Logo censorsekretariatet
Uddannelsesnetværk/ fællesudvalg
Uddannelsesnetværkene og- eller fællesudvalgene er den udfarende kraft i skabelse af studieordninger, og sikrer at disse ved væsentlige ændringer kommer i høring ved censorformandskaberne.Censorformandskaberne og censorsekretariatet samarbejder med uddannelsesnetværkene omkring indstilling af
censorer til ministeriel beskikkelse, og er en stærk samarbejdspartner i styring af kvalitetssikring og ensartethed på tværs af uddannelserne.

Både censorsekretariatet og censorformandskaberne indgår i et tæt samarbejde med Uddannelsesnetværkene og fællesudvalgene. Endvidere inddrages censorformandskaberne i arbejdet omkring studieordningerne igennem fastlagte hørings procedure, da dette har stor betydning for at censorformandskaberne kan orienterer censorerne omkring fx ændringer herom.

Ydermere samarbejdes der tæt hvert fjerde år omkring indstilning af ny-, gen-, og afbeskikkelse af censorer. Censorformandskaberne skal også her rådfører sig med institutionerne. Alt sammen for at sikre censorernes kvalifikationer og kompetencer i forhold til den eksterne prøves indhold.

I henhold til eksamensbekendtgørelsen skal alle uddannelsesinstitutioner sikre at censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger på deres hjemmeside der vedr. de uddannelser og- eller fag som berører censorernes virksomhed. Der skal bl.a. være adgang til eksamensbekendtgørelsen, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning og andet materiale som har betydning for at censorerne kan gennemfører de eksterne eksaminer succesfuldt.

Fil
Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk
Censorformandskaberne og Censorsekretariatet holder årligt møde med uddannelsesnetværkene og de faglige fællesudvalg

Der afholdes minimum ét møde om året ultimo oktober eller primo november mellem overstående interessenter. Censorformandskaberne er organiseret efter beslægtede uddannelser og møderne vil blive afholde samlet i disse uddannelsesfamilier. Det vil i praksis sige, at censorformandskaberne er ansvarlige for fx 5 uddannelser, så vil det være disse 5 netværksformænd der vil være repræsenteret på mødet. Møderne er berammet til at foregå digitalt, men med mulighed for fysisk fremmøde. Der vil til hvert møde være en dagsorden med faste punkter samt mulighed for at supplere med andre relevante punkter til dagsordenen.

Det er Censorsekretariatet der faciliterer disse møder.

Dagsorden

 • Præsentation af nye censorformandskaber (hvert fjerde år)
 • Censorformandskaberne fremlægger årsberetningen
 • Hvor er uddannelserne lige nu og i hvilken retning bevæger de sig henimod i forhold til aftagerfeltet
 • Drøftelse af studieordninger
  • Prøveformer
  • Gennemgang af væsentlige ændringer
 • Drøftelse af censorkorpset
  • Hvordan sikre vi rutineret censorkorps
  • Censors rolle og opgave
  • Indstilling af censorer, fx dannelse af censorkorps og evt. mangle på censorer i løbet af den 4. årige periode
  • Gennemgang af censor- og eksaminatorrapporter
 • Drøftelse af Institutionsakkreditering
  • Dialog om censorformandskabernes forpligtigelser og samarbejde herom
  • Netværkets adgang til oplysninger i censor it, fx censor- og eksaminatorrapporter og statistik
 • Drøftelse af samarbejdet med censorsekretariatet
  • Opgavefordeling imellem censorsekretariatet, institutioner, og censorformandskabet
  • Spørgsmål vedr. allokeringssystemets anvendelse og muligheder
 • Rettidige indkommende punkter fra Netværket, censorformandskabet samt censorsekretariatet