Eksaminator
Eksaminatorernes rolle er at eksaminere samt sikre og guide de studerende igennem en fair eksamen i samarbejde med censor.
Eksaminator sørger for at forberede de studerende, hjælpe med praktiske foranstaltninger, og vejleder de studerende op til eksamen.
Eksaminator sikrer igennem aftale med censor, at eksamen bygger på dialog.
Eksaminator karakterfastsætter sammen med censor under votering.

Du som eksaminator har en vigtig rolle i forhold til censor. Det er meget vigtigt at du som eksaminator tager godt imod censor og laver en forventningsafstemning forud for eksamen. Endvidere er det vigtigt, at censor forsynes med al nødvendig materiale, således at der ikke opstår tvivlsspørgsmål i forbindelse med afvikling af det eksterne censorat. Når eksamen er afviklet er det vigtigt, at du som eksaminator udfylder din eksaminatorrapport, således det bliver muligt at censorforpersonskabet at evaluere censors rolle i forhold til den specifikke eksamen. Nedenstående finder du mere og andet materiale, som guider dig i rollen som eksaminator i forhold til afholdelse af ekstern censur.

Introduktion til eksaminators virke

Herunder finder du introduktion til dit virke som eksaminator. Introduktionen er delt op efter, hvad rollen som eksaminator bl.a. indebærer før, under og efter eksamen.

Før eksamen

Bestilling af censor

Som eksaminator er det vigtigt, at du i god tid før eksamensdato eksempelvis får oplyst bestillerne om:

 • Hvornår eksamen afholdes - herunder dato og eventuelt tidspunkt.
 • Antallet af forventede eksaminander.

Forsøg at være fleksibel i forhold til, hvad der kan lade sig gøre i forhold til censor - også angående tidspunkt, eksamensdato osv.

Vigtigt: Som eksaminator kan du være opmærksom på, om den censor du skal sidde sammen med til den pågældende eksamen er eller har været din kollega inden for de seneste to år. Dette gælder også, hvis censor har været ansat som eksempelvis timelærer, eksaminator ved interne prøver, vejleder, udlånt fra anden institution, osv. Hvis ovenstående er tilfældet, er det ikke tilladt for censor at deltage ved den pågældende eksamen, jf. censorbekendtgørelsens §22, stk. 2.

Forventningsafstemning

Forud for eksamen er det en god idé at foretage en forventningsafstemning med censor for at undgå eventuelle gnidninger.

Som eksaminator er det derved væsentligt at vide, hvad censors rolle indebærer.

Censors opgave er at påse, at eksamen foregår i overensstemmelse med de mål og øvrige krav, der er sat for denne. Derudover medvirker censor til at påse, at denne gennemføres i overensstemmelse med de gældende regler samt medvirker til og påser, at de studerende får en ensartet og retfærdig behandling, og at deres præstationer får en pålidelig bedømmelse.

Den gode adfærd som eksaminator (før eksamen)

 • Kom i god tid inden eksamen begynder. På den måde er der også god tid til at forventningsafstemme og skabe den gode dialog med censor inden eksamensstart.
 • Fremstå positiv og pragmatisk.

Tavshedspligt

Eksaminatorerne er på samme måde som censorerne omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om tavshedspligt.

Habilitet

Eksaminatorerne er på samme måde som censorerne omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet.

Under eksamen

Hvad skal eksaminator bl.a. være opmærksom på under eksamen?

Eksaminator skal være opmærksom på om censor:

 • Har indgående og aktuelt kendskab til uddannelseselementets forudsætninger, mål og metoder.
 • Har specifik kompetence inden for et eller flere faglige delområder, som indgår i uddannelsen.
 • Har aktuel viden om uddannelsens anvendelsesmuligheder, herunder have kendskab til aftagernes situation og behov.

Notatpligt

Eksaminator og censor skal igennem forløbet gøre notater om præsentationer og karakterfastsættelse til brug ved udarbejdelse af en eventuel klagesag. Notaterne skal opbevares i mindst 1 år, og herudover indtil en eventuel klagesag er afsluttet. I den forbindelse er det vigtigt at gøre opmærksom på, at studerende kan bede om aktindsigt i notaterne i forbindelse med en eventuel klagesag.

Tavshedspligt og inhabilitet

Eksaminatorerne er på samme måde som censorerne omfattet af forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet og tavshedspligt.

Plagiering

Hvorvidt der er tale om plagiering er overordnet institutionens ansvar. Opdages der dog først plagiering under selve eksamen, bortvises den studerende.

Den gode adfærd som eksaminator (under eksamen)

 • Fremstå positiv og pragmatisk.
 • Acceptér forskelligheder.
 • Skab den gode dialog med afsæt i faglig viden via f.eks. gode spørgeteknikker.
 • Det er vigtigt, at censorerne ikke overtager eksaminationen. Det er derfor væsentligt med forventningsafstemningen før eksamensstart.
 • Fokus på den studerende.
 • Husk notatpligten.

Votering

Voteringen er IKKE offentlig. Der er under en votering kun adgang for bedømmerne. Den studerende skal tage alle sine ting med ud under voteringen.

Karakteren tager kun afsæt i selve eksaminationen med afsæt i studieordningens målsætning og karakterbekendtgørelsen. Tilbagemelding sker i henhold til 7-trinsskalaens formuleringer. Se herunder:

Ved uenighed om karakter
Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.
Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.

Efter eksamen

Eksaminator- og censorrapporter

Rapporterne skal udfyldes umiddelbart efter endt eksamen og er helt centrale for kvalitetssikringen af eksamener og uddannelser. Rapporterne er forpersonskabernes vigtigste redskab i kvalitetssikringsarbejdet og danner baggrund for den årlige beretning. Derfor har rapporternes indhold stor betydning, uanset om indholdet er af positiv karakter med eksempler på, hvad der fungerer godt eller om der, med udgangspunkt i det afholdte eksamensforløb, er behov for forbedring for at kunne sikre uddannelsens kvalitet, relevans og de studerendes eksamen.

Ud fra rapporterne vil censorforpersonskaberne foretage de nødvendige tiltag, hvis de vurderer, at der er forhold, som institutionen eller censorerne kan forbedre.

Du udfylder rapporterne ved at:

Logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk.

Såfremt du ikke har dine adgangsoplysninger, skal du trykke på 'glemt adgangskode'.

 • Gå ind under eksaminatordelen og vælg Prøver.
 • Find den aktuelle prøve.
 • Udfyld skemaet med spørgsmål.
 • Tryk 'indsend' når rapporten er udfyldt.

Spørgsmål i eksaminatorrapporterne:

 • Blev der indledningsvist lavet en forventningsafstemning i forhold til prøvens gennemførsel mellem dig og censor?
 • Oplevede du censors forberedelse til prøven som tilfredsstillende?
 • Virkede censors faglige kompetencer relevante i forhold til læringsmålene?
 • Har der overvejende været enighed om bedømmelsen af den/de enkelte studerende?
 • I hvilket omfang tog censor noter i forhold til den enkelte studerendes præstation?
 • Medvirkede censor til at overholde tidsplanen?
 • Var censors adfærd og kommunikation tilfredsstillende?
 • Havde censor samlet set forstået sin rolle som censor?
 • Var samarbejdet mellem dig og censor samlet set velfungerende?
 • Hvad er din samlede vurdering af prøvens gennemførelse?

Klage over eksamen og notatpligt

Den studerende kan indgive en skriftlig klage til uddannelsesinstitutionen over retlige og faglige spørgsmål, herunder prøveforløbet, jf. eksamensbekendtgørelsen. Klagefristen er på 2 uger, efter bedømmelsen er meddelt til den studerende.
En udtalelse angående klagen tager afsæt i notatpligten - her er det vigtigt med tydelige henvisninger til målbeskrivelser og karakterbekendtgørelsen.

Notaterne, der er taget under eksamen, skal opbevares i 1 år.

Eksaminatorrapport

Eksaminatorrapporten er som nævnt ovenfor et vigtigt redskab i kvalitetssikringsarbejdet for forpersonskaberne. Du udfylder eksaminatorrapporten ved at:

Logge ind på din profil på www.censorsekretariatet.dk.

Såfremt du ikke har dine adgangsoplysninger, skal du trykke på 'glemt adgangskode'.

 • Gå ind under eksaminatordelen og vælg Prøver.
 • Find den aktuelle prøve.
 • Udfyld skemaet med spørgsmål.
 • Tryk 'indsend' når rapporten er udfyldt.

Vær opmærksom på, at ALLE spørgsmål i eksaminatorrapporten skal besvares, før rapporten kan indsendes!

Eksaminatorrapportspørgsmål:

 • Blev der indledningsvist lavet en forventningsafstemning i forhold til prøvens gennemførsel mellem dig og censor?
 • Oplevede du censors forberedelse til prøven som tilfredsstillende?
 • Virkede censors faglige kompetencer relevante i forhold til læringsmålene?
 • Har der overvejende været enighed om bedømmelsen af den/de enkelte studerende?
 • I hvilket omfang tog censor noter i forhold til den enkelte studerendes præstation?
 • Medvirkede censor til at overholde tidsplanen?
 • Var censors adfærd og kommunikation tilfredsstillende?
 • Havde censor samlet set forstået sin rolle som censor?
 • Var samarbejdet mellem dig og censor samlet set velfungerende?
 • Hvad er din samlede vurdering af prøvens gennemførelse?
Ofte stillede spørgsmål
1. Skal jeg lave en eksaminatorrapport efter hver eksamen?

Ja, eksaminatorrapporterne er vigtige redskaber i arbejdet med ensartethed og kvalitet i uddannelserne. Du udfylder rapporten efter endt eksamen ved at:

 • Logge ind på www.censorsekretariatet.dk.
 • Find den aktuelle prøve.
 • Udfyld skemaet med spørgsmål.
 • Tryk 'indsend' når rapporten er udfyldt.
2. Eksaminator er ikke enig med censor om karakteren

Medvirker en eksaminator og en censor ved bedømmelsen, gives bedømmelsen efter drøftelse mellem dem.

Er eksaminator og censor ikke enige om karakteren, giver de hver en karakter. Karakteren for prøven er gennemsnittet af disse karakterer afrundet til nærmeste karakter i karakterskalaen. Ligger gennemsnittet midt imellem to karakterer, er den endelige karakter nærmeste højere karakter, hvis censor har givet den højeste karakter, og ellers nærmeste lavere karakter.

Er eksaminator og censor ikke enige om, hvorvidt præstationen skal bedømmes til »Bestået« eller »Ikke bestået«, er censors bedømmelse afgørende.

3. Hvorfor skal jeg som eksaminator oprettes med CPR-nr.?

Når din institution bestiller censorer via www.censorsekretariatet.dk, bliver du oprettet som eksaminatorer via dit CPR- nr. Dette gøres for, at Censorsekretariatet kan overholde bestemmelsen om gensidig censur.

4. Hvorfor modtager jeg påmindelser om at udfylde en eksaminatorrapport, som jeg har udfyldt?

Hvis du har udfyldt en eksaminatorrapport og efterfølgende modtager en påmindelse om at udfylde den, er din rapport ikke blevet registreret i systemet. Det kan én eller flere af nedenstående forklaringer være årsag til:

1. Har du husket at trykke 'Indsend' efter udfyldelse? Øverst på skærmen vil det fremgå, om rapporten er indsendt eller ej.

2. Har du besvaret ALLE spørgsmål? Rapporten kan først indsendes, når alle spørgsmål er besvaret.

3. Har du angivet en negativ graduering i forbindelse med et spørgsmål, kan rapporten ikke indsendes uden en kommentar hertil.

4. Hvis du har været eksaminator på en prøve med flere prøvenumre, kan du tjekke op på, om du har udfyldt en rapport for alle prøver.

Er du i tvivl, om rapporten er udfyldt korrekt, kan du med fordel scrolle den igennem. Eventuelle fejl og mangler vil være markeret med rød.

Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk

Her kan du finde en vejledning til, hvordan du bruger vores hjemmeside og din profil herpå.

Fil
Vejledning til din profil på www.censorsekretariatet.dk