Bekendtgørelser og reglerCensorbekendtgørelse

Bekendtgørelse om censorkorps og censorvirksomhed på de videregående uddannelser Gældende pr. 1. september 2022

OBS: Kapitel 3 i censorbekendtgørelsen gælder for professionshøjskoler og erhvervsakademier


Eksamensbekendtgørelse

Eksamensbekendtgørelsen - Bekendtgørelse om eksamener og prøver ved professions- og erhvervsrettede videregående uddannelser Gældende pr. 1. september 2022

Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregående uddannelser (Historisk - gældende indtil 31. august 2022)

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 4 af 18. marts 2015 om eksamener ved erhvervsuddannelserne, Grønland


Karakterbekendtgørelse

Karakterskalabekendtgørelsen, dansk

Karakterskalabekendtgørelsen, dansk (Historisk - gældende indtil 31. august 2022)

Karakterbekendtgørelse, engelsk (Historic - Not valid after 31. August 2022)

Karakterbekendtgørelse, Grønland


Forvaltningsloven

Bekendtgørelse af forvaltningsloven


Øvrige


Tjenestemandsloven

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om diplomuddannelser

Cirkulære om censorvederlag

Uddannelses og forskningsministeriets side for Censorer for de erhvervsrettede videregående uddannelser

Høringsportalen, digital indgang til lovforslag, udkast til bekendtgørelser mv. samt høringssvar

Lov om offentlighed i forvaltningen

Persondataforordningen

Akkrediteringsloven - Bekendtgørelse af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner

Vejledning til institutionsakkreditering

Gas - anmeldelse og ændring

Gas, anmeldelse og ændring af gasinstallation | Virk