og gennemføre el-tekniske løsninger, så både energi-, sikkerheds- og miljøtekniske forhold er i orden, og de bliver i stand til at levere relevante, tidsvarende og økonomisk fordelagtige løsninger. Præsentation af løsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er også en del af uddannelsen.

Som færdiguddannet kan de:

 • håndtere og lede installationstekniske projekter
 • holde sig ajour med ny viden inden for stærkstrømsområdet
 • håndtere et autorisationsmæssigt ansvar
 • indgå i faglige og tværfaglige projekter, hvor de står med ansvaret for de el-tekniske installationer

Akademiuddannelsen i el-installation er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen er bygget op af 4 obligatoriske moduler, valgfrie moduler samt et afgangsprojekt. De obligatoriske moduler omfatter 40 ECTS‐point.

Uddannelsens obligatoriske moduler:

 • Boliginstallationer og Teknisk beregning på kredsløb (10 ECTS)
 • Bygningsinstallationer og Teknisk dokumentation (10 ECTS)
 • Mindre industriinstallationer og Teknisk beregning på maskiner (10 ECTS)
 • Større industriinstallationer og elforsyningsanlæg (10 ECTS)


Valgfri moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Bekendtgørelser og standarder (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik (5 ECTS)
 • Dynamisk lys (5 ECTS)
 • Entrepriseret for el-installation (5 ECTS)
 • Forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
 • Salg og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Større nlæg med konformkøl (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)
Energiteknologi

På akademiuddannelsen i energiteknologi beskæftiger de studerende sig bl.a. med tværfaglige opgaver inden for energieffektivisering af klimaskærme og bygningstekniske installationer.

De arbejder med energiformer, byggeteknik, indeklima, varmeteknik, energianalyser, miljømæssige vurderingsmetoder og energirigtig planlægning og projektering.

Uddannelsen er bygget op af 4 obligatoriske moduler (40 ECTS), der er fælles for alle studerende, valgfag (10 ECTS) og et afgangsprojekt (10 ECTS).

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Den giver adgang til titlen AU i Energiteknologi. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Energy Technology.

Uddannelsens obligatoriske moduler:

 • Energiformer (10 ECTS)
 • Bygningskonstruktioner og energianlæg (10 ECTS)
 • Energiforbrug og indeklima i komplekse bygninger (10 ECTS)
 • Energirigtig projektering med fokus på økonomi og miljø (10 ECTS)

Mulige valgfag inden for uddannelsens faglige område:

 • Drone til inspektion (5 ECTS)
 • Energioptimering af procesanlæg (10 ECTS)
 • Solcelleanlæg (5 ECTS)
 • Solvarmeanlæg (5 ECTS)
 • Varmepumper (5 ECTS)
 • Biomassekedler og -ovne (5 ECTS)
 • BedreBoligrådgiver I (10 ECTS)
 • Energikonsulent I+ (10 ECTS)
 • Ventilationsteknik – måling og indregulering (5 ECTS)
 • Ventilationsteknik ‐ dimensionering (10 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt (10 ECTS).

Ernæring

På uddannelsen får de studerende indsigt i, hvordan de planlægger, leder og optimerer produktionen af ernæringsrigtig mad i storkøkkener, kantiner og lignende.

De lærer bl.a. at planlægge og fremstille velsmagende, ernæringsrigtige måltider og at udarbejde kostforslag og dokumentation, så de stemmer overens med udvalgte kostformer og diæter. De undervises desuden i fødevaresikkerhed – herunder at foretage en vurdering forskellige risici ved mad- og måltidsproduktion.

Ledelsesdelen omfatter grundlæggende motivations- og ledelsesteorier, og de får indsigt i, hvordan de kan planlægge og lede en rentabel mad- og måltidsproduktion - både under hensyn til brugernes ønsker og behov og til medarbejdernes motivation og arbejdsmiljø.

Akademiuddannelsen i ernæring er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler og et valgfrit modul. De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Ernæring og sundhed (10 ECTS)
 • Mad- og måltidsproduktion (10 ECTS)
 • Fødevaresikkerhed (10 ECTS)
 • Ledelse og økonomi (10 ECTS)

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Økologi og bæredygtighed (10 ECTS)

Som valgfag kan de studerende vælge faget økologi og bæredygtighed eller AU-moduler fra andre fagområder, fx madkemi og råvarekendskab fra Akademigastronom.

De afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt. Hvert modul vægter 10 ECTS-point.

Gastronomi

Uddannelsen giver de studerende mulighed for at arbejde med både økonomiske, teknologiske, æstetiske og kvalitetsmæssige aspekter af gastronomien.

De arbejder metodisk og praktisk med gastronomien som et globalt fænomen. Desuden beskæftiger de sig med mad som en sansemæssig oplevelse, og de lærer at bedømme og sikre madkvalitet.

Uddannelsen ruster dem også til det praktiske samarbejde om gastronomi i restauranten eller virksomheden. De lærer fx at kommunikere med medarbejdere, partnere og leverandører, der kan have en anden uddannelsesmæssig, sproglig og kulturel baggrund.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, et antal valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Sensorik
 • Madkemi
 • Råvarekendskab

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Madkulturer og innovation (10 ECTS)

De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt, der vægter 10 ECTS.

Hygiejne og rengøringsteknik

Uddannelsen giver de studerende forudsætninger for at øge kvaliteten i de rengøringsopgaver, de løser. Er de leder eller selvstændig, kan de få viden om, hvordan de projekterer serviceydelser, udarbejder og præsenterer tilbud.

De studerende får specialiseret viden om rengøringsmidlers kemi, produktionshygiejne og rengøringsmetoder, så de kan vælge metoder og midler til forskellige rengøringsopgaver. Bl.a. får de indblik i emner som robotrengøring, arbejdsmiljø, lovkrav, affaldshåndtering, skadedyrsbekæmpelse og allergenrengøring.

Desuden får de kendskab til kommunikationsteorier og ledelsesværktøjer, som de kan trække på, hvis de fungerer som teamleder i servicebranchen.

Uddannelsens valgfag giver de studerende mulighed for yderligere specialisering, hvis de arbejder på hospitaler, i sterilafdelinger og operationsstuer eller på ungdomsinstitutioner, psykiatriske hospitaler, skoler og i fængsler.

Hygiejne og rengøringsteknik er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler og et til to valgfrie moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Hygiejne- og rengøringsteknologi - grundlæggende
 • Hygiejne- og rengøringsteknologi - udvidet
 • Projektering af rengørings- og hygiejnerelaterede serviceydelser
 • Rengøringsledelse og kommunikation

De studerende skal følge valgfrie moduler svarende til 10 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Hospitalsservice
 • Psykologi og krisehåndtering
 • Renrumsteknologi

De valgfrie moduler vægter hvert 5 ECTS.

Informationsteknologi

Uanset om de studerende til daglig arbejder med drift, udvikling eller styring af it, giver akademiuddannelsen i informationsteknologi dem mulighed for at opdatere sin viden og forudsætninger for at håndtere nye opgaver i deres job.

De lærer at anvende centrale metoder og redskaber inden for et specifikt it-fagområde, og at omsætte sin teoretiske viden i konkrete løsningsforslag, der er tilpasset den enkelte virksomhed.

Uddannelsesretninger: Uddannelsen er opdelt i to uddannelsesretninger, men kan også gennemføres uden valg af uddannelsesretning. De to retninger er:

Udvikling: Her lærer de at anvende centrale it-metoder og -teknikker, så de kan deltage i softwareudvikling og programmeringsopgaver.

Drift: Her er der fokus på systemadministration, it-drift og it-sikkerhed, og de lærer at deltage i udvikling og tilpasning af metoder og teknikker i forhold til konkrete driftssituationer.

De studerende kan vælge at tage hele uddannelsen eller enkelte moduler. En fuld AU i informationsteknologi består af fire obligatoriske moduler på hver 5 ECTS-point, et antal moduler på 5 eller 10 ECTS-point samt et afgangsprojekt på 10 ECTS-point, der afslutter uddannelsen.

Informationsteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af fire obligatoriske moduler, som er fælles for alle studerende uanset om uddannelsen gennemføres med eller uden studieretning. De fire obligatoriske moduler er:

 • Programmering (5 ECTS)
 • Cloud (5 ECTS)
 • Databaser (5 ECTS)
 • It-sikkerhed (5 ECTS)

Du har mulighed for at tone din uddannelse ved at vælge uddannelsesretning. Du kan vælge mellem følgende to uddannelsesretninger

Retning: Udvikling

Retningsbestemte moduler (15 ECTS):

 • Systemudvikling (5 ECTS) samt
 • Videregående programmering (10 ECTS) eller
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS) eller
 • Web-programmering client side (5 ECTS) + Web-programmering server side (5 ECTS)

Valgfrie moduler (15 ECTS):

 • Automatisering og videregående scripting (10 ECTS)
 • Avanceret programmering (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
 • Internet of Things (10 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS)
 • Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
 • Problem and Change Management (5 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Service-Management og kommunikation (5 ECTS)
 • Videregående databaser (5 ECTS)
 • Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)
 • Videregående programmering (5 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS)
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Web-programmering client side (5 ECTS)
 • Web-programmering server side (5 ECTS)

Retning: Drift

Retningsbestemte moduler (15 ECTS):

 • Systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående It-sikkerhed (5 ECTS)

Valgfrie moduler (15 ECTS):

 • Automatisering og videregående scripting (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design (10 ECTS)
 • Brugervenlighed og grafisk design til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Forretnings IT/digitalisering (5 ECTS)
 • Internet of Things (10 ECTS)
 • Modellering (5 ECTS)
 • Oplevelsesdesign til Virtual Reality (5 ECTS)
 • ServiceManagement og kommunikation (5 ECTS)
 • Systemudvikling (5 ECTS)
 • Programmering af mobile enheder (5 ECTS)
 • Problem and Change Management (5 ECTS)
 • Videregående programmering (10 ECTS)
 • Videregående programmering til Virtual Reality/Augmented Reality (10 ECTS)
 • Videregående databaser (5 ECTS)
 • Videregående systemdrift (10 ECTS)
 • Videregående systemudvikling (5 ECTS)
 • Virtual Reality programmering (10 ECTS)
 • Web-programmering client side (5 ECTS)
 • Web-programmering server side (5 ECTS)

Ingen retning:

Valgfrie fagmoduler fra fagområdet 30 ECTS-point (højst 15 ECTS fra andre fagområder)

Innovation, produkt og produktion

På akademiuddannelsen i innovation, produkt og produktion beskæftiger de studerende sig med alle aspekter af innovation og produktion. De kan dygtiggøre sig inden for projektledelse, produktionsoptimering og kvalitetsstyring. Som selvstændig kan de få viden om konceptudvikling og iværksætteri i praksis.

De studerende kan specialisere sig inden for to retninger:

 • Innovation
 • Produktion

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, et antal retningsbestemte og valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Projektledelse (10 ECTS)
 • Værdikæden i praksis (10 ECTS)

Retningsbestemte moduler, der er obligatoriske for retningen innovation, er:

 • Innovation i praksis (10 ECTS)
 • Konceptudvikling og forretningsmodeller (10 ECTS)

Retningsbestemte moduler, der er obligatoriske for retningen produktion, er:

 • Produktionsoptimering (10 ECTS)
 • Kvalitetsoptimering (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Anvendt økonomi (5 ECTS)
 • Iværksætteri i praksis (10 ECTS)
 • Konstruktion (10 ECTS)
 • Kvalitetsstyring i praksis (5 ECTS)
 • Materialestyring (10 ECTS)
 • Miljø og sikkerhed (5 ECTS)
 • Organisering (5 ECTS)
 • Produktionsplanlægning (10 ECTS)
 • Produktledelse (5 ECTS)
 • Produktudvikling (10 ECTS)
 • Teknisk dokumentation (5 ECTS)
 • Tværfagligt teamsamarbejde og innovationsprocesser (5 ECTS)
 • Vækst, innovation og forretningsmuligheder i praksis (5 ECTS)


Kvalitet og måleteknologi

Uddannelsen giver forudsætninger for at arbejde med måleteknologiske problemstillinger – typisk i en produktionsvirksomhed, hvor måleudstyr og kvalitetsprocedurer bidrager til at optimere produktionsflow, sikre kvalitet og reducere spild.

Desuden i virksomheder, der kalibrerer måleudstyr eller selv fremstiller metrologisk udstyr.

I uddannelsen er der fokus på:

 • Måleteknologi
 • Kvalitetssikring
 • Apparatteknik
 • Procesteknologi

De studerende lærer at udvikle og implementere måleudstyr og at vedligeholde udstyr og instrumenter. De vil også kunne måle og teste komponenter, udarbejde dokumentation samt vurdere og sammenfatte resultater.

Desuden vil de kunne sikre, at opmålinger og målerapporter er udført måleteknisk korrekt. Ikke mindst vil de med baggrund i sin erfaring opøve en kritisk sans for målinger og lære at identificere fejlkilder i forbindelse med målinger og udstyr.

De får også kendskab til kvalitetssystemer, akkreditering og standarder, og de får forudsætninger for at sagsbehandle i virksomhedens kvalitetssystem.

Afhængigt af den virksomhed, de studerende ønsker at anvende sin måletekniske viden i, giver uddannelsens valgfag dem mulighed for specialisering inden for målemetoder og materialer, der er relevante for specifikke branche.

Kvalitet og måleteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler og tre til fem valgfrie moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Drift og vedligehold af måleudstyr (10 ECTS)
 • Grundlæggende måleteknik (5 ECTS)
 • Usikkerhedsbudget og procesforståelse (10 ECTS)

De studerende skal følge valgfrie moduler svarende til 25 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Geometriske målinger (10 ECTS)
 • Kvalificering og validering (10 ECTS)
 • Masse-, volumen- og flowmålinger (5 ECTS)
 • Materialeprøvning (5 ECTS)
 • Miljømålinger (5 ECTS)
 • Målinger af væskers egenskaber (5 ECTS)
 • pH og koncentrationsmålinger (5 ECTS)
 • Signalkæden (10 ECTS)
 • Tryk- og temperaturmåling (5 ECTS)
Miljøteknologi

Akademiuddannelsen i miljøteknologi giver de studerende kendskab til bl.a. miljølovgivning, miljøledelse, affald og spildevand. Desuden en bred praktisk viden om kemi, biologi og teknik i relation til miljø, som de kan bruge, uanset om de arbejder med miljøtekniske opgaver i en produktionsvirksomhed, en forsyningsvirksomhed eller en kommunal forvaltning.

De får en helhedsorienteret tilgang til miljøarbejdet og lærer at analysere og vurdere problemstillinger i forbindelse med drift, kontrol og udvikling. Fx i forhold til valg af den bedst tilgængelige teknik til en løsning – de såkaldte BAT-krav.

Uddannelsens obligatoriske del introducerer de studerende til generelle og grundlæggende emner som naturforståelse, miljøøkonomi og vurderingsmetoder.

Afhængigt af de studerendes behov kan de derudover tone uddannelsen i retning af bestemte arbejdsområder.

Arbejder de i en produktionsvirksomhed, kan de fx beskæftige sig med innovation, kemikalielovgivning, miljøgodkendelser og emission af lugt og støj.

Som medarbejder i en forsyningsvirksomhed kan de fokusere på analyseteknik, prøvetagning, drikkevand, rensning og boringer.

Med afsæt i en forvaltning kan de fx beskæftige sig med prøvetagning, drikkevand og jordforurening, miljøplanlægning, innovation, godkendelser og boringer.

Miljøteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af fem obligatoriske moduler samt et antal valgfrie moduler og afsluttes med med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Miljøgodkendelse, miljøledelse og virksomhedsøkonomi
 • Virksomhedens miljøpåvirkninger: miljø- og naturforståelse, spildevand, affald og afkast

De skal desuden vælge valgfrie moduler, der svarer til 30 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Boringer på land (5 ECTS)
 • CSR og cirkulær økonomi (5 ECTS)
 • Drikkevand (5 ECTS)
 • Emission, lugt og støj (5 ECTS)
 • Jordforurening (5 ECTS)
 • Kemikalielovgivning og –styring (5 ECTS)
 • Miljøforbedring og mærkning af produkter (5 ECTS)
 • Miljøplanlægning og miljøinnovation (5 ECTS)
 • Miljøprøvning: prøvetagning, måling og laboratorieanalyse (10 ECTS)
 • Spildevandsbehandling (10 ECTS)
 • Ressourcer - affald og genanvendelse (5 ECTS)
Proces-, laboratorie- og fødevareteknologi

På akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi får de studerende kompetencer til at varetage alle led i en opgave – fra at planlægge og udføre forsøg og projekter til at vurdere resultaterne.

De kan specialisere sig inden for tre retninger:

 • Procesteknologi
 • Laboratorieteknologi
 • Fødevareteknologi

De kan også gennemføre uddannelsen uden retning.

Uddannelsen giver dem en grundlæggende viden om forsøgs- og projektstyring. De lærer om proces og metode og bliver i stand til lede mindre grupper i projekter.

Retningerne giver mulighed for, at de studerende specialiserer sig ud fra sit faglige udgangspunkt. Er de fx procesoperatør, kan de blive tekniker, der udvikler og kontrollerer produkter i fx medicinalbranchen.

Hvis de er laborant, sætter uddannelsen dem i stand til at varetage hele processen i forbindelse med laboratorieforsøg.

Har de fx en baggrund som kok eller slagter, kan de kvalificere sig til at arbejde som mellemleder med ansvar for at fremstille fødevarer.

Proces, laboratorie- og fødevareteknologi er en videregående voksenuddannelse inden for fagområdet Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler og et antal valgfrie, herunder retningsspecifikke, moduler. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler, der hvert vægter 10 ECTS, er:

 • Forsøgs- og projektstyring
 • Proces og metode

De retningspecifikke moduler - fordelt på uddannelsesretninger - er:

Procesteknologi, hvor de retningsspecifikke moduler samlet vægter 20 ECTS

 • Måleteknik (10 ECTS)
 • Procesteknik (10 ECTS)

Laboratorieteknologi, hvor de retningsspecifikke moduler samlet vægter 15 ECTS

 • Bioteknologi (10 ECTS)
 • Analytisk kemi (5 ECTS)

Fødevareteknologi, hvor de retningsspecifikke moduler samlet vægter 30 ECTS

 • Fødevaresikkerhed i industriel produktion (10 ECTS)
 • Fødevareteknologi (10 ECTS)

Oven i de retningsspecifikke moduler skal de studerende vælge valgfrie moduler, så retningsspecifikke og valgfrie moduler samlet udgør 30 ECTS.

Valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område er:

 • Analytisk kemi (5 ECTS)
 • Bioteknologi (10 ECTS)
 • Fiskebiologi og miljø-/naturforvaltning (10 ECTS)
 • Fødevarekemi (10 ECTS)
 • Fødevaresikkerhed i industriel produktion (10 ECTS)
 • Fødevareteknologi (10 ECTS)
 • Genteknologi (5 ECTS)
 • Hygiejnisk design (5 ECTS)
 • Kemi og kemisk regning (5 ECTS)
 • Mikrobiologi (5 ECTS)
 • Måleteknik (10 ECTS)
 • Procesteknik (10 ECTS)
 • Redskabslære og fangstmetoder – ferskvand og saltvand (5 ECTS)
 • Retslige institutioners samspil og retskilder på fødevareområdet (10 ECTS)
VVS-installation

Som færdiguddannet kan de studerende håndtere og lede installationstekniske projekter. De er i stand til at vurdere forskellige installationsformer og vælge relevante og tidsvarende løsninger. De kan holde sig løbende ajour med den nyeste vvs-tekniske viden, så de kan indgå i faglige og tværfaglige samarbejder om installation og drift af gas- og vvs-tekniske anlæg og installationer.

Præsentation af løsningsforslag for kunder og samarbejdspartnere er også en del af pensum.

Akademiuddannelsen i vvs-installation er en videregående voksenuddannelse inden for Teknik, produktion, service mv.

Uddannelsen består af 2 obligatoriske moduler (20 ECTS) samt et eller flere valgfri moduler svarende til 30 ECTS-point. De studerende afslutter akademiuddannelsen med et afgangsprojekt (10 ECTS).

Uddannelsen giver adgang til titlen AU i vvs-installation. Den engelske betegnelse er Academy Profession (AP) Degree in Service Engineering.

Obligatoriske moduler:

 • Grundlæggende vvs-tekniske begreber (10 ECTS)
 • Sanitet (10 ECTS)

Valgfri moduler:

 • Varmeinstallation bolig (5 ECTS)
 • Kvalitet, sikkerhed og miljø (5 ECTS)
 • Varmeinstallation bygninger (5 ECTS)
 • Gasteknisk teori (5 ECTS)
 • Gasfejlfinding (10 ECTS)
 • Salgs- og kundeforståelse (10 ECTS)
 • Projektledelse og teknisk entreprisestyring (10 ECTS)
 • Forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Ventilationsteknik (10 ECTS)
 • Bygningsautomation, systemkendskab (10 ECTS
 • Bygningsautomatik koordination (10 ECTS)
 • Bygningsautomatik funktionsafprøvning (5 ECTS)
 • Indeklima i større bygninger (10 ECTS)
 • Større komfortanlæg med køl (10 ECTS)
 • Virksomhedsdrift i installationsbranchen (10 ECTS)
AU - Velfærd, undervisning og sundhed
Friluftvejleder

Uddannelsen giver de studerende indsigt i friluftsvejledningens praksis og teori, og kvalificerer dem til at varetage og udvikle friluftsvejledning under skiftende vilkår og i forskellige sammenhænge.

Studiet har fokus på på fire centrale områder af friluftslivet:

 • Formidling af friluftsliv og friluftsaktiviteter.
 • Friluftslivets værdier, kulturelle betydning og særlige kendetegn set ud fra et dansk perspektiv.
 • Naturoplevelsens betydning for den enkelte og holdninger til naturen.
 • Sikkerhedsmæssige overvejelser og praktisk kunnen.

Uddannelsen er modulopbygget og består af tre obligatoriske og to valgfrie moduler. Den afsluttes med et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler:

 • Basisfriluftsliv (10 ECTS)
 • Friluftsaktiviteter (10 ECTS)
 • Friluftstraditioner og pædagogiske projekter (10 ECTS)

Valgfri moduler

 • Lederskab, gruppeprocesser og friluftsliv (10 ECTS)
 • Bushcraft og håndværk (10 ECTS)
 • Mikro-eventyr - leg og læring i naturen (10 ECTS)
 • Speciale i klatring (10 ECTS)
 • Speciale i kajak (10 ECTS)
 • Speciale i kano (10 ECTS)
 • Speciale i naturformidling gennem friluftsliv (10 ECTS)
 • Speciale i sejlads og kystfriluftsliv (10 ECTS)
 • Sundhed, friluftsliv og natur med fokus på særlige målgrupper (10 ECTS)
 • Vinterfjeld (10 ECTS)
 • Udeskole og læringsaktiviteter i naturen (10 ECTS)

Som afslutning på friluftsvejlederuddannelsen skal de studerende udarbejde et skriftligt afgangsprojekt, som skal dokumentere, at de på et teoretisk og metodisk grundlag kan komme med forslag til løsninger og handlemuligheder i relation til en tværfaglig problemstilling med relevans for natur og fritidsliv.

Odontologisk praksis

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at håndtere en række af de opgaver, der knytter sig til den daglige drift af tandklinikken og behandlingen af patienter. De kombinerer faglig viden med kompetencer inden for kommunikation, service og kvalitetsudvikling.

Akademiuddannelsen i odontologisk praksis består af to obligatoriske moduler, tre valgmoduler og et afgangsprojekt.

De obligatoriske moduler på uddannelsen er:

 • Kommunikation i tandplejen
 • Service- og kvalitetsudvikling på tandklinikker

De valgfrie moduler på uddannelsen er:

 • Administration og drift af tandklinikker
 • Implantologi og kirurgi
 • Oral sundhedsvurdering og non-operativ behandling (Erstattes fra september 2016 af modulerne Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling og Tandpleje for børn og unge)
 • Ortodonti
 • Protetik
 • Tandpleje for 0-6-årige og non-operativ behandling
 • Tandpleje for borgere med særlige behov
 • Tandpleje for børn og unge
Socialpædagogik

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at analysere, planlægge og gennemføre socialpædagogisk arbejde. De lærer at arbejde udviklingsorienteret, selvstændigt og at tage ansvar for det faglige og tværprofessionelle samarbejde.

De beskæftiger sig blandt andet med:

 • Centrale teorier og metoder inden for socialpædagogik
 • Samspillet mellem den socialpædagogiske praksis og de kulturelle, politiske, samfundsmæssige og organisatoriske forhold
 • Samspillet mellem den socialpædagogiske praksis og deres egne værdier og menneskesyn
 • Brugerens særlige vilkår og handlemønstre i den socialpædagogiske praksis.

Akademiuddannelsen i socialpædagogik er en videregående voksenuddannelse inden for Velfærd, undervisning og sundhed.

Uddannelsen tilbyder uddannelsesretningen:

Småbørn i alderen 0-3 år (20 ECTS)
På uddannelsesretningen lærer de studerende at identificere og vurdere socialpædagogiske problemstillinger relateret til børn i alderen 0-3 år og deres familier.
De lærer også at at planlægge og iværksætte socialpædagogiske tiltag, når det er nødvendigt. Både alene og i samarbejde med relevante samarbejdspartnere.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, to valgfrie og et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler:

 • Lovgivning og organisation (10 ECTS)
 • Socialpædagogisk praksis (10 ECTS)
 • Socialpædagogiske metoder (10 ECTS)

Valgfrie moduler:

 • Inklusion og eksklusion (10 ECTS)
 • Socialpædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
 • Socialpsykiatri (10 ECTS)

Retningsspecifikke moduler:

Uddannelsesretningen 'Småbørn i alderen 0-3 år' (20 ECTS)

 • Bio-psyko-social tilgang, med blik for barnets almene og særlige behov (10 ECTS)
 • Læring og udvikling som element i socialpædagogisk arbejde med 0-3-årige (10 ECTS)

Ny uddannelsesretning pr. 1. januar 2021.

Sundhedspraksis

Uddannelsen giver de studerende viden og metoder til at løse en række opgaver inden for social- og sundhedssektoren som fx kvalitetssikring og udvikling. De får en indsigt i samspillet mellem borgere/patienter, sundhedsmedarbejdere, sundhedsvæsenet og det øvrige samfund.

Uddannelsen ruster dem til at varetage generelle såvel som specialiserede arbejdsopgaver indenfor ældre-, handicap-, og psykiatriområdet samt indenfor det pædagogiske område.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, et antal valgfrie moduler og afsluttes med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Professionel praksis (10 ECTS)
 • Kvalitetsudvikling og dokumentation (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie moduler er:

 • Demens (10 ECTS)
 • Innovativ praksis (10 ECTS)
 • Multikompleksitet i social og sundhedsfaglig praksis (10 ECTS)
 • Pædagogik og kommunikation (10 ECTS)
 • Sammenhængende forløb (10 ECTS)
 • Socialpædagogik og psykiatri (10 ECTS)
Ungdoms- og voksenundervisning

Akademiuddannelsen i ungdoms- og voksenundervisning kvalificerer de studerende til at undervise med fokus på, hvordan læring og udvikling kan understøttes. Målet med uddannelsen er, at de på et fagligt og metodisk grundlag bliver i stand til at analysere og vurdere praksisnære problemstillinger. De lærer med andre ord at gøre noget ved de udfordringer, de møder som underviser.

Undervisningen kvalificerer dem til:

 • at tilrettelægge undervisning så deltagerne kan lære og udvikle sig
 • at variere og tilpasse undervisningsmetoder til forskellige målgrupper
 • at iagttage, vurdere og ændre egen underviserpraksis
 • at beskrive og drøfte praktisk undervisning med såvel deltagere som kolleger
 • at samarbejde med andre om udvikling af undervisning.

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed. Den består af tre obligatoriske moduler samt to valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Obligatoriske moduler:

 • Didaktik og undervisningsmetode
 • Underviserrollen
 • Læring og deltagerforudsætninger

Valgfri moduler:

 • Voksenliv og læring
 • Ungdomsliv og læring
 • Uddannelse- og karrierevejledning
 • Pædagogisk udvikling
 • Digitale teknologier og digital didaktik i ungdoms- og voksenundervisningen
Ungdomspædagogik

Akademiuddannelsen i ungdomspædagogik kvalificerer de studerende til at analysere, planlægge og gennemføre pædagogisk arbejde, herunder udviklingsarbejde indenfor følgende områder:

 • Alment forebyggende ungdoms- og interkulturelt arbejde
 • Større børn og unge med psykiske vanskeligheder
 • Større børn og unge med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Større børn og unge i risikogrupper, herunder særligt forebyggende opgaver i forhold til misbrug, kriminalitet og efterværnsopgaver.

De lærer at kombinere pædagogisk erfaring med relevant teori og viden om ungdomspædagogisk arbejde og indgå i ledelses- og samarbejdsmæssige sammenhænge.

Uddannelsen er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Uddannelsen består af 3 obligatoriske moduler, 2 valgfri moduler samt et obligatorisk afgangsprojekt, der afslutter uddannelsen.

Obligatoriske moduler:

 • Ungdomspædagogisk praksis (10 ECTS)
 • Inkluderende indsatser (10 ECTS)
 • Unges identitet, fællesskaber og kultur (10 ECTS)

Valgfri moduler:

 • Pædagogiske aktiviteter (10 ECTS)
 • Pædagogisk udviklingsarbejde (10 ECTS)
Velfærdsteknologi i praksis

Akademiuddannelsen i velfærdsteknologi i praksis kvalificerer de studerende til at håndtere og udnytte velfærdsteknologiens mange muligheder i deres daglige arbejde med medarbejdere og borgere.

På baggrund af viden om konkrete velfærdsteknologiske løsninger, herunder hvilke typer teknologi der findes og arbejdes med i praksis samt teori om teknologiudvikling, vil de blive i stand til at foretage en velfærdsteknologisker vurderinger med vægt på, hvordan en valgt teknologi kan medvirke til at skabe nye velfærdsydelser og kvalitetsforbedringer for borgere og medarbejdere i social- og sundhedssektoren.

Der bliver lagt vægt på at anvende forskellige teknologier i praksis og formidle anvendelsen af relevante praksisnære velfærdsteknologier til samarbejdspartnere, medarbejdere og borgere.

Akademiuddannelsen i sundhedspraksis er en videregående voksenuddannelse, der hører under fagområdet for velfærd, undervisning og sundhed.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler samt et antal valgfrie modul og afsluttes med et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske fag er:

 • Velfærdsteknologi i praksis
 • Velfærdsteknologi og mennesker
 • Velfærdsteknologi og organisation

Uddannelsens valgfrie fag er:

 • Servicedesign
Automationsteknolog

De studerende får bl.a. undervisning i teknisk matematik og fysik, i måleteknik og dataopsamling, i styrings- og reguleringssystemer samt i strukturering og kvalitetssikring. De bliver uddannet til at varetage opgaver i forbindelse med opbygning, integrering og optimering af styresystemer for automatiske industrianlæg.

Automationsteknolog er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Styringsteknologi: Emnerne er styringsteknologi, systemdesign og integration af automatiske enheder, designforforståelse af el-tekniske og automatiske enheder, dimensionering og teknisk dokumentation efter gældende standarder.
 • Reguleringsteknologi: Konfiguration, programmering, simulering og idriftsættelse af PLC-systemer, samt mekanisk forståelse af reguleringsteknologi.
 • Robotteknologi og projektudvikling: Emnerne er konfiguration og programmering, simulering og idriftsættelse af robotter, der indgår i produktionslinjer, samt procesforståelse efter gældende standarder og kommunikationsteknologi til styring af automatiske anlæg.
 • Forretningsforståelse og projektledelse: Du lærer om forretningsforståelse, bl.a. økonomi samt kvalitets- og ressourcestyring med henblik på assistering af rådgivnings- og konsulentopgaver. Herudover lærer du om projektstyring og innovativ problemløsning i relation til automationstekniske anlæg.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag.

Praktikperioden består af et eller flere praktikophold, hvor de studerende fordyber sig i særlige erhvervsrettede projekter.

Den afsluttende del indeholder et afgangsprojekt, hvor de skal demonstrere sine evner til at koble teori med virkeligheden på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen giver adgang til titlen Automationsteknolog AK. Den engelske tiltel er AP Graduate in Automation Engineering.

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk.

De studerende færdiggør uddannelsen med et afsluttende eksamensprojekt.

Autoteknologi

Autoteknolog er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Autoteknologi og autoteknisk analyse: Der er fokus på traditionel og nyeste teknologi inden for køretøjers mekaniske og elektroniske systemer. De lærer om teknologisk indsigt og udvikling med afsæt i problemstillinger, løsningsmuligheder og systemforståelse. De arbejder også med teknisk analyse og optimering af autotekniske systemer, herunder diagnosticering af tekniske og elektroniske systemer.
 • Virksomhedens drift og udvikling: De lærer om virksomhedsdrift og -udvikling i relation til autobranchens aktører og interessenter, herunder organisation, økonomi og forretningsmodeller, ledelse, kvalitet, salg, markedsføring og kommunikation. De kommer også til at arbejde med dataindsamling og dataanvendelse, herunder datahåndtering og -sikkerhed med det formål at kunne udnytte data til udvikling af virksomheden og dens forretning.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag.

Praktikperioden består af et eller flere praktikophold, hvor de studerende fordyber sig i særlige erhvervsrettede projekter.

Den afsluttende del indeholder et afgangsprojekt, hvor de skal demonstrere sine evner til at koble teori med virkeligheden på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

De studerende afslutter uddannelsen med et eksamensprojekt i samarbejde med en virksomhed. Emnet for eksamensprojektet formulerer de selv sammen med skolen og virksomheden.

Uddannelsen giver dem ret til at anvende titlen Autoteknolog. Den engelske titel er AP Graduate in Automotive Technology.

Bachelor of Export and Technology Management

Som studerende på eksport og teknologi lærer de at udarbejde og gennemføre salgs- og markedsføringsplaner, der er målrettet forskellige kundegrupper på et globalt marked.

De studerende lærer metoder til analyse af virksomheders kundegrundlag på eksportmarkedet og til at udvikle eksportmarkeder i forhold til kunderne. De lærer om udvikling af nye produkter hvordan materialer, konstruktioner og produktionsprocesser spiller samme og de lærer hvordan virksomheder kan arbejde med kvalitetssikring.

Uddannelsen indeholder både businessfag og tekniske fag og de kommer til at forholde sig til hele virksomheden lige fra produktionsmaterialer, økonomi og logistik til kulturforståelse, organisationen og markedsføring af produktet.

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og består af en fællesdel på 120 ECTS, en lokal del på 40 ECTS, praktik på i alt 30 ECTS og et bachelorprojekt på 20 ECTS.

 • 1.-4. semester: De første semestre er bygget op omkring et semesterprojekt eller en virksomhedscase, som skal løses i grupper eller individuelt.
 • 5. semester: Praktik i en dansk eller udenlandsk virksomhed.
 • 6. semester: 2 lokale fagelementer (Smart Factory og Digital Marketing in Industrial Applications) og et valgfag.
 • 7. semester: 1 lokalt fagelement (Global Supply Chain) og dit bachelorprojekt.

Fællesdelen består af følgende fagområder:

 • Teknologiske ressourcer: Strategiske analyser af virksomhedens teknologiske ressourcer med udgangspunkt i virksomhedens interne teknologiske forhold, herunder produktudvikling, produktionsplanlægning, produktionskapacitet og kvalitetssikring.
 • Strategiske forretningsgrundlag: Strategiske analyser af virksomhedens interne og eksterne forhold, herunder økonomiske ressourcer, forsyningskæden, juridiske aspekter og det salgsstrategiske med fokus på eksportmarkederne.
 • Interrelationelle forhold: Kommunikation, kulturforståelse samt organisationsudvikling og -forståelse, herunder interpersonel og interkulturel kommunikation i relation til eksportmarkeder.

Uddannelsen indeholder interne og eksterne prøver, både skriftlige og mundtlige. De studerende afslutter uddannelsen med bachelorprojektet.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i eksport og teknologi. Uddannelsens engelske betegnelse er Export and Technology Management.

Byggekoordinator

Uddannelsen til byggekoordinator er både teoretisk og praktisk orienteret. Som færdiguddannet byggekoordinator udgør de studerende en af byggepladsens ledende medarbejdere. De arbejder tværfagligt og står for samarbejdet mellem byggesagens involverede parter.

På uddannelsen lærer de bl.a. at forstå et udbudsmateriale, og de kan assistere ledelsen i forbindelse med større opgaver eller selvstændigt varetage ledende opgaver på mindre entrepriser.

Uddannelsen til byggekoordinator er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen består af:

 • Nationale uddannelseselementer, der er fælles for uddannelsen (60 ECTS)
 • Lokale uddannelseselementer under hensyntagen til lokale regionale behov (30 ECTS). Heraf et valgfag (5 ECTS)
 • En praktikperiode (15 ECTS)
 • Et afgangsprojekt (15 ECTS)

Uddannelsens fællesdel omfatter:

 • Kommunikation - bl.a. information til byggesagens forskellige faggrupper
 • Byggejura - herunder udbudsmateriale
 • Virksomhedsdrift
 • Planlægning og processer
 • Management, som omfatter budgettering, årsregnskab, prioritering af tid og praktisk forhandling
 • Ressourcestyring/fagtilsyn, som omfatter planlægning af en fagentreprise

Den sidste del af uddannelsen består af et afgangsprojekt, hvor de studerende skal demonstrere sine evner til at sammenkæde teori og virkelighed på bedste måde og i tæt samarbejde med erhvervslivet.

Uddannelsen giver dem ret til at anvende titlen Byggekoordinator AK. Den engelske titel er AP Graduate in Construction, Construction Coordinator.

Byggetekniker

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at planlægge og varetage teknisk administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde samt arbejde med industrielt fremstillede byggekomponenter.

Projektering, byggebranchens organisatoriske forhold samt almene fag som it, kommunikation og matematik/fysik er ligeledes en del af uddannelsesforløbet.

En del af uddannelsen går de sammen med studerende på uddannelsen til bygningskonstruktør.

Uddannelsen til byggetekniker varer to år, og er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Organisation og virksomhedsforståelse: De lærer om entreprenørskab, selskabs- og organisationsformer, samt etablering og drift af virksomhed i relation til bygge- og anlægsområdet. Byggeledelse af mindre bygge- og anlægsprojekter indgår også. De lærer også om retlige regler inden for byggeri og anlæg, samt virksomheds- og byggeøkonomi.
 • Kommunikation og samarbejde: De lærer om kommunikation og formidling inden for bygge- og anlægsbranchen. Der fokuseres på ansvar for kommunikation i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere. De lærer også at organisere samarbejdet mellem forskellige aktører i en byggesag samt skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed på engelsk.
 • Produktion: De lærer at planlægge og kvalitetssikre produktion og udførelse, og får bl.a. kendskab til materialeegenskaber og –produktion. De lærer også at bruge digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow.
 • Projektering: Fagområdet indeholder projektering og tværfaglige samarbejdsformer inden for digital projektering af bygge- og anlægsprojekter, bl.a. udførelse og kvalitetssikring af projektmateriale, dokumenthåndtering og -udveksling fra planlægningsfasen til endelige drift og vedligehold af byggerier og anlæg. De lærer også om afsætning, opmåling og registrering, samt brug af instrumenter og teknologier, som anvendes inden for landmåling.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag.

De studerende afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt, som danner grundlag for den afsluttende eksamen.

Uddannelsen giver adgang til titlen Byggetekniker AK. Den engelske titel er AP Graduate in Construction Technology.


Bygningskonstruktør

På professionsbacheloruddannelsen til bygningskonstruktør lærer de studerende en byggeproces at kende fra start til slut, så de bliver i stand til at planlægge og koordinere bygge- og anlægsopgaver.

Uddannelsen giver dem praktisk og teoretisk kendskab til den tekniske og administrative del af byggeprocessen. De lærer bl.a. om emner som opmåling, materialevalg og tilstandsvurdering, og de får kendskab til virksomhedsdrift, administration, afsætning mv.

De får også undervisning i informationsteknologi, matematik/fysik og fremmedsprog, og lærer hvordan man driver en virksomhed.

Uddannelsen varer 3½ år og er opdelt i en national del på 115 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 45 ECTS, praktik på 30 ECTS og babachelorprojekt på 20 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Organisation og virksomhedsforståelse: Der er fokus på entreprenørskab, selskabs- og organisationsformer, samt etablering og drift af virksomhed i relation til bygge- og anlægsområdet. Projekt- og procesledelse af rådgiverprojekter, samt byggeledelse af bygge- og anlægsprojekter indgår også. Desuden lærer de om retlige regler inden for byggeri og anlæg, samt virksomheds- og byggeøkonomi.
 • Kommunikation og samarbejde: De lærer om kommunikation og formidling inden for bygge- og anlægsbranchen. Der er fokus på ansvar for kommunikation i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere. Desuden lærer de om organisering af samarbejdet mellem forskellige aktører i en byggesag samt skriftlig og mundtlig udtryksfærdighed på engelsk.
 • Produktion: De lærer om planlægning og kvalitetssikring af produktion og udførelse, samt økonomisk styring af bygge- og anlægsopgaver, og får kendskab til materialeegenskaber og –produktion. De lærer også om brugen af digitale systemer og metoder til optimering af informationsflow.
 • Projektering: De lærer om projektering og projekteringsledelse, innovationsmetoder, samt tværfaglige samarbejdsformer inden for digital projektering af bygge- og anlægsprojekter. Der er også fokus på udførelse og kvalitetssikring af projektmateriale, dokumenthåndtering og -udveksling fra planlægningsfasen til endelige drift og vedligehold af byggerier og anlæg. De lærer også om afsætning, opmåling og registrering, samt brug af instrumenter og teknologier, som anvendes inden for landmåling

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag.

De studerende har mulighed for at afslutte med en 2-årig erhvervsakademiuddannelse til enten byggetekniker efter et særligt tilrettelagt 4. semester.

Uddannelsen giver adgang til titlen Professionsbachelor i bygningskonstruktion. Den engelske titel er Bachelor of Architectural Technology and Construction Management.

Den merkantile diplomuddannelse

På den merkantile diplomuddannelse får de studerende uddybet sin viden om principper og processer inden for det merkantile område, og de lærer at vælge metoder og løsninger, der er relevante for deres forretningsområde.

De kan specialisere sig inden for otte retninger:

 • Bæredygtig virksomhed
 • E-handel
 • Finansiel rådgivning
 • Leisure management
 • Salg og markedsføring
 • Shipping
 • Transport og supply chain-optimering
 • Økonomi og regnskab

Det er ikke et krav, at de vælger retning.

Uddannelsen består af to obligatoriske moduler, et antal retningsbestemte og/eller valgfrie moduler og et afgangsprojekt.

Uddannelsens obligatoriske moduler er:

 • Forretningsforståelse (10 ECTS)
 • Projektledelse (5 ECTS)

Retningsspecifikke moduler:

Bæredygtig virksomhed

 • Bæredygtig forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Bæredygtige forretningsmodeller (5 ECTS)
 • Virksomhedens sociale ansvarlighed (5 ECTS)
 • Virksomheden og certificeringer, rapportering og dokumentation (5 ECTS)

E-handel

 • Advanced digital marketing (10 ECTS)
 • Dataanalyse (10 ECTS)
 • Digital forretningsforståelse (5 ECTS)

Finansiel rådgivning

 • Formuerådgivning (10 ECTS)
 • Rundt om virksomhedsejeren (10 ECTS)
 • Kundesamspil (5 ECTS)

Leisure management

 • Service- og oplevelsesdesign (10 ECTS)
 • Oplevelsesledelse (5 ECTS)
 • Salg og marketing i leisureindustrien (5 ECTS)

Salg og markedsføring

 • Forretningsudvikling og innovationsledelse (5 ECTS)
 • Kundeindsigter, trends og tendenser (5 ECTS)
 • Organisation, kultur og forandringsledelse (5 ECTS)

Shipping

 • Interkulturel kommunikation og kulturanalyse (5 ECTS)
 • Maritim økonomi (5 ECTS)
 • Shippingdrift og -ledelse (5 ECTS)
 • Shippingvirksomhed og forretningsudvikling (5 ECTS)
 • Søret (5 ECTS)

Transport og supply chain-optimering

 • Kompetitiv logistik (10 ECTS)
 • Strategisk økonomi (10 ECTS)

Økonomi og regnskab

 • Eksternt og internt regnskab (10 ECTS)
 • Investering og finansiering (10 ECTS)
 • Strategisk ledelse og økonomistyring (5 ECTS)

Merkantil diplom uden retning

Ønsker de studerende ikke at specialisere sig i en retning, sammensætter de 30 ECTS på tværs af retningsspecifikke og/eller valgfrie moduler fra uddannelsens retninger. De kan desuden vælge moduler uden for uddannelsens faglige område, dog højst 10 ECTS-point.

Uddannelsens valgfrie moduler falder inden for forskellige temaer.

Tema: Bæredygtig virksomhed

 • Livscyklusanalyser (5 ECTS)
 • Bæredygtigt indkøb (5 ECTS)

Tema: E-handel

 • Den digitale kunderejse (5 ECTS)
 • Digitalt content marketing (5 ECTS)

Tema: Finansiel rådgivning

 • Den finansielle sektor i fremtiden (5 ECTS)

Tema: Kommunikation

 • Corporate communication (5 ECTS)
 • Personlig og interkulturel kommunikation (5 ECTS)
 • Digital kommunikation (5 ECTS)
 • Finansiel kommunikation (5 ECTS)
 • Integreret markedskommunikation (5 ECTS)
 • Forandringskommunikation i relationelt perspektiv (5 ECTS)

Tema: Leisure management

 • Eventledelse (5 ECTS)
 • Entreprenant mindset i leisureindustrien (5 ECTS)

Tema: Salg og marketing

 • Marketingledelse og konceptudvikling (10 ECTS)
 • Salg, salgsledelse og kundeforståelse (10 ECTS)

Tema: Shipping

 • Tørlastbefragtning (5 ects)
 • Linjefart (5 ECTS)
 • Offshore support (5 ECTS)
 • Tankbefragtning (5 ECTS)

Tema: Sportsmanagement

 • Sportsmarketing (10 ECTS)
 • Sportsmanagement (5 ECTS)
 • Sportsøkonomi (5 ECTS)
 • Sportsjura (5 ECTS)

Tema: Transport og supply chain-optimering

 • Tender management (10 ECTS)
 • Strategisk forretningsudvikling (10 ECTS)
 • Indkøb og forhandling (10 ECTS)

Tema: Økonomi og regnskab

 • Grundlæggende skatteret (5 ECTS)

De retningsspecifikke moduler kan også anvendes som valgfrie moduler


Diplomuddannelsen til turistfører

På uddannelsen kan de studerende lære at guide de grupper af udenlandske gæster, der kommer til Danmark via rejse- og bookingbureauer, fx krydstogtturister eller erhvervsturister, der besøger Danmark i forbindelse med konferencer, møder og events.

De får værktøjer til at håndtere den administrative side af erhvervet og øver sig også i praksis på at præsentere og fortælle foran andre mennesker.

Men de kan også lære at arbejde med design af oplevelseskoncepter, der tager udgangspunkt i egen viden eller fagligt ståsted. De kan sammensætte ture on demand og få metoder til at formidle viden om sit eget felt, så deres fortælling bliver tilgængelig og interessant for udenlandske gæster. Endelig kan de lære om nye trends som bæredygtig turisme, fx urban økoturisme.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfri moduler samt et afgangsprojekt.

Modulerne fordeler sig på fire forløb med fokus på professionens kerneområder: Viden, Design, Refleksion og Performance.

De obligatoriske og valgfrie moduler - fordelt på forløb - er:

Forløbet Viden:

 • Det moderne Danmark - historie, samfund, kunst og kultur (10 ECTS) - obligatorisk
 • Danmark frem til 1850 - historie, kunst og kultur (5 ECTS) - obligatorisk

Forløbet Design:

 • Turdesign, oplevelser og rumlig forandring (10 ECTS) - obligatorisk
 • Valgfrit modul (5 ECTS) - de vælger mellem:
  • Regional og fagspecifik kulturformidling (5 ECTS)
  • Innovativt tur- og oplevelsesdesign (5 ECTS)
  • Entreprenørskab inden for tur- og oplevelsesdesign (5 ECTS)

Forløbet Refleksion:

 • Inter- og intrakulturel kommunikation (5 ECTS) - obligatorisk
 • Kulturformidling i teori og praksis (10 ECTS) - obligatorisk

De studerende gennemfører alle forløb og afslutter uddannelsen med forløbet Performance, der består i et afgangsprojekt, som har et omfang af 15 ECTS. Projektet tager udgangspunkt i en praktisk problemstilling inden for det faglige område.

Datamatiker

Datamatikeruddannelsen er en it-uddannelse, hvor de studerende lærer at udvikle software, dvs. det indhold, der udgør forskellige it-programmer.

De får viden om, hvordan man udvikler nye it-systemer ud fra en virksomheds særlige behov. De lærer at programmere og at arbejde sammen med andre i teams, og de får undervisning i forskellige udviklingsmiljøer og systemudviklingsmetoder.

Uddannelsen varer 2½ år og består af obligatoriske uddannelseselementer, valgfrie elementer, en kortere praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsens fagområder

De obligatoriske elementer tilrettelægges inden for fagområderne:

 • Programmering, der handler om programmeringssprog, programkvalitet, softwarearkitektur, algoritmer, datastrukturer og databaser
 • Systemudvikling, der handler om analyse, udviklingsmetode, softwaredesign, projektarbejde, it-værktøjer og kvalitetssikring
 • Teknologi, der handler om operativsystemer, sikkerhed, distribuerede systemer, netværk, databaser og teknologiudvikling
 • Virksomheden, der handler om organisations- og forretningsforståelse, it-udvikling og it-sikkerhed

På uddannelsen er der mulighed for, at de studerende kan specialisere sig, så de fx kan blive softwareudvikler, programmør eller it-konsulent alt efter, hvor deres hovedinteresse er.

Designteknolog

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at varetage arbejdet med at planlægge, organisere og gennemføre opgaver inden for design og business.

På uddannelsen arbejder de med at forene deres kreative talent med forretningsforståelse i teori og praksis, mens de specialiserer sig inden for design, produktion, business, marketing eller retail.

Uddannelsen til designteknolog giver indsigt i alle led af designprocessens værdikæde. Det er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse inden for fagområderne design, teknologi og business.

Uddannelsen består af en fællesdel, en specialedel, en praktikperiode og et afsluttende eksamensprojekt.

På fællesdelen får de studerende undervisning indenfor områderne design, business og teknologi med udgangspunkt i bæredygtig udvikling. På specialedelen arbejder de med det speciale, de er optaget på.

Uddannelsens studieretninger

De studerende vælger ét speciale inden for en af nedenstående studieretninger:

 • Design
 • Produktion
 • Business
 • Marketing
 • Retail

Der er forskel på, hvilke specialer de enkelte institutioner udbyder under studieretningerne. Læs mere på institutionernes hjemmesider.

Diplomuddannelsen i design og business

Diplomuddannelsen i design og business handler om design, innovation og forretningsudvikling.

De studerende beskæftiger sig med processer og problemstillinger inden for mode- og livsstilsbranchen. De lærer at tilrettelægge og lede udviklingsprocesser og at arbejde innovativt og kreativt.

De lærer også på en analytisk og systematisk måde at tænke markedet ind i deres løsningsforslag, og de får viden om trends, design og kommunikation og om, hvordan man styrer udviklingen af et brand.

Uddannelsen består af tre obligatoriske moduler, et antal valgfrie, herunder retningsspecifikke, moduler og et afgangsprojekt.

Design og business kan gennemføres uden retning eller med speciale i en af to uddannelsesretninger:

 • Brand og kommunikation
 • Design management

De obligatoriske moduler, som hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Design og business
 • Trendsociologi
 • Videnskabsfilosofi og designmetode

De retningspecifikke moduler fordelt på uddannelsesretninger af hver 20 ECTS er:

Brand og kommunikation

 • Kommunikation (10 ECTS)
 • Strategi og management (5 ECTS)
 • Koncept og trendsociologi (5 ECTS)

Design management

 • Team- og projektstyring (5 ECTS)
 • Trends (5 ECTS)
 • Design (10 ECTS)

De valgfrie moduler, som hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Brand media management
 • Cross media storytelling
 • Designproces
 • Designstrategi
 • Designtænkning
 • Kommunikation på sociale medier
 • Post retail
 • Præsentation og forhandlingsteknik
 • Sustainability thinking
 • Team- og projektstyring
Diplomuddannelsen i skat

Diplomuddannelse i skat giver kompetencer til at håndtere komplekse skattefaglige problemstillinger og fx sikre korrekt sagsbehandling.

Uddannelsen kombinerer teoretisk indsigt i det skattefaglige område med praktiske kompetencer til at løse skattefaglige opgaver og kommunikere med kolleger, samarbejdspartnere og kunder om problemstillinger på skatteområdet.

Uddannelsen giver bl.a.

 • Redskaber til at forstå og anvende skattelovgivningen
 • Indsigt i økonomisk teori
 • Kendskab til årsregnskabers bestanddele og analyse af nøgletal
 • Viden om god og korrekt sagsbehandling
 • Redskaber til at undersøge og finde løsninger på problemer

De fire obligatoriske moduler, der hvert har et omfang af 5 ECTS, er:

 • Juridisk metode
 • Samfundsvidenskabelig metode
 • Skatteforvaltningsret
 • Økonomisk teori og metode

De valgfrie fag inddeles i fagområderne: skat, moms, afgifter, told og inddrivelse.

Under Skat udbydes fagene:

 • Ejendomsvurdering
 • Skatteret
 • Skat - erhverv
 • Skat - internationale selskaber
 • Skat - kapitalgevinster
 • Skat - selskaber
 • Skat - udland

Under Moms udbydes fagene:

 • Momsret
 • Moms - fritagelser og fradrag
 • Moms - internationale transaktioner

Under Afgifter udbydes fagene:

 • Energiafgifter
 • Miljø- og varebaserede afgifter
 • Registreringsafgift

Under Told udbydes fagene:

 • Toldret (obligatorisk for at blive optaget på de øvrige toldfag)
 • Toldprocedurer
 • Told - beskatningselementer

Under Inddrivelse udbydes fagene:

 • Formueret og civilproces
 • Fogedret og konkursret
 • Speciel inkassojura

De valgfrie moduler har hvert et omfang af 5 ECTS.

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering

Diplomuddannelsen i vurdering og ejendomsinvestering handler om vurdering og rådgivning i forbindelse med salg, belåning og udlejning af kommercielle ejendomme og virksomheder.

Man lærer også at vurdere andelsboligforeninger og almennyttige boliger i henhold til andelsboligloven og boligstøtteloven.

Uddannelsen består af obligatoriske moduler, valgfrie moduler inden for uddannelsens faglige område og et afgangsprojekt.

De obligatoriske moduler er:

 • Grundlæggende bolig- og erhvervslejeret (10 ECTS)
 • Investeringsteori og økonomisk metode (5 ECTS)
 • Særlige vurderinger, byggeteknik og -omkostninger (5 ECTS)
 • Vurdering af boliginvesterings- og andelsboligejendomme (5 ECTS)
 • Vurdering af erhvervsejendomme og internationale vurderingsprincipper (10 ECTS)

Uddannelsens valgfrie modul er:

 • Vurdering af ejendomsselskaber og ejendomstransaktioner (10 ECTS)
Driftsteknolog offshore

Uddannelsen giver de studerende teoretisk og praktisk viden om den måde, som maskintekniske, energitekniske og procestekniske anlæg virker på. De lærer at løse grundlæggende problemstillinger, at arbejde tværfagligt med forskellige emner inden for området, og får viden om kvalitetsstyring og miljømæssige forhold.

Uddannelsens fagelementer:

 • Offshore-teknologi: Der er fokus på udvinding og efterbehandling af olie og gas, herunder styring af processen og sikkerhed. De studerende lærer bl.a. om pumper, filtre, reguleringsventiler, styringsventiler, cylindre og motorer samt grundlæggende matematik, it og metode til udførelse af beregninger og dokumentation.
 • Forbrændingsmotoren og gasturbiner: De studerende lærer om forskellige typer af forbrændingsmotorer og brændstoffer. De bliver også introduceret til gasturbiner og motorens opbygning og virkemåde, herunder krav til materialer og hjælpesystemer for motoren.
 • Virksomhedens opbygning: De studerende får grundlæggende viden om virksomheders opbygning og organisering, herunder organisationsformer og de faktorer, som har indflydelse på arbejdsmiljøet i virksomheden.
 • Kedler/dampturbiner og ventilationssystem: Der er fokus på den energiomsætning, som sker i en kedel og dampturbine. De studerende lærer fx om forbrændingssystemet, varmeoverførsel, dampdannelse og sikkerhed. Der er også fokus på emner som luftmængde, luftrensning, opvarmning, nedkøling samt energiberegninger.
 • Elektroteknik: De studerende lærer om elektroteknik for både jævn- og vekselspænding, herunder bl.a. forsyningssystemer, belastningstyper, strøm, energi, måleenheder og måleteknik. Der bliver udført komplekse beregninger ud fra kredsløbsanalyse, og der bliver lavet laboratorieøvelser.
 • Virksomhedsdrift: De studerende får viden om, hvordan man drifter en virksomhed, herunder økonomi, kvalitetsstyring og vedligehold.
 • Automation: De studerende lærer om automation af maskiner og anlæg. Der er bl.a. fokus på reguleringsteknik samt følere og aktuatorer.
 • Elektriske maskiner: Faget har fokus på elektriske maskiner som transformere, generatorer og jævn- og vekselstrømsmotorer. De studerende lærer om elektriske målinger, måleteknik og de måleapparater, som bruges.
 • Køleteknik og pumper: De studerende lærer om køleteknik, hvor de grundlæggende principper gennemgås, og begreber som masse- og volumenflow, tryk, temperatur og entalpi gennemgås.
Energiteknologi

På uddannelsen til Energiteknolog bliver de studerende uddannet til at varetage opgaver på tværs af bygnings-, el- og vvs-området med henblik på energieffektivisering af bygningers klimaskærme og installationer samt industriens procesanlæg.

Det betyder, at de får undervisning i, hvordan man kan foretage tekniske energibesparende foranstaltninger i både bebyggelser og i industrien.

Energiteknolog er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Bæredygtig energi til byggeri: Der er fokus på boligens indeklima samt byggeteknik og energianalyse, herunder bæredygtighed ift. nybyggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse efter nationale/internationale normer.
 • Bæredygtig energi til industri og proces: De studerende lærer om bæredygtige energiløsninger til landbrug, industri, proces og transport i Danmark. Der er fokus på energiøkonomi og miljø samt energioptimering og procesanlæg. Herunder bæredygtige energiløsninger til industri- og procesvirksomhed efter gældende nationale/internationale normer.
 • Bæredygtig energiforsyning og vedvarende energi: De studerende lærer om kollektiv energiforsyning af el, gas og varme samt vedvarende energikilder i Danmark, hvor der fokuseres på energiformer og energirigtig projektering, herunder bæredygtighed efter eksisterende dansk energipolitik og planlægning.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder.

Entreprenørskab og design

Uddannelsen varer to år.

Det første studieår består af obligatoriske fag. Her får de studerende forståelse for fagenes arbejdsprocesser og værktøjsmetoder samt kendskab til entreprenørskab og processen fra idé til forretning. På 3. semester vælger de mellem forskellige valgfag, og på 4. semester skal de i et kortere praktikforløb samt lave deres afsluttende eksamensprojekt.

Uddannelsens fagområder

 • Designprocesser: De studerende arbejder med med udvikling, tilrettelæggelse og gennemførelse af design- og innovationsopgaver. Der tages afsæt i etnografiske metoder til behovsafklaring ud fra kreative teknikker og brugerorienterede innovations- og designmetoder. Gennem produktudvikling og prototypeudvikling, hvor principper for bl.a. bæredygtighed er en væsentlig faktor, arbejdes der med at løse behov, som er indkredset gennem brugerorienterede innovations- og designmetoder. Gennem anvendelse af visuelle virkemidler og designparametre dannes grundlaget for den endelige konceptformidling.
 • Forretningsprocesser: De studerende arbejder med analyser og vurderinger af et koncepts økonomisk forretningspotentiale i forhold til opstart af en virksomhed eller implementering i en eksisterende virksomhed. Gennem markedsføring og forretningsmodellering arbejdes der med forskellige former for kunderelationer med henblik på at skabe værdi, bl.a. ved at have fokus på anvendelse af digitale metoder og data til understøttelse af konceptudviklingen. Fagområdets tilgangsvinkel er at arbejde med entreprenørielle virksomheds- og samarbejdsformer samt innovation i forhold til skabelsen og udviklingen af bl.a. andet produkter, services, processer og markeder med hensyntagen til ofte begrænsede ressourcer.
 • Kultur, trends og kommunikation: De studerende arbejder bl.a. med kulturanalyse, trendspotting og forecasting med henblik på forretnings- og produktudvikling. Formålet er at identificere, afkode og beskrive de hovedtræk i samfundet, som har relevans for at træffe kvalificerede beslutninger funderet i viden om samfundsmønstre, der peger fremad, dvs. spotte trends og megatrends. Gennem praksisarbejdet med kommunikation omsat til kommunikationsplaner, præsentationsteknikker samt formidlingsformer som storytelling, lærer du at arbejde med branding og kernefortælling i relation til produkt og forretningskoncepter.
Financial controller

De studerende lærer at bruge erhvervsøkonomiske modeller og styringsredskaber til den daglige økonomistyring i virksomheden. De får færdigheder i at udarbejde drifts- og skatteregnskaber og i at planlægge og gennemføre revision og controlling.

De får også kendskab til virksomhedens budget, investering og finansiering og indblik i samspillet mellem strategisk styring og traditionel økonomistyring.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Uddannelsens fagområder

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Økonomi: Samfundsøkonomi og erhvervsøkonomi. Der er fokus på økonomiske problemstillinger i private og offentlige virksomheder med henblik på at kunne opstille og vælge tværfaglige løsningsmuligheder i forhold til kunder, samarbejdspartnere og brugere.
 • Erhvervsjura: De studerende lærer om juridisk metode og relevante centrale retsreglers anvendelse, herunder skatte- og momsret, i private og offentlige virksomheder, hvor økonomisk rådgivning er relevant. Der er fokus på juridiske og etiske problemstillinger i en salgs- og rådgivningssituation.
 • Internt og eksternt regnskab samt revision: De studerende lærer om økonomistyring, eksternt regnskab, controlling og revision. Der er fokus på driftsøkonomi, udarbejdelse af årsrapporter og koncernregnskaber samt intern controlling og ekstern revision til kunder, samarbejdspartnere og brugere, samt professionel formidling af løsningsforslag.
Finansøkonom

Uddannelsen giver de studerende økonomisk viden og kompetencer til at arbejde med finansiel rådgivning, forsikring, ejendomshandel og -administration samt økonomi og revision.

De får indblik i den finansielle virksomheds funktioner og produkter. De lærer også, hvordan de skal kommunikere med og rådgive forskellige kundegrupper.

De får også kendskab til internationale økonomiske sammenhænge.

Uddannelsen er en 2-årig erhvervsakademiuddannelse, der på 1.-3. semester har en række obligatoriske fag. På 3. semester er der også valgfri uddannelseselementer i form af et valgfag og et brancheretningsfag. På 4. semester kan de studerende tone deres uddannelse efter sine interesserer og karriereplaner med et praktikophold i en selvvalgt virksomhed og med sit afsluttende eksamensprojekt.

På de tre første semestre undervises der i fagene:

 • Branchekendskab
 • Privatøkonomisk rådgivning
 • Metode
 • Erhvervs- og finansjura
 • Erhvervsøkonomi
 • Mikro/makroøkonomi
 • Salg og rådgivning
 • Statistik
 • Intern/ekstern analyse
 • Kommunikation, herunder digital
 • Brancheretning
 • Valgfag

På 3. semester er der fokus på valgfag og valg af brancheretning inden for ét af følgende områder:

 • Finansiel rådgivning (pengeinstitut)
 • Ejendomshandel
 • Ejendomsadministration
 • Internt og eksternt regnskab samt revision
 • Forsikring

På 4. semester skal de studerende cirka 3 måneder i virksomhedspraktik. De skal også lave deres afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber de sig inden for den branche, de har valgt. Ofte vil deres eksamensprojekt tage udgangspunkt i deres praktikvirksomhed.

Handelsøkonom

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at arbejde bredt med indkøb, salg og markedsføring i handelsvirksomheder.

De får viden om en handelsvirksomheds organisering og styring. De lærer at vurdere virksomhedens idé, mål og strategi, og de lærer at vurdere driftsøkonomiske problemstillinger og gennemføre markedsanalyser.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 50 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 10 ECTS, praktik på 45 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

 • Virksomhedens interne og eksterne forhold: De studerende lærer om virksomhedens interne og eksterne forhold med henblik på udvikling af virksomhedens strategiske position. Der er fokus på analyser af nye tendenser fra marked og samfund og på analyser af virksomhedens økonomiske ressourcer og organisatoriske forhold.
 • Virksomhedens handelsprocesser: De studerende lærer om virksomhedens logistiske situation - fra indkøb til slutbrugeren herunder optimering og udvikling af den samlede købsoplevelse. Den samlede købsoplevelse anskues både fysisk og digitalt på såvel et internationalt som nationalt marked. Der er fokus på, hvordan teknologier til salg, markedsføring og supply chain management kan understøtte virksomhedens processer. Der er også fokus på systematisk indhentning, fortolkning og anvendelse af data.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag.

På 3. og 4. semester skal de studerende syv måneder i lønnet virksomhedspraktik. De skal også lave sit afsluttende eksamensprojekt. I praktikken og projektet fordyber de sig i deres valgte specialisering. Ofte vil deres eksamensprojekt tage udgangspunkt i deres praktikvirksomhed.

Elinstallatør (Installatør AK stærkstrøm)

På den toårige uddannelse til elinstallatør lærer de studerende at arbejde med installation og drift af systemer inden for stærkstrømsteknik .

Uddannelsen indeholder faglige elementer på i alt 90 ECTS, en praktikperiode på 15 ECTS og afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS.

Der undervises i fagområderne:

Installationer og anlæg: De studerende lærer om de sikkerhedstekniske og kvalitetsmæssige aspekter af projektering, rådgivning, udførsel og drift af elektriske installationer og anlæg. De lærer også at implementere intelligente løsninger til bygninger og anlægsdrift med henblik på drifts- og energioptimering samt komfort og sikkerhed. Der er fokus på metoder og materiale anvendelse i forbindelse med elsikkerhed samt strukturering og systemopbygning af intelligente løsninger.

Virksomhedsledelse og projektstyring: Emnerne er projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforståelse og, kvalitet, sikkerhed og miljø samt kommunikations- og formidlingsteknik. Fokus er på, at de studerende får redskaber til senere at kunne gennemføre projekter, rådgivning samt virksomhedsdrift og -ledelse.

Teknik og dokumentation: De studerende lærer grundlæggende elektroteknisk teori samt matematik i relation hertil. De lærer også at bruge digitale værktøjer til projektering, dokumentering og kvalitetssikring af installationer og anlæg. Der er fokus på elektroteknikken og dens betydning for udførslen af elektriske installationer og anlæg samt digitale værktøjers anvendelsesmuligheder og brug i forhold til installationer og anlægsdokumentering.

VVS-installatør

På den toårige uddannelse til VVS-installatør lærer de studerende at arbejde med gas og vvs.

Uddannelsen indeholder faglige elementer på i alt 90 ECTS, en praktikperiode på 15 ECTS og afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS.

Der undervises i fagområderne:

Installationer og anlæg: De studerende får undervisning i tekniske fag som fx beregning, dimensionering, rådgivning samt service og drift af energiforsyningsanlæg, produktionsanlæg samt bygningsinstallationer til indeklima, varme, sanitet, gas og vedvarende energi. De lærer også at implementere nye teknologier og intelligente løsninger til bygninger og anlægsdrift , der kan føre til drifts- og energioptimering og øge komfort og sikkerhed. Der er fokus på projektering, udførelse og idriftsættelse af installationer.

Virksomhedsledelse og projektstyring: De studerende lærer om projektledelse og entreprisestyring, organisering og ledelse, forretningsforståelse, kvalitet, sikkerhed og miljø. Der er fokus på gennemførelse af projekter, rådgivning samt virksomhedsdrift og virksomhedsledelse.

Teknik og dokumentation: De studerende lærer om teknisk beregning og teknisk dokumentation. Der er fokus værktøjer, der er relevante i arbejdet med digital projektering og digital dokumentation af installationer og anlæg. De lærer også om værktøjer og metoder til målrettet kommunikation og formidling af tekniske løsninger

IT-teknolog

På erhvervsakademiuddannelsen til it-teknolog beskæftiger de studerende sig med ny teknologi inden for computere, elektronik og telekommunikation.

Uddannelsen består af 90 ECTS inden for uddannelsens faglige områder. Heraf er 60 ECTS fælles for alle på uddannelsen, mens 30 ECTS kan være tilrettelagt forskelligt på uddannelsesstederne. Derudover er der praktik og et afsluttende eksamensprojekt på hver 15 ECTS.

Uddannelsens fagområder:

 • Hardware: Der er fokus på opbygning af sikker og bæredygtig arkitektur. Emnerne på fagområdet er elektronik-, komponent- og serverteknologier samt brug af interfacing og integrering af komponenter, både elektronik og netværk.
 • Netværk: Emnerne er blandt andet netværksteknologier, kommunikation, protokoller og services. Der vil også være emner som netværksbaserede/cloud-løsninger og sikkerhed, herunder arkitektur og anvendelse.
 • Software: Der er fokus på udvælgelse og brug af både embeddede systemer og tilhørende teknikker og services samt brug af kundetilpasninger. Emnerne er Internet of Things-teknikker, services og embeddede systemer og programmering på forskellige niveauer - fra maskinnær programmering til højniveauprogrammering.
 • Projektstyring og forretningsforståelse: De studerende arbejder med projektstyring og innovative problemløsninger. De lærer også om forretningsforståelse, herunder økonomi, kvalitets- og ressourcestyring.
Jordbrugsteknolog

På uddannelsen lærer de studerende at løse konkrete problemstillinger inden for natur og miljø, landskab og anlæg samt landbrug og garteneri. Uddannelsen foregår i tæt samspil med erhvervet. På et typisk semester vil der være tre til fem faglige besøg ud over mulighed for deltagelse i relevante fagkonferencer.

Uddannelsens studieretninger:

 • Miljø og natur: De studerende beskæftiger sig med naturforståelse, beskyttelse af landskaber og naturområder samt natur og miljøforvaltning. De udvikler sin evne til at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag i forhold til økologiske og miljømæssige faktorer. Desuden behandles emner om drikkevandsbeskyttelse, jordforurening og vandområder. De lærer selvstændigt at analysere og vurdere problemstillinger i forhold til natur- og miljøbeskyttelse.
 • Landskab og anlæg: De studerende lærer om grønne anlæg, valg af planter og materialer, personaleledelse, registrering, formgivning og tegning, plejeplanlægninger, GIS og AutoCAD. De lærer også at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i bynære grønne områder og at lede udførelse af anlægsprojekter i private og offentlige virksomheder.
 • Planteproduktion: Der er fokus på jordbundslære, planteværn, gødningslære, miljøstyring, plantedyrkning, produktionsstyring og produktionsøkonomi. De studerende lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring planteproduktion.
 • Husdyrproduktion: De studerende lærer om mikrobiologi, genetik, husdyravl, fysiologi, etologi, fodring, produktionsstyring og produktionsøkonomi. De lærer at analysere og udvikle konkrete løsningsforslag til problemstillinger i og omkring husdyrproduktion.
 • Jordbrugsøkonomi og ledelse: De studerende beskæftiger sig med økonomistyring, finansiering, strategi, innovation, ledelse og skat. Der fokuseres på produktionsforholdenes aktuelle og fremtidige rammer, og de lærer at analysere og udvikle konkrete landbrugsøkonomiske løsningsforslag.
Kort og landmålingstekniker

Uddannelsen kvalificerer de studerende til at indsamle og håndtere geografiske data fra opmålinger, som de efterfølgende bearbejder på computeren ved hjælp af forskellige geografiske informationssystemer, fx GIS.

De lærer at planlægge, udføre og registrere opmåling på en byggeplads, lige som de kan varetage opmåling i forbindelse med registrering af bygningsdele, bygninger og anlæg.

Projektering, byggebranchens organisatoriske forhold samt almene fag som it, kommunikation og matematik/fysik er ligeledes en del af uddannelsesforløbet.

Uddannelsen varer to år. Undervisningen er opdelt i en national del på 65 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 25 ECTS, praktik på 15 ECTS og afsluttende eksamensprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne

Kommunikation og samarbejde: Kommunikation og formidling i relation til kunder samt eksterne og interne samarbejdspartnere. De studerende lærer også om brug af informations- og kommunikationsteknologier, organisering af samarbejde med fokus på faglig udvikling, samt kulturforståelse og samarbejde i en international kontekst.

Produktion: Produktion, præsentation og kvalitetssikring af geodataprodukter og af geografiske informationssystemer, samt databehandling og klassificering af geodata indsamlet ved scanning, fotogrammetri og lignende metoder. De studerende lærer også om brugen af de digitale teknologier, der anvendes til bearbejdning og præsentation af stedbestemte informationer.

Projektering: Ejendomsdannelse, matrikulær sagsbehandling og juridisk byggemodning. Du lærer også om planlægning af processer, innovationsmetoder, entreprenørskab, organisation og projektstyring.

Registrering og afsætning: Opmåling og indsamling af stedbestemte data, samt afsætning ved matrikulære og bygge- og anlægsopgaver. Der fokuseres på landmåling, kvalitetssikring og projektstyring. De studerende lærer også om brugen af instrumenter og teknologier, der anvendes til indsamling af geodata, samt anvendt matematik, geodæsi og talforståelse ved beregning af geodata.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder.

Praktikperioden foregår i en offentlig eller privat virksomhed.

Den afsluttende del indeholder et afgangsprojekt, hvor de studerende skal demonstrere sine evner til at koble teori med virkeligheden.

Laborant

De fleste af de produkter, du støder på i din hverdag, har været i hænderne på en laborant, som har testet og kontrolleret råvarer og færdigvarer, inden de sendes ud til forbrugerne. Under uddannelsen lærer de studerende at analysere mange forskellige prøver fra forskellige industrier og efterfølgende bearbejde resultatdata.

Laborantuddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2½ år. Den udbydes både på dansk og engelsk.

Uddannelsen består af elementer, som er fælles for alle laborantuddannelser, hvor man kommer igennem grundlæggende laboratoriearbejde, analyseteknik, arbejdsmiljø, kvalitetssikring samt kvalificering og validering. Derudover indgår der også løbende projektarbejde. De fælles elementer udgør 60 ECTS

Uddannelsen har også lokale elementer, der retter uddannelsens indhold mod de lokale aftageres profiler. De lokale elementer varierer fra udbudssted til udbudssted, men indeholder altid mindst et valgfag. De lokale elementer udgør 30 ECTS. Uddannelsen afsluttes med et eksamensprojekt på 10 ECTS.

Logistikøkonom

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at planlægge, koordinere og styre en virksomheds varestrøm nationalt og internationalt, fra indkøb af råvarer, over produktion til udsendelsen af de færdige produkter.

De får viden om, hvordan man styrer en virksomheds indkøb, produktion og distribution samt kendskab til transportformer og logistiksystemer, herunder også it.

De får også undervisning i fag som jura, økonomi, statistik, engelsk samt organisation og ledelse.

Erhvervsakademiuddannelsen varer to år. Undervisningen er opdelt i en national del på 80 ECTS, der er ens på begge uddannelsessteder, en lokal del på 10 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

Virksomheden og markedet: De studerende lærer at analysere virksomhedens værdiskabende aktiviteter og logistisk effektivitet sammenholdt med den økonomiske situation både i virksomheden og i forhold til markedet. Fokus er blandt andet på forståelse af virksomhedens interne processer og mål samt forståelse for påvirkning fra markedet, dette med afsæt i analyser af de organisatoriske kulturelle og kommunikationsmæssige aspekter.

Indkøb og produktion: Der er fokus på indkøbsstrategi, forhandling og juridiske aspekter i relation til indkøbsprocessen. De studerende lærer også at analysere produktionsprocessen med fokus på strategi, optimering og kvalitetsstyring ved brug af statistik. Fagområdet understøttes af organisatoriske og økonomiske aspekter.

Distribution og Supply Chain Management: De studerende lærer om virksomhedens distribution herunder transportjura, returlogistik og lagerstyring. Der er også fokus på hvordan informationsflowet kan understøtte Supply Chain Management. Der er fokus på projektstyring i forbindelse med ændringer i virksomheden samt i forsyningskæden.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder.

Markedsføringsøkonom

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at udvikle virksomhedens strategi for markedsføringen, herunder både den digitale del som fx sociale medier, søgemaskiner og hjemmesider samt den markedsføring, der sker gennem trykte medier, tv/radio og salg. De bliver klædt på til at lave markedsførings- og salgsplanlægning i samarbejde med virksomhedens øvrige afdelinger.

Der er særligt fokus på at vurdere og anvende virksomhedens mange kommunikationskanaler, også kaldet omnichannel, med udgangspunkt i kunderejsen både online og offline. De studerende lærer også at varetage opgaver på både hjemmemarkedet og eksportmarkeder.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år, hvoraf 1½ år foregår på undervisningsstedet. Det sidste halve år er de i praktik (10-12 uger) og skriver hovedopgave.

Uddannelsens fagområder:

 • Markedsføring og salg: de studerende lærer om analyse af virksomhedens strategiske situation i forhold til kunder, konkurrenter, trends og markeder, og de får færdigheder til at beskrive og analysere en virksomheds forretningsmodel. Fokus er på udvikling af markedsføringsplanens mål, strategi og handlingsparametre, herunder samspillet mellem digital markedsføring og øvrig markedsføring. Der tages udgangspunkt i kunderejsen, som de bliver i stand til at kortlægge og påvirke både online og offline.
 • Virksomhedsforståelse og økonomi: de studerende lærer om analyse af virksomhedens og konkurrenternes økonomiske grundlag samt virksomhedens øvrige interne og eksterne faktorer, herunder samfundsøkonomiske forhold. Der er også fokus på udvikling af virksomhedens organisation og forsyningskæde samt den økonomiske konsekvens, som gennemførslen af markedsføringsaktiviteterne har for virksomheden.

De enkelte uddannelsessteder udbyder forskellige valgfag, valgfagspakker og specialer, som giver mulighed for, at de studerende kan specialisere sig mod en specifik branche eller funktion. Det kan fx være digital marketing, innovation, bæredygtighed, salg, turisme eller lignende.

Miljøteknolog

På uddannelsen i miljøteknologi bliver de studerende uddannet til at varetage opgaver af teknisk faglig karakter inden for miljøområdet. De lærer fx at planlægge og udføre miljøforbedringer, anvende metoder til rensning af spildevand, jord og luft, samt stå for prøvetagning og affaldsbehandling og -håndtering. Samtidig bliver de i stand til at kommunikere og vejlede om miljøteknologiske forhold.

Erhvervsakademiuddannelsen varer to år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på begge uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

Miljøteknologi og natur: Prøvetagning, målinger, laboratorieanalyser og natur- og miljøforhold herunder kemi, biologi, klima samt forureningsproblematikker med fokus på praktisk miljøarbejde. Der er også fokus på miljøteknologiske løsninger som sigter mod miljøforbedringer.

Virksomhed og regulering: Offentlig regulering og miljøforvaltning samt virksomhedsforståelse i relation til miljøområdet. Der er også fokus på kommunikationsformer og formidling, herunder organisationers interne og eksterne kommunikation, myndighedskommunikation samt konflikthåndtering.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder

Multimediedesign

På uddannelsen til multimediedesigner kommer de studerende til at arbejde med alle niveauer af den digitale designproces. De arbejder med design og udvikling af webløsninger, digitale brugeroplevelser, indholdsproduktion til digitale medier, frontend programmering samt innovation og ideudvikling.

Uddannelsen består af obligatoriske elementer, valgfrie elementer og en praktikperiode, hvor de kan afprøve sine digitale færdigheder i praksis.

På studiet er de studerende i tæt kontakt til erhvervslivet, og de løser sine opgaver i samarbejde med virksomheder og organisationer.

Uddannelsens fagområder:

 • Brugergrænsefladeudvikling handler om design og udvikling af digitale løsninger med særlig vægt på brugergrænseflader. Som multimediedesignerstuderende arbejder de studerende med hele udviklingsprocessen, herunder planlægning, design og produktion.
 • Brugeroplevelser handler om udvikling af digitale brugeroplevelser. Med udgangspunkt i forståelse af brugeren lærer de studerende at arbejde med digitale oplevelser, test og evalueringer.
 • Indholdsproduktion handler om produktion af indhold til digitale medier. De studerende udvikler sin forståelse af digitale medier og relevante typer af indhold og lærer om formidling og anvendelse af data.
 • Forretning handler om forretningsmodeller, dataforståelse og virksomhedens eksistensgrundlag. De lærer om multimediedesignerens rolle i værdikæden.
 • Teknologi handler om de teknologier, der indgår i digitale medieprodukter og produktion af digitale medier.

Under valgfag/lokale fagelementer har de studerende mulighed for at specialisere sig i et konkret emne inden for multimedieproduktion, fx content creation eller frontend-design og -udvikling. Der bliver udbudt forskellige valgfag på de forskellige erhvervsakademier.

PBA i beredskab, katastrofe og risikomanagement

På uddannelsen lærer de studerende om de aktiviteter der er før, under og efter en ulykke eller kaststrofe.

 • Før: Hvad er det for nogle risici afdelingen, organisation, området eller samfundet står over for. Hvordan forebygger vi at potentielle hændelse udvikler sig til en ulykke eller katastrofe. Hvad kan man gøre for at reducere konsekvenserne en ulykke eller katastrofe. På uddannelsen lære de studerende blandt andet om bl.a. risikoanalyser, kapacitetsopbygning, beredskab, beredskabsplaner, risikohåndtering, forebyggelse, humanitær indsats, sikkerhed og sikring.
 • Under: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre for at afhjælpe en igangværende ulykke. På uddannelsen er omdrejningspunktet bl.a. afhjælpende indsats, operativ og taktisk ledelse, krisestabsarbejde, krisehåndtering, kommunikation.
 • Efter: Hvad kan en katastrofe- og risikomanager gøre for at vi hurtigt kommer tilbage til en normal situation efter en ulykke eller katastrofe. På uddannelsen er nøgleordene bl.a. business continuity management, fortsat drift, evaluering, risikoledelse.

Uddannelsen retter sig mod planlægnings- og ledelsesopgaver i forbindelse med katastrofeberedskab, -indsats og -forebyggelse. Formålet er at sørge for samfundets og borgernes sikkerhed i katastrofesituationer.

PBA i design og business

En professionsbacheloruddannelse i Design & Business giver de studerende viden om design, business og teknologi, og de lærer at kombinere design med forretnings- og teknologiforståelse. Uddannelsen kvalificerer dem til selvstændigt at indgå i faglige og tværprofessionelle samarbejder i mode- og livsstilsbranchen, og de vil kunne udføre komplekse opgaver, som omfatter både designmæssige og forretningsmæssige problemstillinger

Uddannelsen er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år. Den består af en fællesdel, en specialedel (studieretning) samt valgfag og praktikperiode.

På fællesdelen får de studerende blandt andet undervisning i fag inden for områderne design, teknologi og business, samt metode og vidensteori – med udgangspunkt i bæredygtighed.

På uddannelsens specialiseringsdel arbejder de studerende med det speciale, de er optaget på. Der er forskel på, hvilke specialer, de enkelte institutioner udbyder, under studieretningerne:

 • Design
 • Konstruktion
 • Kommunikation og trend
 • Konceptdesign
 • Business
 • Marketing
 • Entreprenørskab

Udbuddet af studieretninger, herunder specialer, kan variere fra institution til institution. Se institutionernes egne hjemmesider.

PBA i digital konceptudvikling

Uddannelsen har fokus på projektledelse, innovation, nytænkning og at skabe digitale løsninger. De studerende lærer at arbejde med udvikling af koncepter inden for alle digitale platforme - både på et strategisk og praktisk niveau.

På uddannelsens to første semestre beskæftiger de sig med fastlagte fagområder, der er fælles for alle studerende:

Digital konceptdesign: De studerende lærer at designe og udvikle digitale koncepter med særlig vægt på teknologiforståelse og kommunikation. Der er fokus på alle aspekter af udviklings- og designprocesser fra initiering til eksekvering.

Forretningsudvikling: Emnerne er markedsføring, digital forretningsforståelse og -udvikling med udgangspunkt i værdiskabende forretningsmodeller. Der lægges vægt på forretnings- og markedsføringskoncepter.

Brugerforståelse: De studerende lærer at undersøge og analysere brugerne, med henblik på at forstå adfærd til at udvikle koncepter. Der lægges vægt på kommunikation og argumentation for brugeroplevelsen af det værdiskabende koncept.

Det sidste semester indeholder virksomhedspraktik og et selvstændigt bachelorprojekt

PBA i E-handel

Uddannelsen giver de studerende kompetencer inden for digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, dataanalyse, customer experience, advanced digital marketing, creative content og Google Analytics.

Uddannelsen strækker sig over tre semestre.

Den starter med et brobygningsmodul, hvor alle studerende bliver bragt på samme niveau med hensyn til teorier og modeller, på tværs af uddannelsesbaggrund.

 • 1. semester: Handler om digital forretningsforståelse, e-handelssystemer, customer experience og advances digital marketing. De studerende skal finde en praktikvirksomhed, som de allerede i slutningen af 1. semester har korte forløb i og med.
 • 2. semester: De studerende får specialiseret viden om advanced digital marketing og dataanalyse. Der er en specialisering med aktuelle emner, som planlægges – og løbende opdateres – i samarbejde med branchen ud fra deres behov. En dag om ugen arbejder de i praktikvirksomheden, hvor de løser opgaver stillet i tæt samarbejde mellem virksomheden og uddannelsen.
 • 3. semester: De studerende er i praktik to dage om ugen. Derudover skal de fordybe sig i emner, der er relevante i forhold til uddannelsens formål. Som afslutning skriver de et bachelorprojekt.

Uddannelsens fagområder er:

 • Datadrevet marketing og salg: Datadrevne analyser til udvikling af forretningens salg- og marketingsstrategier, herunder metoder og værktøjer til dataanalyser med det formål at udvikle konkurrenceparametre. Udgangspunktet er at skabe og vedligeholde relationer med kunden i centrum.
 • E-handel: Strategiske analyser af den digitale forretning herunder forståelse for og tilgang til e-handelsteknologier og udvikling af kreativt indhold til salg og markedsføring, samt de tendenser der påvirker forretningen.
PBA i energimanagement

Uddannelsen i energimanagement er en direkte overbygning på uddannelserne til energiteknolog, vvs-installatør, el-installatør og automationsteknolog.

De studerende får kompetencer til at måle, beregne og vurdere energi- og miljøpåvirkninger i bygninger, installationer og industrielle anlæg.

De får viden om relevante vurderingsmetoder og certificeringsordninger, og de lærer at bruge ISO-standarder, love og regler indenfor området.

Desuden får de indsigt i teorier og praksis indenfor energimanagement og energiledelsessystemer og lærer at organisere og lede opgaver i relation til energianalyse og energioptimering.

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder undervisning inden for fagområderne:

 • Bæredygtig energioptimering: De studerende lærer om relevante vurderingsmetoder og certificeringsordninger til bæredygtig implementering af traditionelle og vedvarende energikilder. De lærer om nationale og internationale energi- og miljøpolitiske tiltag i forhold til energisystemer. Endeligt indeholder fagområdet energimål og -optimeringstiltag i nye og eksisterende energisystemer.
 • Bæredygtig energianalyse: Der er fokus på teori og centrale tendenser inden for energianalyse, generel måleteknik i forhold til komplekse energisystemer, teknologisk og energipolitisk udvikling, samt nationale samfundsmæssige miljø- og rentabilitetskonsekvenser.
 • Energi- og miljøledelse: De studerende får undervisning i ledelsesteorier og modeller vedrørende forandringsprocesser og brugerdreven innovation, samt bæredygtige energi- og miljøpolitiske forhold i henhold til gældende standarder, regler og love.
PBA i Erhvervssprog og IT-baseret markedskommunikation

Uddannelsen varer 3½ år, og kvalificerer de studerende til at varetage fremmedsproglige kommunikations- og markedsføringsopgaver i internationalt orienterede virksomheder.

På uddannelsen lærer de studerende om:

 • Engelsk som fremmedsprog samt sprogområdets kultur, nyere historie, samfundsforhold, økonomi samt erhvervs- og markedsforhold,
 • Organisationers kommunikation, markedsføring og mediebrug i sprogområdet samt i Danmark,
 • Forskellige former for skriftlig, mundtlig og visuel kommunikation samt teorier og metoder til at analysere forskellige former for kommunikation ud fra relevante sproglige, kommunikative og kulturelle perspektiver,
 • Webteknologier ud fra en kommunikationsfaglig vinkel,
 • Videnskabelige teorier og metoder til at analysere, tilrettelægge og løse kommunikationsopgaver på dansk og engelsk.

De arbejder med engelsk som erhvervssprog og har fag som grammatik, udtale, lytteforståelse og udtryksfærdighed og tekstproduktion.

Ud over sprogarbejdet beskæftiger de studerende sig bl.a. med grafisk design, marketing og markedskommunikation og forretningsprojekter.

Uddannelsens fællesfag har fokus på dansk sprog og kommunikation, erhvervsøkonomi og erhvervsret, strategisk kommunikation og kultur- og landestudier.

PBA i finans

Professionsbachelor i finans er en uddannelse, der retter sig mod rådgivende og administrative funktioner i finansielle virksomheder.

De studerende lærer at arbejde kundeorienteret og analytisk og at anvende de finansielle værktøjer i din planlægning af opgaverne, lige som de lærer at anvende branchens beregningsredskaber og it-værktøjer.

Uddannelsen varer 3½ år og består af en fællesdel på 135 ECTS, en en studieretning på 25 ECTS, praktik på i alt 30 ECTS og et bachelorprojekt på 20 ECTS.

Fællesdelen består af følgende fagområder:

 • Økonomi: De studerende lærer om samfundsøkonomi, erhvervsøkonomi og privatøkonomi koblet med internationale kapitalmarkeder, samt finansiering og finansiel risikostyring. Der er fokus på vurdering af økonomiske problemstillinger i den finansielle og private sektor i et nationalt og internationalt perspektiv samt relevante løsningsmodeller i forhold til kunder, samarbejdspartnere og brugere.
 • Erhvervs- og finansjura: De studerende lærer juridisk teori og metode, herunder relevante retsreglers anvendelse i den finansielle og private sektor og andre områder, hvor økonomisk, skattemæssig og finansiel rådgivning er relevant. Der er fokus på refleksion over branchespecifikke og generelle juridiske og etiske problemstillinger i en salgs- og rådgivningssituation.
 • Kommunikation, salg og rådgivning: De studerende lærer om kommunikation, salg og rådgivning inden for den finansielle og private sektor. Der er fokus på ansvar for situationsbestemt kommunikation, behovsafdækning i relation til kunder, samarbejdspartnere og brugere, samt professionel formidling af relevante løsningsmuligheder.
 • Forretningsforståelse og –udvikling: Branchespecifik forretningsforståelse og –udvikling. Der er fokus på fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at udvikle og innovere forretningen, både egen virksomhed og kundens forretning. De studerende lærer også om deltagelse i og ledelse af komplekse og udviklingsorienterede processer samt rådgivning herom i forhold til kunder og samarbejdspartnere.

Herefter vælger de studerende én blandt fem mulige studieretninger:

 • Ejendomshandel: De studerende lærer om handel med de forskellige ejendomstyper inden for fast ejendom, de gældende regler og love inden for området samt ejendomshandels forløb, herunder formularer, relevante dokumenter og oplysninger for ejendomshandel. Fokus er på mæglerens rådgiverrolle herunder de særlige juridiske og etiske forhold, der gør sig gældende, når man betjener kunder i ejendomsmæglervirksomheden.
 • Ejendomsadministration: De studerende lærer om administration af forskellige ejendomstyper, herunder erhvervs- og boligudlejningsejendomme samt ejer- og andelsboligforeninger. Der er fokus på den lovmæssige regulering af området, bl.a. lejefastsættelse i udlejningsejendomme samt fastsættelse af boligafgift og fællesudgifter samt overdragelse af lejligheder i andelsboligforeninger. Der er fokus på udvikling og drift af ejendomme og den tilhørende rådgivning, kommunikation og kundekontakt. Endvidere gennemgås grundlæggende regnskabs- og bogføringsprincipper.
 • Finansielle forretninger: De studerende beskæftiger sig med regulering af branchen samt ind- og udlånsprodukter. Der er også fokus på pengeinstitutternes og realkreditinstitutternes rolle i samfundet, kreditvurdering, aftaleindgåelse omkring ind- og udlånsprodukter samt selskabernes forretningsmuligheder og lønsomhed.
 • Økonomistyring: De studerende arbejder med eksternt regnskab for små og mellemstore virksomheder. Det centrale er udarbejdelsen af årsrapporten med baggrund i det tilhørende datagrundlag og den gældende lovgivning, ligesom der er fokus på analyse af årsrapporten. Der er også fokus på omkostningsteori og -fordeling samt økonomistyring med baggrund i virksomhedens data.
 • Forsikring og pension: De studerende kommer til at arbejde med de forskellige kundetypers behovsdækninger, risici og produktmuligheder inden for det danske forsikrings- og pensionsmarked samt de lovgivningsmæssige reguleringer af skades- og summaforsikringer samt pensionsordninger. Der er også fokus på forsikringsselskabers rolle i samfundet, forsikringsaftaleindgåelse, vilkårsdækninger, samspillet med offentlige pensionsudbetalinger samt selskabernes forretningsmuligheder og lønsomhed

Ud over de nævnte fagområder omfatter uddannelsen valgfag samt det afsluttende bachelorprojekt.

PBA i fødevareteknologi og applikation

Fødevareteknologi er læren om udstyr og anvendelse af udstyret med de parametre, der har betydning for en god funktion. Fødevareapplikation handler blandt andet om at anvende kendte produkter på nye måder, at tilsætte hjælpestoffer og anvende nye råvarer.

På uddannelsen lærer de studerende selvstændigt at kunne identificere, analysere, vurdere og håndtere problemstillinger og udviklingsmuligheder inden for fødevareproduktion, fødevarekontrol og fødevareanalyse.

Uddannelsen varer 3½ år fordelt på 7 semestre, som alle har fokus på fødevarer, kvalitet og udvikling. Den teoretiske undervisning er tæt koblet til det praktiske arbejde.

De studerende får fag inden for områderne:

 • Fødevareteknologi
 • Fødevarekemi
 • Fødevaremikrobiologi
 • Fysisk kemi
 • Bioteknologi
 • Produktions- og kvalitetsstyring
 • Forsøgsplanlægning, statistik og dataanalyse

Derudover er der valgfag, fødevareprojekter og det afsluttende bachelorprojekt.

PBA i innovation og entrepreneurship

På uddannelsen får de studerende redskaber til at håndtere en bred vifte af innovative, entrepreneurielle og udviklingsorienterede opgaver i sin egen virksomhed eller i en allerede eksisterende virksomhed.

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder undervisning inden for fagområderne:

Innovation: De studerende lærer om idégenering, kreative og innovative processer og om konceptudvikling i forhold til udvikling af bæredygtige produkter, koncepter og processer i nye virksomheder og virksomheder, der allerede er etableret.

Ledelse: De studerende lærer om både ledelse på individ niveau, blandt andet selvledelse og egen udvikling, og ledelse på andre niveauer, fx projektledelse, forandringsledelse, innovationsledelse samt udvikling og ledelse af teams i nye og eksisterende virksomheder.

Entrepreneurship: De studerende lærer om både entrepreneurship og intrapreneurship. Det handler blandt andet om test og validering af koncept og forretningsmodeller i relation til produktudvikling, markedsføring og go-to-market.

Forretningsudvikling: De studerende lærer om forretnings- og markedsforståelse, blandt andet strategiske analyser af kunder og konkurrenter både i forhold til etablering, drift og skalering af egen og eksisterende virksomhed. De lærer at identificere og analysere vækstmuligheder og at vurdere økonomiske, sociale og miljømæssige effekter af udviklingsaktiviteterne.

De studerende skal i praktik. Den kan foregå i egen virksomhed eller som del af et udviklingsprojekt, i en udviklingsafdeling eller i en nystartet virksomhed.

PBA i international handel og markedsføring

International Handel og Markedsføring er en 1 ½ årig overbygningsuddannelse, der bygger videre på markedsføringsøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Den består af tre semestre, inklusive et praktikophold og et afsluttende bachelorprojekt.

Uddannelsen giver teoretisk viden og forståelse af praksis inden for internationalt orienteret salg og markedsføring.

De studerende bliver desuden i stand til at lede, samarbejde og tage ansvar for egen, virksomhedens og organisationens læring og udvikling

Uddannelsen har to overordnede fagområder: Salg og markedsføring samt Virksomhedsdrift og herunder 4 temaer, lokale fagelementer og valgfag.

 • Salg og markedsføring: De studerende lærer at lave strategiske analyser af kunder, konkurrenter og brancher i relation til salg og marketingfunktionen. På baggrund af analyser udvikles forretningsmodeller, herunder marketing- og salgsstrategier og markedstilbuddet. Der er fokus på salgsfunktionens relation til andre virksomhedsfunktioner samt eksterne samarbejdspartnere.
 • Virksomhedsdrift: De studerende lærer at lave strategiske analyser af virksomhedens grundlag og handlerum med udgangspunkt i virksomhedens interne forhold, herunder at optimere og udvikle økonomiske ressourcer, forsyningskæde og organisation med henblik på at generere vækst og indtjening. Der tages afsæt i analyser af virksomhedens eksterne miljø, herunder kunder, konkurrenter og brancher.

Det sidste semester indeholder virksomhedspraktik og et selvstændigt bachelorprojekt. Praktikken kan foregå både i Danmark og i udlandet.

PBA i international hospitility management

International Hospitality Management er en 1½ årig overbygningsuddannelse, som bygger videre på serviceøkonom, markedsføringsøkonom eller en tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at varetage komplekse og praktiske opgaver inden for medarbejder- og organisationsudvikling, virksomhedsdrift, hospitality og værtskab samt strategisk værdiskabelse i hospitalityvirksomheder/organisationer. Den uddannede kan samarbejde og tage ansvar for egen og virksomheden eller organisationens læring.

Uddannelsen er opbygget af følgende temaer.

 • Medarbejder- og organisationsudvikling indeholder ledelse, værtskab, kultur- og gæsteforståelse i forhold til udvikling af en selv, medarbejdere og organisationen.
 • Virksomhedsdrift indeholder styring af økonomien; udgifts- og indtægtssiden i forhold til virksomhedens bæredygtige udvikling. Der er fokus på den ledelsesmæssige vurdering af driftsudviklingen i egen organisation.
 • Hospitality og værtskab indeholder kultur- og gæsteforståelse, kommunikation og udviklingen heraf i virksomheden. Der er et fokus på at udvikle en hospitality- /værtskabstankegang, der kan skabe værdi i virksomheden.
 • Strategisk værdiskabelse indeholder strategi og økonomi i forhold til udvikling af eksisterende og nye indsatsområder. Der fokuseres på et udvikle en tankegang, der kan håndtere forandringer og den løbende udvikling samt eksekvere de strategiske beslutninger.
 • Employability klæder den studerende på til at varetage det første job efter endt uddannelse.

Det sidste semester indeholder virksomhedspraktik og et selvstændigt bachelorprojekt.

PBA i IT-sikkerhed

Uddannelsens mål er, at de studerende selvstændigt kan varetage arbejdet med at analysere, planlægge og vurdere it- sikkerhedsmæssige forhold ved drift, kontrol og udvikling i både private og offentlige virksomheder.

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder seks fagmoduler, en række valgmoduler, et praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt.

Fagområder

 • Systemsikkerhed og sikkerhedsledelse (IT-Governance): De studerende lærer centrale teorier og metoder til at forhindre, detektere og reagere over for trusler mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af systemer og applikationer, herunder praktisk sikring af virksomheders udstyr. De lærer også at tilrettelægge sikkerhedsarbejdet i organisationen samt om grundlæggende principper og antagelser i it-sikkerhed herunder etiske, juridiske, politiske og ledelsesmæssige aspekter af it-sikkerhedsarbejdet.
 • Netværks- og softwaresikkerhed: De studerende lærer om netværksarkitekturer, medier og protokoller, samt de enheder og andre foranstaltninger, der anvendes til at forhindre, detektere og reagere over for trusler mod fortrolighed, integritet og tilgængelighed af netværkskommunikation. Fagområdet indeholder yderligere arbejde med sikkerhedsperspektivet i software, blandt andet programkvalitet og betydning af fejl- og datahåndtering for en software-arkitekturs sårbarheder. Der arbejdes med forskellige designprincipper, herunder ”security by design” og ”privacy by design”.

Fagmoduler:

 • Introduktion til it-sikkerhed
 • Sikkerhed it-governance
 • Systemsikkerhed
 • Netværks- og kommunikationssikkerhed
 • Softwaresikkerhed
 • Videregående sikkerhed i it-governance

Eksempler på valgmoduler:

 • Forensic Analyse og Incident Response
 • Data Science for it-sikkerhed
 • Malware Analyse
 • Anvendt kryptografi Management
 • Network Penetration Testing
PBA i jordbrug

På uddannelsen lærer de studerende at løse praksisnære problemstillinger inden for jordbrug, miljø og natur ved hjælp af nyeste metoder kombineret med relevant litteratur.

Det er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år og består af obligatoriske fællesfag, studieretningsfag, en praktikperiode samt et afsluttende bachelorprojekt.

Fællesfagene skal gøre dig i stand til at kunne reflektere over og udvikle praksis inden for jordbrug. De indeholder emner om markedskommunikation, formidling, valg af metode, refleksioner over anvendelse af valid viden, strategisk virksomhedsledelse og udvikling af nye forretningsmodeller.

Studieretninger

På uddannelsen vælger de studerende mellem følgende studieretninger:

 • Natur og miljø: De studerende lærer om naturforståelse, forvaltning og beskyttelse af landskaber og naturområder. Studieretningen indeholder emner om bæredygtig ressourceudnyttelse, fx affald, energi og klimatilpasning.
 • Landskab og anlæg: Studieretningen behandler emner inden for det tekniske, biologiske og juridiske område, med det formål, at de studerende kan drive og udvikle anlægsgartnervirksomheder og kan udføre planlægning, projektering og forvaltning af grønne områder.
 • Planteproduktion: Planteproduktion handler om jord- og plantebiologi. De studerende får viden om biologiske processer til løsning af praksisnære problemstillinger inden for planteproduktion. De får undervisning i emner inden for kemi og biologi, samt om interne og eksterne forhold som påvirker jordbrugsproduktionen.
 • Husdyrproduktion: Husdyrproduktion behandler emner vedrørende kemi og biologi. Området kvalificerer udredning og beskrivelse af processer, relateret til løsning af praksisnære problemstillinger i og omkring husdyrproduktion.
 • Jordbrugsøkonomi og ledelse: Jordbrugsøkonomi og ledelse beskæftiger sig med tekniske og fundamentale analyser på jordbrugsrelaterede råvaremarkeder samt på rente- og valutamarkedet. De studerende arbejder med risikoanalyse, markedsstrategi og anvendelsen af finansielle instrumenter for jordbrugsvirksomheder.
PBA i laboratorie- og fødevareteknologi

Uddannelsen i laboratorie- og fødevareteknologi kvalificerer de studerende til at kunne indgå i faglige og tværfaglige samarbejdsrelationer i fødevarebranchen, såvel nationalt som internationalt.

Den er en overbygningsuddannelse på laborantuddannelsen og på uddannelsen til procesteknolog, herunder fødevareteknolog, ernæringsteknolog og mejeriteknolog.

Uddannelsen har fælles fagområder inden for:

Naturvidenskab: Anvendt matematik, fysisk kemi, anvendt statistik og planlægning af forsøg.

Kvalitetssikring og forsøgsplanlægning: Produktions- og kvalitetsstyring samt statistisk forsøgsplanlægning.

Kommunikation og Virksomhedsforhold: Virksomhedsforhold med fokus på kommunikation og etisk analyse samt organisation, ledelse og samarbejde.

De studerende skal vælge mellem to specialeretninger:

Laboratorieteknologi

På specialiseringen er der to fagområder: Bioteknologi, hvor de lærer om cellebiologi, bioproduktion og analyse af biomolekyler, samt Kemiteknologi, hvor de lærer om organisk kemi og kemisk analyseteknik

Fødevareteknologi

På specialiseringen er der to fagområder: Fødevarekvalitet og sikkerhed, hvor de studerende lærer om fødevaremikrobiologi, fødevarelovgivning, fødevaresikkerhed og fødevarekvalitet, samt Fødevareteknologi og innovation, hvor de lærer om fødevareteknologi, produktudvikling og innovation.

I uddannelsen indgår der også et praktikophold i en virksomhed, enten i Danmark eller i udlandet. De studerende skal desuden lave et bachelorprojekt.

PBA i multiplatform storytelling and production

På uddannelsen lærer de studerende, hvordan en god historie bliver til og udvikles, og de får indsigt i grundlæggende dramaturgi, æstetiske virkemidler og forskellige genrer og fortælleteknikker. De lærer at skabe visuelle fortællinger og fiktive oplevelsesuniverser på tværs af medieplatforme, og de får viden om medieteknologi og produktionsteknik, fx relevant software.

De studerende får også undervisning i rollen som filmproducer, i projektledelse, iværksætteri og branchekundskab, hvor de bl.a. lærer om forretningsmodeller, organisation, netværk og distribution.

Uddannelsen varer 3½ år og indeholder både obligatoriske og valgfrie fag, hvor de studerende bl.a. specialiserer sig inden for én af studieretningerne

 • Multiplatform Storytelling
 • Media Technology & Technique
 • Multiplatform Producing - Business Entrepreneurship
PBA i optometri

Optometristuddannelsen giver de studerende både teoretisk og praktisk viden om opgaver inden for synsundersøgelse, udmåling og korrektion af synsfejl. De lærer også at tilpasse briller, kontaktlinser og andre optiske hjælpemidler, udføre synstræning samt at rådgive og vejlede patienten i sit valg af synshjælpemiddel.

Uddannelsen varer 3½ år og er fordelt på 7 semestre. Der er indlagt praktik i uddannelsen.

Uddannelsen indeholder 8 kerneområder:

 • Optometri, hvor de studerende bl.a. lærer om synsundersøgelse og korrektion af synsfejl med fx briller, kontaktlinser, svagsynsoptik eller synstræning
 • Grundlæggende videnskab, hvor de studerende bl.a. lærer om videnskabelige metoder, statistik, epidemiologi, lovgivning og etik
 • Human videnskab, hvor de studerende bl.a. lærer om kemi, biologi, anatomi og fysiologi
 • Optik, hvor de studerende bl.a. lærer om fysik, lysets brydning og fotometri
 • Visuel videnskab, hvor de studerende bl.a. lærer om synets anatomi, -fysiologi og -neurologi
 • Okulær patologi og farmakologi, hvor de studerende bl.a. lærer om øjensygdomme, diagnostik, behandling og henvisning til anden sundhedsperson
 • Brilleglas, teknologi og værkstedsoptik, hvor de studerende bl.a. lærer om tilvirkning af synshjælpemidler, kvalitetssikring af hjælpemidlerne og relevant produktkendskab
 • Lovgivning og handel, hvor de studerende bl.a. lærer om relevant sundheds- og autorisationslovgivning, journalføring, patientbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse
PBA i økonomi og informationsteknologi

På uddannelsen arbejder de studerende konkret med at løse problemstillinger i fag som fx erhvervsøkonomi og systemudvikling. De lærer også at se virksomhedens udfordringer i et strategisk perspektiv og forstå sammenhænge i forretningsprocesser og it-systemer. Kombinationen af teori og praksis gør, at du hurtigt kommer i gang med at få erfaringer med metoder, der virker.

Uddannelsens struktur:

 • Første år bliver de studerende introduceret til den erhvervsakademiske måde at arbejde på. Samtidig bliver de fagligt udfordret på sin forståelse af økonomi og it.
 • Andet år kommer de studerende i dybden med de strategiske fag. De bliver undervist i moderne metoder, som ledere anvender til at udvikle virksomheder. Der er særligt fokus på at håndtere de forandringer, der sker i forbindelse med implementeringen af nye it-løsninger.
 • Tredje år får de studerende mulighed for at specialisere sig. På det ene semester er de i praktik, og på det andet semester har de valgfag. I løbet af specialiseringen har de mulighed for at tage fag eller praktikophold i udlandet. På 7. semester skriver de studerende bachelorprojekt.
PBA i produktudvikling og teknisk integration

Uddannelsen varer 1½ år og er bygget op omkring tre studieretninger, der hver for sig er rettet mod forskellige fagområder. Alle studerende får dog fælles undervisning i fagområderne:

Teknisk integration: Fagområdet indeholder integration, udnyttelse og implementering af teknologier og koncepter på tværs af organisationen og gængse faggrænser. De studerende lærer også om at rådgivne om løsninger samt om styring og ledelse af tværfaglige udviklingsprojekter.

Produktudvikling: Fagområdet indeholder metoder til produktudvikling og procesoptimering, herunder forretningsforståelse samt involvering af eksperter og brugere i udviklingsprocesserne. De studerende lærer også om opsamling, bearbejdning og udvikling af viden og data.

De tre studieretninger beskæftiger sig ud fra forskellige vinkler med konstruktionog bæredygtighed, samt innovation og industrielt design:

It og elektronik henvender sig til it-teknologer og indeholder fagområderne

 • Konstruktion og bæredygtighed: Konstruktion af komplekse it-baserede løsninger baseret på anvendelsesorienterede teknologier herunder bæredygtighed inden for elektronik- og datakonstruktion samt netværksprojektering.
 • Innovation og industrielt design: innovativ problemløsning samt metoder til anvendelse af it-løsninger i industriel sammenhæng med et effektivt samspil mellem hardware, netværk, software herunder IoT (Internet of Things).

Installation og automation henvender sig til installatører, automationsteknologer og energiteknologer og indeholder:

 • Konstruktion og bæredygtighed: Konstruktion af komplekse automatiserede løsninger med fokus på anvendelse af bæredygtige teknologier. Der er fokus på konfigurering, programmering og udvikling af digitaliserede modeller til produktion- og procesflow for automatiserede tekniske systemer til den industrielle sektor
 • Innovation og industrielt design: Innovativ problemløsning samt metoder til design og anvendelse af automation, herunder udvikling, integrering og optimering af styresystemer for maskiner, robotter, automatiske produktionsanlæg, procesanlæg og tekniske systemer i industriel sammenhæng

Udvikling af produkter og produktion henvender sig til produktionsteknologer og indeholder:

 • Konstruktion og bæredygtighed: konstruktion og drift af komplekse industrielle løsninger med fokus på bæredygtighed i valg og dimensionering af teknologier og materialer
 • Innovation og industrielt design: Innovativ problemløsning til design og anvendelse af teknologiske løsninger i industriel sammenhæng. I arbejdet med industriel design indgår produktionsfilosofier, herunder digitalisering og automatiske løsninger.
PBA i smykker, teknologi og business

På uddannelsen lærer de studerende, hvordan man laver smykker både traditionelt og ved hjælp af moderne teknologi. De lærer også om konceptudvikling og salg af smykker og får kendskab til hele processen fra idé til salg - både på nationale og globale markeder.

De studerende får bl.a. undervisning i smykkers funktion, form og æstetik, materialevalg, trends, produktionsteknologi og innovation. De har også fag som virksomhedsforståelse og forretnings- og markedsforståelse.

Professionsbacheloruddannelsen varer 3½ år og består af en fælles del og en specialiseringsdel.

De første tre semestre består af obligatoriske fag, der er koncentreret om de tre kerneområder: smykker, teknologi og business.

I den sidste del af uddannelsen fordyber de studerende sig i specialiseringen og læser en række valgfag. Det kan være fag som:

 • Business og innovation
 • Smykker, koncept og identitet
 • Fra idé til færdigt produkt
 • Smykker og innovation
 • Business og forbrugere

På sjette semester skal de i praktik i en virksomhed. I forlængelse af praktikopholdet udarbejder de et afsluttende bachelorprojekt.

PBA i softwareudvikling

Professionsbacheloruddannelsen i softwareudvikling er en overbygningsuddannelse, hvor de studerende lærer om design og konstruktion af store datatunge distribuerede it-systemer.

Den udbydes både på dansk og på engelsk.

Uddannelsen varer 1½ år og indeholder fire fagmoduler, en række valgmoduler, et praktikforløb og et afsluttende bachelorprojekt.

De fire fagmoduler er følgende:

 • Udvikling af store systemer
 • Databaser for udviklere
 • Systemintegration
 • Test

Valgmodulerne kan fx være:

 • Machine Learning
 • AI
 • BigData
 • Business Intelligence
 • Mobil programmering
 • Sikkerhed i softwareudvikling
PBA i sportsmanagement

Sport Management er en 1½-årig overbygningsuddannelse, der bygger videre på serviceøkonom, markedsføringsøkonom, finansøkonom eller tilsvarende erhvervsakademiuddannelse.

Uddannelsen giver de studerende kompetencer til at fungere selvstændigt i relation til sport-, event- og fritidsbranchens interessenter og udvikle, planlægge og løse komplekse aktiviteter og opgaver. De bliver desuden i stand til at lede, samarbejde og tage ansvar for egen, virksomhedens og organisationens læring og udvikling.

Uddannelsen er opbygget af fire større temaer samt lokale fagelementer og valgfag.

 • Temaet sportsbranchen indeholder samfundsøkonomi, markedsmekanismer, ledelse og lovgivning i relation til sports-, event-, og fritidsbranchen. De studerende lærer at forstå branchens kendetegn, mangfoldighed og forretningsmæssige muligheder.
 • Temaet sportsforbrugeren og sportsproduktet indeholder marketing og salg. De studerende lærer om forbrugertyper og -adfærd i forhold til at innovere, udvikle og afsætte produkter og serviceydelser i sports-, event- og fritidsbranchen.
 • Temaet bæredygtig drift indeholder driftsøkonomi og virksomhedsledelse. De studerende lærer om virksomhedens eller organisationens bæredygtige drift i forhold til et (socio)økonomisk, kulturelt og miljømæssigt perspektiv.
 • Temaet strategisk værdiskabelse indeholder management og forretningsudvikling. De studerende lærer om udvikling af eksisterende og nye indsatsområder inden for sports-, event- og fritidsbranchen samt udførelse af strategiske beslutninger på såvel virksomheds- og organisationsplan
PBA i teknisk manager offshore

Uddannelsen inden for offshore giver de studerende redskaber til på ledelsesniveau at kunne forestå komplekse opgaver inden for drift, vedligeholdelse og ny installation af tekniske anlæg.

De lærer at anvende el-teknik i teori og praksis og at løse ledelsesmæssige opgaver i relation til personale, miljø og sikkerhed. Dette gælder anlæg i alle typer af virksomheder inden for offshore-området og industrien, fx på boreplatforme og i vindmølleindustrien, både nationalt og internationalt.

Uddannelsen er en 2-årig overbygningsuddannelse på driftsteknolog offshore.

De studerende får differentieret undervisning inden for områderne el-jævnstrøm, el-vekselstrøm, motorer og gasturbiner samt teknisk dokumentation. Endvidere får de undervisning inden for følgende kerneområder:

 • Virksomheden, herunder erhvervsøkonomi, projektledelse, personaleledelse, vedligeholdsledelse
 • Energi og miljø, herunder miljøteknik, vedvarende energi, miljøledelse og maskindirektivet
 • Elteknologi, herunder elteknisk beregning, elforsyningsanlæg, bygningsinstallationer, bygningsautomatik samt automatik til mindre maskiner og anlæg
 • Maskin- og procesteknologi, herunder gasteknologi, ventilation, automation og procesanalyse
PBA i value chain management

Value Chain Management - eller værdikædeledelse på dansk, handler om at optimere det flow af varer og informationer, der går igennem en virksomhed og om de faktorer eller redskaber som er med til at påvirke flowet.

Uddannelsen varer i alt 3½ år inklusiv 6 måneders praktik. Foruden praktikdelen består den af en valgfagsdel, som ud over tilvalgsfag indeholder en hovedopgave.

 • På den grundlæggende del, der varer 2 år, præsenteres de studerende for emner som supply chain management, produktionsplanlægning, produktionsoptimering, kvalitetsstyring værdikædeoptimering og strategi.
 • På valgfagsdelen, der varer 1 år, kan de specialisere sig, fx i forandringsledelse og projektstyring eller avancerede produktionsmetoder og optimering af virksomhedens interne processer.
PBA i webudvikling

På uddannelsen i webudvikling lærer de studerende at arbejde med udvikling af websystemer ved hjælp af forskellige programmerings- og databaseværktøjer og metoder.

Webudvikling er en overbygningsuddannelse, der varer 1½ år. De studerende vil få undervisning inden for følgende emner:

 • Webprogrammering
 • Brugeroplevelser
 • Udviklingsmiljøer
Procesteknolog

En uddannelse som procesteknolog giver de studerende indsigt i forskellige typer af produktionsprocesser, alt afhængig af den studieretning de vælger. På uddannelsens fællesdel arbejder de praksisnært med fagtekniske opgaver, der er fælles for alle studieretninger, herunder kemi, mikrobiologi, fysik, matematik og principper for dokumentation og kvalitetskontrol.

Undervisningen er opdelt i en obligatorisk del, der varer et halvt år og en valgdel, der varer resten af uddannelsen. På valgdelen vælger de studerende sin studieretning.

På den obligatoriske del får de en generel viden inden for to kerneområder nemlig samarbejde og kommunikation og inden for naturvidenskabelig basisviden.

På valgdelen vælger de studerende mellem fire studieretninger:

 • Ernæringsteknologi, der indeholder måltidsproduktion og ernæring, fødevaresikkerhed og kvalitetsstyring samt Ledelse og økonomi (udbydes ikke i optaget for 2020)
 • Fødevareteknologi, der indeholder fødevareproduktion, fødevaresikkerhed og -kvalitet samt innovation og produktudvikling
 • Mejeriteknologi, der indeholder produktion af mejeriprodukter, økonomi og ledelse samt produktionsfaciliteter
 • Procesteknologi, der indeholder produktionsprocesser og procestekniske anlæg

Procesteknologens fagområde kræver både praktisk håndelag og teoretisk indsigt. Der er undervejs i uddannelsen indlagt praktik.

Produktionsteknolog

Under uddannelsen til produktionsteknolog lærer de studerende at planlægge, organisere og udføre opgaver inden for konstruktion, produktudvikling og produktion i erhvervsvirksomheder.

Uddannelsen er en erhvervsakademiuddannelse, der varer 2 år. Undervisningen er opdelt i en national del på 60 ECTS, der er ens på alle uddannelsessteder, en lokal del på 30 ECTS, praktik på 15 ECTS og afgangsprojekt på 15 ECTS.

Den nationale del indeholder fagområderne:

Produktudvikling: Tilrettelæggelse, styring og gennemførelse af udviklings- og innovationsprocesser i forbindelse med produkter og produktion. Der er fokus på hele værdikæden fra kundeinddragelse til servicedesign.

Konstruktion: Udvikling, opbygning og dimensionering af maskinkonstruktioner og produktionsanlæg. Der er også fokus på materialevalg ud fra relevante parametre i forhold til konstruktionens anvendelse og brug, herunder også miljøeffekter, der er relevante for konstruktionen i dens samlede levetid. De studerende lærer også om teknisk dokumentation af konstruktionsarbejdet i forhold til fremstilling, som grundlag for produktionstilrettelæggelse, kalkulationer samt teknisk salg og indkøb.

Produktionsoptimering: Forberedelse af fremstillingen af produkter samt opbygningen, driften og optimeringen af produktionsapparatet med henblik på en optimal anvendelse af virksomhedens ressourcer. Der er også fokus på virksomhedens styringssystemer, samt projektstyring og -ledelse. De studerende lærer også om den logistiske del af værdikæden, herunder teknisk salg og indkøb.

Den lokale del af uddannelsen beskæftiger sig med samme fagområder. Der vil blandt andet være mulighed for valgfag.

Serviceøkonom

På serviceøkonomuddannelsen får de studerende viden om servicevirksomheders organisation, interesseområder, økonomiske strukturer og forretningsbetingelser. De lærer fx om markeder, kunderelationer, innovation og strategi. De udvikler også sine kommunikative, kulturelle, sproglige og personlige kompetencer.

Uddannelsen er bygget op omkring fire forskellige temaer, som ruster de studerende til at arbejde inden for service- og oplevelsesbranchen. Uddannelsen giver dem kompetencer til at designe og udvikle serviceydelser på det operationelle og taktiske niveau.

Ud over de fire temaer består uddannelsen af en række valgfag.. Der er også et praktikforløb på 10-12 uger og et afsluttende eksamensprojekt, som typisk tager udgangspunkt i en problemstilling fra de studerendes praktikophold.

Uddannelsens fire temaer:

 • Service og oplevelser: De studerende får en grundlæggende viden om, hvad der kendetegner serviceydelser samt service- og oplevelsesbranchens praksis og udvikling. De lærer at vurdere kundeadfærd og markedsforhold, at udvikle teknikker inden for værtsskab og serviceoplevelse, opstille økonomiske beregninger samt anvende service management til at optimere praksisnære løsninger.
 • Forretningsforståelse: De studerende får en viden om service- og oplevelsesvirksomhedens interne og eksterne forhold, som giver dem kompetencer til at analysere virksomhedens økonomiske situation.
 • Samarbejde og relationer: De studerende får viden om kommunikations- og ledelsesformer og træner evnen til at kunne udforme intern og ekstern kommunikation på en professionel måde til både gæst, kollega og samarbejdspartner. De bliver undervist i kultur med henblik på at kunne agere i et interkulturelt miljø med virksomhedens interne og eksterne partnere.
 • Forretningsudvikling: Der er fokus på intra- og entreprenørskab, innovation og strategiske planlægningsværktøjer. De studerende kommer til at arbejde med forretningsudvikling og forretningsplaner, hvorved de lærer at vurdere økonomiske og organisatoriske konsekvenser af forskellige udviklingsaktiviteter. De bliver i stand til at deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med henblik på at kunne bidrage til udvikling af virksomhedens koncepter og services på det operationelle og taktiske niveau