Logo censorsekretariatet
Censor
Censorernes rolle i et eksamensforløb er bl.a., at bidrage til kvalitetssikring og ensartethed på uddannelsen, samt sikre at eksaminanden får en fair og
uvildig bedømmelse ved sin eksamen. Det betyder, at det er vigtigt at fremstå positiv og pragmatisk, herunder at udvise en professionel adfærd som censor igennem dialog med den studerende, således at censor og eksaminator er i stand til at karakterfastsætte den studerendes præstation ud fra givne læringsmål under votering.

Censor skal sikre:

 • At den studerende får en fair og uvildig bedømmelse
 • At uddannelsernes prøver sker i overensstemmelse med fastsatte mål og krav
 • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler jf. Eksamensbekendtgørelsen
Introduktion til censors virke

Formålet med nedestående er at forsyne dig med viden i forhold til dit virke som censor

Tildeling af censur

En allokering starter på uddannelsesinstitutionen, hvor ”bestilleren” via Censorsekretariatet opretter en bestilling til en prøve. Efterfølgende sendes forespørgsler ud via mail til censorer, der er godkendt på det pågældende fag og opfylder habilitetskrav etc. jf. gældende eksamensbekendtgørelse samt forvaltningsloven. Censorer påtager sig en prøve ved at trykke på accept af prøve i mailen. Censorer vil have 24 timer til at acceptere censuren. Derefter vil en ny censor få forespørgslen. Ved hastesager vil Censorsekretariatet forbeholde sig retten til at standse den tilbudte 24 timers forespørgsel, og sende ud til flere censorer ad gangen. Grunden til dette kan være, at der er sket ændringer af prøvens tidspunkt, ferieperioder m.fl.

Når du som censor har accepteret prøven, får institutionen og censorsekretariatet automatisk besked omkring allokeringen.

Afbud

Hvis du bliver nødsaget til at melde afbud til en censoropgave, skal der hurtigst muligt gives besked til Censorsekretariatet og institutionen.

Omfang af censur 125 timers reglen

I henhold til Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag, må censorers samlede timetal ikke overstige 125 timer i en periode på et halvt år. Det skal Censorsekretariatet i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne og censor tilstræbe bliver overholdt.
Vores IT-system Censor-it opgør dine timer, når du bliver allokeret til en prøve. Dvs. at afholdte og kommende eksamener vil være omfattet af dit timetal. Du ser dine timer på din profil under min profil, scroll helt ned i bunden af siden. Timerne bliver optalt pr. halvår for perioderne 1. april – 31. august samt 1. september – 31. marts. Såfremt du bliver sat passiv i systemet grundet dit timeantal, vil Censor-it sende dig en mail, og du vil automatisk blive genåbnet, når vi går ind i et nyt halvår.

Du finder Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag under Bekendtgørelser og regler

Allokeringsprincippet

Allokeringsprincippet er måden, hvorpå IT-systemet udvælger de censorer, der har de relevante beskikkelser, opfylder habilitetskravene etc. jf. eksamensbekendtgørelsen, forvaltningsloven samt Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag. Yderligere sorteres denne bruttoliste af censorer ud fra de kriterier, som er fremsat af den prøveafholdende uddannelsesinstitution på censorbestillingen. Hvis der f.eks. ønskes en censor fra nærområdet, tages der, om muligt, højde for afstand fra censors bopæl til det postnummer prøven afholdes i. Ligeledes, hvis der er behov for en censor, som kan tage prøven på engelsk mv.

Du finder lovgivningen under Bekendtgørelser og regler

Hvilke oplysninger skal jeg som censor modtage fra eksamensafholdende institution

Inden prøven skal du som censor være opmærksom på, at du får oplyst følgende fra uddannelsesinstitutionen:

 • Oplysninger om vederlag, tidsnormer og rejsegodtgørelse. Du som censor har krav på at kende til honorar, inden prøven bliver afholdt.
 • Informationsmateriale, vejledninger, oplysninger på kontaktperson/eksaminator og prøvens afholdelsestidspunkt, målbeskrivelser, læringsmål, m.m.
 • Opgaver og skriftlige oplæg skal være tilgængelige i god tid – eventuelt sammen med en oversigt over den litteratur, det enkelte hold har arbejdet med.
 • Henvisning til hvor studieordninger, studieplaner, prøveregler m.m. er tilgængelige.
Hvad forventes af dig som censor

Censors vigtigste rolle er at bidrage til kvalitetssikring og ensartethed på uddannelsen. Censor skal sikre:

 • At den studerende får en fair og uvildig bedømmelse.
 • At uddannelsernes prøver sker i overensstemmelse med fastsatte mål og krav.
 • At prøverne gennemføres i overensstemmelse med gældende regler jf. eksamensbekendtgørelsen.
 • At du som censor leve op til værdighedskrævet.
Notatpligt

Censor og eksaminator skal igennem forløbet gøre notater om præsentationer og karakterfastsættelse. Notaterne skal opbevares i ét år, og er til personlig brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Censorer skal endvidere være opmærksom på, at de studerende kan bede om aktindsigt i selve noterne i forbindelse med en evt. klagesag.

Karaktergivning

Du bør som censor være i dialog med eksaminator om at den tilbagemelding der gives i forhold til selve karakteren, sker i henhold til karakterskalaens ordlyd i forhold til hver enkelt karakter:

Fx karakteren 7 gives for den gode præsentation, da demonstrerer opfyldelse af fagets mål, med en del mangler.

Denne tilbagemelding er vigtig for at reducerer risikoen for at der misforståelser i forhold til den fastsatte karakter, og karakterens ordlyd i karakterbekendtgørelsen.

Der er som bilag i dette dokument vedlagt et uddrag af karakterbekendtgørelsens ordlyde.

Skulle der opstå uenighed imellem censor og eksaminator i forhold til en fælles bedømmelse, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af bedømmernes karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Hvis gennemsnittet ligger midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers den nærmeste lavere karakter.

Hvis der er uenighed om, hvorvidt præstationen eller standpunktet skal bedømmes til ”Bestået” eller ”Ikke bestået”, er censors bedømmelse afgørende jf. Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved uddannelser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.

Fil
Karakterskalaen
Karakterskalaen engelsk
Censorrapport

En anden betydelig opgave som censor er, efter endt eksamen, at udfylde en censorrapport om eksamensforløbet. Rapporterne er helt centrale for formandskabernes arbejde med kvalitetssikringen af uddannelser og eksamener. Derfor er det særligt afgørende, at du som censor udfylder disse rapporter efter endt prøve.

Censorkorpsets samlede rapporter danner baggrund for den årlige beretning som censorformandskaberne skal udarbejde til uddannelsesinstitutionerne, hvorfor det er essentielt at du som censor ikke kun tager stilling til den kvantitative del af rapportens udfyldelse, men også den kvalitative del af rapporten.

Foruden at tage stilling både kvantitativt og kvalitativt er det også vigtigt, at man som censor tilgår rapporten professionelt, her tænkes i særlig grad på at man som censor kobler evt. positive eller udfordrende oplevelser på gældende retningslinjer og- eller lovgivning. Dette vil styrke censorformandskaberne videre arbejde i forhold til konkrete tiltag- og den samlede udarbejdelse af årsberetningen til uddannelsesinstitutionerne.

Du udfylder rapporten ved:

 • At logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk
 • Vælg Opret ny rapport
 • Udfyld skemaet med spørgsmål
 • Tryk indsend når rapporten er udfyldt

Censorrapportsspørgsmål:

De obligatoriske spørgsmål

 • Har institutionen valgt en prøveform (mundtlig/skriftlig/projekt mv.), der er velegnet til at udprøve læringsmålene?
 • Tog udprøvningen udgangspunkt i læringsmålene?
 • Matchede prøvens faglige niveau kvalifikationsrammen for uddannelsen?
 • Var prøvens indhold fagligt relevant for uddannelsens primære aftagere?
 • Blev prøven gennemført på en velfungerende måde?
 • Var der overvejende enighed mellem dig og eksaminator om bedømmelsen af den/de enkelte studerendes præstation?
 • Var information om prøvens formelle rammer – herunder læringsmål, studieordning mv – fyldestgørende?
 • Har samarbejdet med institutionen og eksaminator været velfungerende?
 • Hvad er din samlede vurdering af prøvens gennemførelse?

Supplerende spørgsmål

Læringsmål, målbeskrivelse og kvalifikationsramme

 • Er fagets læringsmål og målbeskrivelse anvendelige til bedømmelse af de studerendes præstation?
 • Er læringsmål og karakterbekendtgørelse anvendt som grundlag for bedømmelsen?
 • Er læringsmål og målbeskrivelse er i overensstemmelse med kvalifikationsrammens krav til de studerende?

Ensartet og pålidelig bedømmelse

 • Har der overvejende været enighed om bedømmelsen af den/de enkelte studerende?
 • Har der overvejende været enighed om vægtningen af de enkelte læringsmål under votering?
 • Har samarbejdet med institutionen og eksaminator været konstruktivt og professionelt?

Udvikling og inspiration

 • Er eksamensformen velegnet til at udprøve den/de studerende i fagets læringsmål?
 • Er der forhold i fx prøveform, målbeskrivelse, eksamensafvikling m.v. der kan inspirere andre (hvis ja, beskriv hvilke)?
 • Er der forhold i fx prøveform, målbeskrivelse, eksamensafvikling m.v. der kan forbedres (hvis ja, beskriv hvilke)?

Prøvens relevans

 • Er prøven relevant i sammenhæng med uddannelsens samlede prøve- og eksamenssystem?
 • Giver prøven de studerende mulighed for at demonstrere deres viden inden for uddannelsens faglige områder?
 • Var eksamenstilrettelæggelsen hensigtsmæssig?

Praktiske forhold

 • Var information om praktiske oplysninger tilfredsstillende?
 • Hvad er din samlede vurdering af prøvens gennemførelse?
Klage over eksamen

Klage over ekstern eksamen, kan vedrøre:

 • Prøvegrundlaget, herunder prøvespørgsmål, opgaver og lignende, samt forholdet til uddannelsens mål og krav,
 • Prøveformen eller
 • Bedømmelsen

Uddannelsesstedet forelægger straks klagen for bedømmerne, som hver især afgiver en redegørelse for det påklagede forhold, tillige med en tilkendegivelse af, om klagen kan imødekommes, eller om klagen skal afvises.
Bedømmernes redegørelse forelægges klager til evt. kommentering, hvorefter institutionen træffer afgørelse af klager. Afgørelsen træffes på grundlag af bedømmernes faglige udtalelse og klagerens kommentarer til udtalelsen.

Institutionens afgørelse, der skal være skriftlig og begrundet, kan gå ud på:

 • en ny bedømmelse (ombedømmelse),
 • tilbud om ny prøve (omprøve) eller,
 • at klageren ikke får medhold i klagen.

Når bedømmelsen er sket på grundlag af et projekt, som er forsvaret ved en mundtlig prøve, er ny bedømmelse ikke relevant (Projektet kan ikke stå alene).
Kun når bedømmerne er enige om det, kan afgørelsen gå ud på, at klageren ikke får medhold.
Ved eksterne prøver vil Censorsekretariatet finde en ny censor til omprøve.
Uddannelsesinstitutionens afgørelse kan af den studerende ved en skriftlig og begrundet anke indbringes for et eksamensankenævn.

Studieordninger

Jf. eksamensbekendtgørelsen skal den eksamensafholdende institution forsyne censor med studieordning og anden relevant materiale for at kunne gennemføre eksamen.

§ 34. Instutionen opretter hjemmesider, hvor censorkorpsets medlemmer har adgang til opdaterede oplysninger om de uddannelser eller centrale fag, der er relevante for dem, herunder denne bekendtgørelse, karakterbekendtgørelsen og uddannelsens studieordning, samt andet materiale, der har betydning for censorernes virksomhed.
Stk. 2. Institutionen skal forud for de enkelte censuropgaver forsyne censorerne med det materiale, der er nødvendigt for, at censorerne kan varetage opgaverne.

Notatark til eksterne eksamener

Som censor skal du gøre notater om præstationen og karakterfastsættelsen til brug ved udarbejdelse af en udtalelse i en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet.
Nedestående er et eksempel på hvordan du som censor kan tage noter. Arket er i word format så du har derfor mulighed for at, tilpasse det til den eksamensform du er censor på.


Fil
Notatark til eksterne eksamener
Værdighedskravet- krav til censors adfærd i det offentlige

Som beskikket censor skal man overholde de regler og principper, der gælder censurens udførelse. Det forventes også, at man både på arbejdet og i fritiden udviser adfærd, der er passende i forhold til stillingen.

Den beskikkede censor skal i sit arbejde følge gældende lovgivning.

Censor har pligt til at udføre arbejdet i overensstemmelse med offentlige interesser og skal medvirke til at afvikle eksamen i overensstemmelse med gældende regelsæt herfor.

Censor skal både på arbejdet udvise en adfærd, der er passende i forhold til stillingen. En tilsidesættelse af værdighedskravet vil som udgangspunkt udgøre en tjenesteforseelse.

Værdighedskravet knytter sig til den agtelse og tillid, som stillingen som censor kræver. Det kan derfor indgå i vurderingen, at censorvirket er en særligt betroet stilling, samt at censor har en omsorgsforpligtelse i forhold til en korrekt, værdig og retfærdig afvikling af eksamen.

Et strafbart forhold kan – men vil ikke i alle tilfælde – være uforeneligt med stillingen. Andre handlinger eller undladelser kan også være i strid med værdighedskravet.

"Derfor skal du som censor samvittighedsfuldt overholder de regler, der gælder for censorgerningen, og såvel i- som uden for tjenesten vise dig værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver”

I tilfælde, hvor du som beskikket censor- og i forhold til din opførsel og adfærd er af en art, som diskvalificerer dit virke, fordi dine handlemåder ikke kan forenes med virket som beskikket censor, kan du risikere at blive afbeskikket af styrelsen efter indstilling af censorformandskabet og i samarbejde med uddannelsesinstitutionen.

I hver sag foretages der altid en konkret vurdering, således at sagen hviler på et sagligt grundlag.

Digital eksamen

Digital eksamen kan anvendes til at afvikle mundtlig og skriftlig censur. Digital eksamen er et middel til at nå målet på en anden og god måde. Bl.a. ligner formen på mange måder en klassik mundtlig eksamen, hvor den studerende, eksaminator og censor opholder sig sammen fysisk. Eksamensformen opleves af de fleste som værende autentisk, grundet de meget fine teknologiske muligheder der findes på området. Det vil være forskelligt fra institution til institution, hvilket system der stilles til rådighed, men fælles for systemerne fungerer de intuitivt og stabilt. Det eneste det kræver for at være censor ved en digital eksamen, er internetforbindelse og en computer med et webcam.

BEMÆRK
Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udstedt en ændringsbekendtgørelse nr. 1333 af 10. september 2020 til eksamensbekendtgørelsen.

Med udstedelsen af ændringsbekendtgørelsen har styrelsen ophævet den centralt fastsatte bestemmelse om, at der skal være en tilsynsførende til stede, ved prøver der foregår via videokonference eller ved hjælp af andre tekniske foranstaltninger.

Bestemmelserne omfatter afholdelse af mundtlige fjernprøver i Danmark. Selvom den centralt fastsatte bestemmelse om tilstedeværelse af en tilsynsførende nu er ophævet, skal uddannelsesinstitutionen fortsat etablere sikkerhedsforanstaltninger svarende til dem, der almindeligvis gælder for afvikling af prøven. Som led i institutionens vurdering af sikkerhedsforanstaltninger skal institutionen derfor fremadrettet i hver enkelt tilfælde vurdere, om der er behov for, at der er en tilsynsførende til stede.

Bekendtgørelse om ændring kan ses på følgende link https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/1333

Lovgivning

Som udgangspunkt er reglerne de samme, uanset om din mundtlige eksamen afholdes digitalt eller som en almindelig mundtlig eksamen på uddannelsesinstitutionen. Men der er alligevel et par forskelle og særlige opmærksomhedspunkter, når eksamen afholdes digitalt.

Eksaminator skal sikre, at den studerende fremviser billede ID, indledningsvist og førend eksamen kan begynde. Endvidere MÅ der IKKE afvikles digital eksamen uden tilsyn. Tilsyn skal være tilstede under hele eksamen.

BEMÆRK disse særlige omstændigheder:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har besluttet midlertidigt at dispensere fra kravet om at udpege eller godkende en tilsynsførende, som skal være ved den studerende under prøven, til disse mundtlige prøver, henset til den usædvanlige og helt ekstraordinære situation, som p.t. pågår på grund af smitterisikoen ved COVID-19, så institutionerne herved opnår en større fleksibilitet i forhold til planlægningen af afvikling af de mange forestående mundtlige prøver. Kravene til sikkerhedsforanstaltninger i øvrigt er uændret. Dispensationen gælder fra d. 19. marts 2020 og til og med udgangen af juni 2020

Opsætning af online censur

Den studerende er som udgangspunkt selv ansvarlig for, at denne kan gennemføre prøven.
For at eksamen kan gennemføres tilfredsstillende, er der nogle kriterier der skal opfyldes:

 • Computer med indbygget webcam/ eksternt webcam eller en smartphone med kamera.
 • En god stabil internetforbindelse

Vær opmærksom på, at når du som censor deltager ved digital eksamen, kan den indbyggede mikrofon i din computer eller telefon godt bruges. Hvis det er muligt, får du bedre lyd ved at tilslutte en ekstern mikrofon eller headset.

Institutionerne vil være behjælpelig med opsætning, fx via vejledning eller support.

Test af udstyr

Det anbefales at du som censor i god tid før eksamen afvikles, tester dit udstyr og selve internetforbindelsen. Dette kan fx gøres sammen med eksaminator. Det skal helst være i det rum og med det udstyr, som bruges til den digitale eksamen.

Forventningsafstemning

Der vil på forskellige institutioner også være forskellige platforme til afvikling af digital eksamen. Kontakt den eksamensafholdende institution for at blive instrueret, så snart det er muligt. Det også er den eksamensafholdende institution, der er ansvarlig for at udlevere en vejledning til dig som censor.

Digital eksamen er offentlig

Uddannelsesinstitutionen kan fravige denne paragraf i eksamensbekendtgørelsen. Dette kan ske i tilfælde, hvor der foreligger særlige omstændigheder, fx i hensynet til den studerende.

Prøveafvikling

På eksamensdagen skal du gøre dig klar i god tid inden eksamen starter.

Bemærk:
Der kan være forsinkelser i forbindelse med mundtlige prøver. Dette kan skyldes forskellige årsager, såsom almindelig forsinkelser, tekniske udfordringer eller andet. Det er blot vigtigt at du som censor og eksaminator har en klar aftale om, hvad der skal gøres i de forskellige situationer, der kan opstå i forbindelse med afvikling af digital censur.

Det anbefales, at du som censor sørger for at sidde i et stille rum og med en god belysning. Undgå fx at sidde foran et vindue, da det kan have indflydelse på lyset.

Votering

Når eksaminationen er gennemført, skal eksaminator og censor ”forlade eksamen” midlertidigt, mens de voterer fx telefon.

Det er vigtigt, at I forlader det digitale rum, som den studerende befinder sig i, ellers vil den studerende kunne høre voteringen. Her følges regler fra karakterbekendtgørelsen, som ved en alm. mundtlig eksamen.

Når I er klar til at give feedback og bedømmelse til den studerende, deltager den studerende, eksaminator og du som censor igen, således at eksaminationen kan afsluttes på sædvanlig vis.

Tekniske problemer

Hvis den digitale eksamen af tekniske årsager afbrydes, og det ikke lykkes hurtigt at genetablere forbindelsen, skal du hurtigt ringe til eksaminator eller overholde de regler, som du og eksaminator har afstemt i forbindelse med afvikling af eksamen. Det er meget vigtigt, at du som censor følger de anvisninger som institutionen har stillet indledningsvist for selve eksamen.

Hvis der opstår tekniske problemer for den studerende

Hvis der opstår tekniske problemer i løbet af eksamen for den studerende, vil det være eksaminator der vurderer, om eksamen kan fortsætte, afsluttes, afbrydes eller udsættes. Det er en god ide, at du som censor indledningsvist taler med eksaminator om, hvad din rolle som censor er i denne situation.

Hvis der opstår tvivl, skal uddannelseslederen fra uddannelsesinstitutionen træffe en beslutning.

Support

Hvis du har tekniske problemer eller spørgsmål, er det vigtigt at du kontakter den eksamensafholdende institution. Disse oplysninger finder du i din allokeringsmail eller via den vejledning som institutionen stiller til rådighed.

Sådan bliver du censor

Det er censorformandskabet og uddannelsesinstitutionerne, som rådgiver Uddannelses- og Forskningsministeriet i beskikkelse af censorer. De censorer, som indstilles af en uddannelsesinstitution, hvad enten det er en intern- eller ekstern censor, skal påføre en reference fra selve institutionen. Censorsekretariatet kan således foretage de nødvendige referencetjek inden ansøgningerne sendes videre til styrelsen med anmodning om beskikkelse. De censorer, som ikke er indstillet af en uddannelsesinstitution gennemgås af det siddende censorformandskab. Her er det censorformandskabernes opgave at sikre det faglige match imellem den eksterne prøves læringsmål og censors kvalifikationer, inden anmodning om beskikkelse sendes til styrelsen.

For at blive censor skal du opfylde en række krav.

Censor skal have:

 • Indgående og aktuelt kendskab til uddannelsens mål og metoder
 • Specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen
 • Aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder samt kendskab til aftagernes situation og behov

Sådan opretter du din ansøgning

Vælge punktet Beskikkelsesansøgninger i menuen.

Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk

Denne vejledning er til, hvordan du bruger vores hjemmeside og din profil derpå. Har du spørgsmål i forbindelse med dit virke som censor, er du altid velkommen til at kontakte Censorsekretariatet.

Fil
Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor får jeg få eller ingen forespørgsler?

Der kan være flere grunde til, at du modtager et begrænset antal forespørgsler:

 • Tjek at den oplyste e-mailadresse på din profil er korrekt. Du har selv ansvaret for, at holde din profil opdateret.
 • Tjek din mappe for uønsket post. Vores forespørgselsmails kan ind imellem lande der. Sørg også for, at vi er angivet som en afsender der er tillid til.
 • Du har måske ikke fået genansøgt til denne beskikkelsesperiode? Har du ikke det, er du ikke længere beskikket censor på den/de pågældende uddannelser og/eller prøver.
 • Vi har to højsæsoner, henholdsvis vinter- og sommerperioden, hvor sommerperioden er den største. Derfor kan du i vinterperioden opleve et lavere antal forespørgsler.
 • Har du få beskikkelser og har været ude som censor en eller flere gange, sætter habilitetskravene en naturlig begrænsning i forespørgslerne for en periode.
Hvornår opfylder jeg ikke habilitetskravene?

Du er som censor inhabil jf. Eksamensbekendtgørelsen, når:

 • Du har haft et ansættelsesforhold på den eksamensafholdende institution, indenfor de sidste to år. Én ansættelsesdag eller et vikariat tæller med her. Der skal altså gå to år før end du må tage censur fra denne institution fra afslutningen af dit ansættelsesforhold. Vær opmærksom på, at det gælder HELE institutionen, og ikke kun den afdeling du har været hos.
 • Det skal i videst muligt omfang undgås, at bedømmere varetager censuropgaver for hinanden (gensidig censur).
Hvem skal kontaktes ved spørgsmål om honorering?

Censorsekretariatet har intet med honorering at gøre, da ansættelsesforholdet udelukkende er mellem censor og den eksamensafholdende skole. Du skal derfor kontakte den eksamensafholdende skole, hvis der er spørgsmål til honorering.

Skal jeg lave en censorrapport efter hver eksamen?

Ja, efter endt eksamen skal du som en vigtig del af kvalitetssikringsarbejdet udfylde en rapport omkring eksamensforløbet.

Du udfylder rapporten ved at

 • At logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk
 • Vælg Opret ny rapport
 • Udfylde skemaet med spørgsmål
 • Tryk Indsend når rapporten er udfyldt
Der er beskikkelser jeg ikke længere ønsker - hvad gør jeg?

Du tager kontakt til Censorsekretariatet, som vil sørge for, at Uddannelses- og Forskningsministeriet får besked om de ønskede afbeskikkelser, hvorefter vi inaktiverer disse.

Jeg har lavet en ansøgning, men har endnu ikke fået et svar?

Ansøgninger bliver vurderet af censorformandskabet og Uddannelses- og Forskningsministeriet, når der er behov for dette på de enkelte uddannelser/prøver.

Jeg kan ikke tage censur i en periode - hvad gør jeg?

Under passivperioder kan du registrere, hvis du i en længere eller kortere periode ikke har mulighed for at tage censur, f.eks. på grund af barsel eller orlov. Det kan også være en uge eller blot en enkelt dag, du ikke har mulighed for at komme ud som censor. – Eksempelvis hvis du selv skal være eksaminator en dag eller skal på ferie. Uanset årsagen eller perioden vil vi meget gerne have det registreret under ’passivperioder’. På den måde vil vi ikke forstyrre dig med unødige forespørgsler, e-mails og opring

Censor er ikke enig med eksaminator om karakteren

Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.

Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.

Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.