Information til ansøger
For at blive censor på en given uddannelse skal du sende en beskikkelsesansøgning til censorforpersonskabet. Herefter kan censorforpersonskabet indstille dig til beskikkelse ved Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Som censor beskikkes du inden for en fire-årig periode.
Den nuværende beskikkelsesperiode strækker sig frem til 30. september 2025.

Censorinstitutionen beskikker hvert fjerde år censorer til beskikkelse i varetagelsen af ekstern censur. Der er i princippet, i henhold til gældende lov, mulighed for løbende optag af censorer, såfremt censorforpersonskabets vurdering af censorkorpsets størrelse begrunder dette.

Der kan være flere årsager til løbende at foretage rekruttering, fx kan der på uddannelserne ske en revurdering af de eksterne prøvers indhold, så det bliver nødvendigt at supplere med nye censorer eller endda revurdere de allerede beskikkede censorers faglighed. Endvidere kan der være et reelt mangel af censorer, hvorfor en ansøgning vurderes hurtigst muligt.

I de tilfælde hvor der er mangel på censorer, vurderes censorerne løbende af censorforpersonskabet i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne, hvorefter de sendes til endelig vurdering i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen. Efter den endelige vurdering vil Censorsekretariatets administration sende et beskikkelsesbrev til de ny- eller genbeskikkede censorer.

Hvilke uddannelser kan søges til?

Er du interesseret i at blive beskikket censor, kan du enten ansøge eller komme på venteliste her: Interesseret i at blive censor?.

Er der åben for optag, og der dermed kan ansøges på en specifik uddannelse, vil der ved siden af uddannelsens navn fremgå et link med teksten "Klik her for at komme til ansøgningsskema". Dette gøres også via Interesseret i at blive censor?

Er der derimod ikke åben for optag på den pågældende uddannelse, kan du skrive dig på venteliste. Det gør du ved at krydse den lille boks af på venstre side af uddannelsens navn. Når du har oprettet dig på venteliste via Interesseret i at blive censor?, vil du modtage besked, så snart der igen eller på ny er åben for ansøgning.

Når vi nærmer os perioden, hvortil der skal dannes nye censorkorps, vil du modtage en besked fra sekretariatet med oplysninger om, hvordan du ansøger. Denne proces foregår forud for periodens begyndelse.

OBS: Vær opmærksom på, at du som ansøger ikke har krav på at få beskikkelse. Derudover findes der heller ikke et retskrav, der fremsætter, at du som beskikket censor er sikker på at blive allokeret til prøver.

Fil
Vejledning til beskikkelsesansøgning
Information om ansøgning til beskikkelse

Du kan læse mere om, hvilke uddannelser Censorsekretariatet varetager samt indholdet af disse under fanen 'Uddannelsernes indhold'.

Information til institutionerne

I forbindelse med afholdelse af valg på Danske Erhvervsakademiers fuldtids- og deltidsuddannelser ønsker Censorsekretariatet at etablere en faglig proces således, at der på sigt tages de nødvendige hensyn til udpegning af censorer til eksterne prøver. Det er vigtigt, at der her er et korrekt match imellem den eksterne prøves læringsmål og censors kvalifikationer. Uddannelsesinstitutionerne skal have mulighed for at prioritere de fagligt bedste censorer. Prioritering af den bedste faglige censor har rod i valgets begyndelse, herunder beskikkelse af censorer, hvorfor denne henvendelse også skal forstås som et vigtig led i den samlede kvalitetssikring for censorinstitutionen.

I etablering af et censorkorps sondres der imellem to typer af censorer - de som udspringer af institutionerne, herunder institutionscensorer, og de som udspringer af erhvervssektoren, herunder aftagercensorer. I den forbindelse er det vigtigt, at institutionerne rådfører sig med censorforpersonskaberne, således der bliver indstillet en passende mængde censorer i forhold til eksterne prøver til næstkommende 4-årige periode. Alle indstillede censorer bliver fagligt vurderet af censorforpersonskaberne forud for indsendelse til Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for endelig beskikkelse.
Censorforpersonskabernes opgave er at sikre det faglige match imellem den eksterne prøves læringsmål og censors kvalifikationer, inden anmodning om beskikkelse sendes til Styrelsen. Det skal desuden tilstræbes, at der er en ligelig fordeling af mandlige og kvindelige censorer i censorkorpsene, jf. censorbekendtgørelsen.

Såfremt at I som uddannelsesinstitution, rådfører jer med censorforpersonskaberne i forbindelse med etablering af kommende censorkorps, har I en forsikring om altid at få den bedst faglige censor ud til kommende eksterne prøver. Som uddannelsesinstitution er I også altid velkomne til at kontakte Censorsekretariatet vedr. indstilling af censorer.
Information til censorerne / kommende ansøgere

Du ansøger om beskikkelse under menupunktet Interesseret i at blive censor?

For at vi eventuelt kan gøre brug af dig som censor i den kommende eller nuværende beskikkelsesperiode, skal du oprette en ansøgning under fanen 'Interesseret i at blive censor?'. Nedenfor kan du finde en vejledning til, hvordan du udfylder din ansøgning. Der er seks trin i ansøgningsprocessen.

OBS: Er du allerede oprettet som beskikket/ansøger i Censorsekretariatets IT-system, er dine tidligere data gemt i systemet. Derfor er særligt de to første trin nødvendige at tage stilling til i forbindelse med dit ønske om ny- eller genbeskikkelse, herunder stamdata og hvilke beskikkelser, du ansøger. Når alle seks trin alligevel er beskrevet nedenfor, er det fordi, at du som censor er forpligtet til at sikre, at alle data i din ansøgning er i overensstemmelse med din nuværende situation, herunder i forbindelse med beskæftigelse, uddannelse, kendskab til uddannelsen m.m., versus studieordningens rammer og læringsmål.

Det er vigtigt, at du som ansøger kan dokumentere at have:

  • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens mål og metoder
  • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
  • Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov

Ved dannelse af et nyt censorkorps skal der i henhold til censorbekendtgørelsen udskiftes mindst én fjerdedel af det eksisterende censorkorps, hvorfor du som censor kan risikere ikke at genhverve din beskikkelse i den nye periode. Denne afbeskikkelse har intet med din faglighed at gøre. Er du derimod tidligere ansøger uden ministeriel beskikkelse, har du mulighed for at blive beskikket til den nye valgperiode.

Det er censorforpersonskabet, der rådgiver Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i beskikkelse af censorer. Forud for indstillingen til Styrelsen gennemgår og vurderer censorforpersonskaberne censorernes ansøgninger. Censorforpersonskabernes opgave er at sikre det faglige match imellem den eksterne prøves læringsmål og censors kvalifikationer, inden en eventuel anmodning om beskikkelse sendes til Styrelsen.

Det er vigtigt, at du udfylder flest mulige informationer i din ansøgning, så du giver det bedst mulige grundlag for en vurdering af dine kompetencer, erfaringer og kvalifikationer. Det er desuden vigtigt, at dine kvalifikationer matcher den eksterne prøves læringsmål.

I etablering af et censorkorps sondres der mellem to typer af censorer - herunder institutionscensorer, som udspringer af institutionerne, og aftagercensorer, som udspringer af erhvervssektoren.

Når din ansøgning er indsendt, vil du modtage en kvittering herpå. Desuden vil du efterfølgende - når din ansøgning er færdigbehandlet - modtage besked om hvorvidt din beskikkelsesansøgning godkendes eller afvises. Denne information vil du modtage på den mailadresse, du har oprettet ansøgningen med.

Informationsbrev i forbindelse med opstilling af kandidatur til censorforpersonskabsvalget, som sker efter dannelsen af et censorkorps, vil blive sendt ud til alle beskikkede censorer. Informationsbrevet indeholder blandt andet al relevant information vedrørende arbejdet i et censorforpersonskab.

Hvordan ansøger du bedst?

For at lette ansøgningsprocessen for dig har vi lavet en lille guide til, hvad du med fordel kan have klar, når du påbegynder din ansøgning.

Hvad skal du have klar?

Det vil være en fordel for dig, hvis du har:

  • Opdateret CV
  • Eksamensbevis
  • Kursusbevis
  • Eventuelt andre dokumenter der kan understøtte din faglighed og kompetencer
  • Bevis for gennemførelse af censoruddannelsen (dette kan du med fordel uploade i din ansøgning, da det vil blive medregnet i censorforpersonernes samlede vurdering)